Chuần đầu ra

Thứ hai - 30/11/2020 22:27
1. Yêu cầu về chất lượng luận án:
- Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, hệ tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành Hán Nôm;
- Đề tài luận án phải được tiểu ban chuyên môn thông qua trong quy trình xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Nghiên cứu sinh phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án và báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng 1 lần trong thời gian thực hiện luận án. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận án;
- Kết quả nghiên cứu trong luận án phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian đào tạo. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh. Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình các văn bản thể hiện sự nhất trí của các thành viên trong tập thể đó cho tác giả sử dụng kết quả chung của tập thể để viết luận án;
- Luận án phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên cứu sinh, có đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực Hán Nôm, giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành;
- Luận án có khối lượng không quá 300 trang A4, không kể phụ lục, trong đó có cam đoan của nghiên cứu sinh về nội dung luận án, ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh theo cấu trúc: Phần mở đầu, Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, nội dung, kết quả nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài, luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có). Bản tóm tắt luận án có khối lượng không quá 24 trang A5 phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án.
- Bản thông tin luận án khoảng 3 đến 5 trang (300 đến 500 chữ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày những nội dung cơ bản, những nội dung mới và những đóng góp quan trọng nhất của luận án, thể hiện được hiểu biết sâu sắc về kiến thức và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành trong việc giải quyết đề tài nghiên cứu cụ thể.
- Kết quả luận án có giá trị đối với lĩnh vực Hán Nôm, về lí thuyết khoa học cũng như thực tiễn, tạo dựng các giá trị bền vững thông qua hoạt động của người học.
- Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, có 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong đó tối thiểu có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus hoặc 02 báo cáo trong kỉ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài.

2. Yêu cầu về kiến thức chuyên môn
2.1. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Người học hiểu những tri thức của ngữ văn học và văn hóa, biết vận dụng một cách linh hoạt phương pháp nghiên cứu liên ngành áp dụng cho nghiên cứu Hán Nôm; có hiểu biết sâu về các tri thức nền tảng của ngành Hán Nôm cũng như của các bộ phận cấu thành của nghiên cứu Hán Nôm, có khả năng vận dụng những tri thức đó trong nghiên cứu. 

Người học phải có kiến thức hệ thống, chuyên sâu, cập nhật về Hán văn Trung Quốc (qua nghiên cứu văn bản hay trích đoạn văn bản: kinh điển của Nho học, Phật học; bách gia chư tử); Hán văn Việt Nam; chữ Nôm và văn bản Nôm một cách có hệ thống.
Người học có khả năng tiếp cận, minh giải, phân tích, khai thác giá trị hàm chứa trong các loại hình văn bản Hán Nôm về phương diện nội dung và hình thức. Người học có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu lí thuyết và thực hành Hán Nôm; chủ động phát hiện và giải quyết các vấn đề của nghiên cứu Hán Nôm cũng như những nghiên cứu liên quan đến Hán Nôm.

2.2. Kiến thức học phần và chuyên đề tiến sĩ
Người học có những kiến thức mang tầm lý thuyết và phương pháp mang tính dẫn đường như: cách tiếp cận di sản Hán Nôm theo hướng liên ngành, văn bản học, văn tự học và văn tự học Hán Nôm, bi ký học, thuyên thích học, di sản Hán Nôm và đời sống hiện đại, tính chất đồng văn Đông Á. Đồng thời, người học lại có những kiến thức và năng lực đọc, phân tích, đánh giá văn bản Hán Nôm có độ  tương đối phức tạp về văn bản học cũng như về ngôn ngữ văn tự, đa dạng về nội dung và lĩnh vực phản ánh (tổ chức nghi thức hành chính nhà nước, sử liệu, địa lý, ngữ văn, văn học, văn hóa, ...) ứng với các chủ đề, đề tài nghiên cứu cụ thể của luận án.

3. Yêu cầu về năng lực nghiên cứu

- Có năng lực nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực chuyên môn Hán Nôm. Có khả năng giải quyết các vấn đề thuộc các phương diện cụ thể của công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Hán Nôm, như: xử lý văn bản, giải mã văn bản, công bố và giới thiệu giá trị của văn bản Hán Nôm, xây dựng và triển khai các dự án nhằm xã hội hoá các giá trị Hán Nôm. Có năng lực nghiên cứu liên ngành nhằm phát huy giá trị di sản Hán Nôm.
- Có khả năng tham gia tác nghiệp, tư vấn, tham mưu tích cực và hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Hán Nôm.
- Có năng lực tham gia vào các dự án nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi học thuật Hán Nôm trên phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Có khả năng nghiên cứu, thuyết trình các vấn đề chuyên môn Hán Nôm, hướng dẫn sinh viên, học viên thực hiện các nghiên cứu chuyên ngành.

