Chuẩn đầu ra

Thứ năm - 03/12/2020 02:49
1. Yêu cầu về chất lượng luận án:   
- Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, hình thành lí thuyết mới, lý luận mới phù hợp với chuyên ngành Hồ Chí Minh học;
- Đề tài luận án phải được tiểu ban chuyên môn thông qua trong quy trình xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Nghiên cứu sinh phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án và báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng 1 lần trong thời gian thực hiện luận án. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận án;
- Kết quả nghiên cứu trong luận án phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian đào tạo. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh. Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình các văn bản thể hiện sự nhất trí của các thành viên trong tập thể đó cho tác giả sử dụng kết quả chung của tập thể để viết luận án;
 - Luận án phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên cứu sinh, có đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực Hồ Chí Minh học, giải quyết sáng tạo các vấn đề của chuyên ngành Hồ Chí Minh học hay thực tiễn kinh tế - xã hội;
- Luận án có khối lượng không quá 300 trang A4, không kể phụ lục, trong đó có cam đoan của nghiên cứu sinh về nội dung luận án, ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh theo cấu trúc: Phần mở đầu, Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, nội dung, kết quả nghiên cứu, kết luận và khuyến nghị, danh mục các công trình công bố kết quả nghiên cứu của đề tài, luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có).  Bản tóm tắt luận án có khối lượng không quá 24 trang A5 phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. Bản thông tin luận án khoảng 3 đến 5 trang (300 đến 500 chữ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày những nội dung cơ bản, những nội dung mới và những đóng góp quan trọng nhất của luận án;
- Áp dụng kiến thức và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành trong việc giải quyết đề tài nghiên cứu cụ thể;
- Kết quả luận án có giá trị đối với lĩnh vực Hồ Chí Minh học, về lí thuyết khoa học cũng như thực tiễn quản lí, tạo dựng các giá trị bền vững thông qua hoạt động của người học.
- Trong thời gian theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ có tối thiểu  02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI - Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài.

2. Yêu cầu về kiến thức chuyên môn
Người học sau khi học xong phải có hệ thống kiến thức lí luận và thực tiễn chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành Hồ Chí Minh học, có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo, làm chủ được các giá trị cốt lõi quan trọng trong học thuật, phát triển được các nguyên lí, lí thuyết của chuyên ngành nghiên cứu, có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lí, có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh.
Đối với từng khối kiến thức, chuẩn đầu ra như sau:
2.1. Kiến thức chung
Người học áp dụng được thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác - Lênin và vận dụng trong quá trình nghiên cứu, hoạt động thực tiễn.
2.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
     