4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:
- Kỹ năng tiếp cận trực tiếp để đọc hiểu các văn bản Hán Nôm (Hán văn Trung Quốc và Hán văn Việt Nam, chữ Nôm và văn bản Nôm) về mặt ngôn ngữ - văn tự;
- Kỹ năng sử dụng các phương pháp và thao tác khai thác những yếu tố bên trong văn bản Hán Nôm (Hán Nôm nội tại), kỹ năng định hướng xem xét các vấn đề về phương diện nội dung của văn bản Hán Nôm theo hướng liên ngành, phù hợp với đặc tính tổng hợp của những vấn đề được văn bản hóa trong văn bản Hán Nôm cũng như đặc trưng tổng hợp của văn hóa trung đại;
- Kỹ năng thực hiện các nghiên cứu độc lập về: văn bản Hán Nôm (tác gia, tác phẩm, văn bản…); Hán văn Việt Nam; Nho học, Nho học ở Việt Nam; Văn tự học chữ Nôm, văn bản Nôm; Bi kí học Hán Nôm; Phả học Hán Nôm; Địa chí học Hán Nôm; Sử liệu học Hán Nôm; Văn hóa học Hán Nôm….;
  - Kỹ năng xây dựng và triển khai đề tài, đề án; kỹ năng công bố công trình nghiên cứu.

4.2. Kỹ năng bổ trợ
- Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng xác định các định hướng nghiên cứu, kỹ năng diễn đạt và thuyết trình các ý tưởng khoa học, kỹ năng viết các tổng quan khoa học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dân vận trong công tác sưu tầm di sản Hán Nôm trong dân gian.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: phối hợp trong xây dựng đề tài, tổ chức nghiên cứu và công tác điền dã.
- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: sử dụng tốt ít nhất 1 trong 6 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật theo Bảng tham chiếu tại Phụ lục 1 Quy chế đào tạo tiến sĩ của ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 4555 /QĐ – ĐHQGHN, ngày 24 tháng 11 năm 2017 để phục vụ cho công việc nghiên cứu của mình.
- Kỹ năng sử dụng tin học phục vụ cho nghiên cứu Hán Nôm.

5. Yêu cầu về phẩm chất:    
- Trách nhiệm công dân: Là công dân tốt, tuân thủ hiến pháp, pháp luật của nhà nước. Nhận thức và ứng xử đúng theo các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, hiểu biết và tuân thủ hiến pháp, pháp luật, các quy định, quy chế hữu quan và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Nhận thức đúng vai trò của người lao động trí óc trong xã hội, có trách nhiệm trước các vấn đề xã hội, từ những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành Hán Nôm, có ý thức trong việc sử dụng kiến thức để đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
- Trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Trân trọng các giá trị truyền thống; trung thực trong khoa học; độc lập, tự tin, sáng tạo trong công việc; có tính tỉ mỉ, lòng hiếu cổ, sự kiên trì, sự hy sinh thầm lặng. Có trách nhiệm và đảm bảo uy tín trong công việc chuyên môn.

6. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm: 

- Thực hiện có trách nhiệm các công việc liên quan đến nghiên cứu sáng tạo trong lĩnh vực chuyên ngành Hán Nôm.
- Đưa ra các ý tưởng chuyên môn mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau (nghiên cứu, bảo tồn Hán Nôm trên di văn tại di tích lịch sử văn hoá, trong các kho sách Hán Nôm, các thư viện...)
 - Thích ứng với các môi trường hoạt động chuyên môn đa dạng, tự định hướng và dẫn dắt các nhóm chuyên môn (sinh viên thực tập, học viên cao học...)
 - Đánh giá, đưa ra kết luận mang tính chuyên gia liên quan đến chuyên môn, có khả năng tư vấn chuyên sâu cho các hoạt động Hán Nôm.
- Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập và phát triển tri thức chuyên ngành Hán Nôm, có kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới.
 
7. Vị trí làm việc của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp
  - Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy Hán Nôm và ngữ văn cũng như quản lý khoa học trong các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp và phổ thông;
  - Làm công tác chuyên môn trong các cơ quan quản lý và nghiệp vụ văn hóa cũng như trong các tổ chức kinh tế - xã hội;
  - Làm công tác trong các cơ quan truyền thông, báo chí, thông tấn, xuất bản ở trung ương và địa phương;
  - Làm công tác chuyên môn trong các cơ quan và trung tâm lưu trữ quốc gia, các thư viện trung ương và địa phương;
  - Làm công tác bảo tồn bảo tàng, phiên dịch, thuyết minh văn bản Hán Nôm cổ, tư vấn trùng tu tôn tạo di tích lịch sử và văn hóa;
  - Làm công tác hướng dẫn du lịch và các hoạt động văn hóa, xã hội.

8.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Học vị Tiến sĩ Hán Nôm là bước khởi điểm của chuyên gia nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Hán Nôm. Nghiên cứu sinh đạt học vị này có năng lực cho các hướng nghiên cứu chuyên sâu và liên ngành, như văn bản học Hán Nôm, tác phẩm tác giả Hán Nôm, văn tự Hán Nôm.

9. Các chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo tiến sĩ có uy tín của quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo:

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành) : CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH TRUNG QUỐC CỔ ĐIỂN VĂN HIẾN HỌC của Đại học Trung Sơn
- Văn bằng: Cổ điển văn hiến học Bác sĩ
+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trung Sơn 
+ Nước đào tạo: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
           Thời gian đào tạo : 5 năm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây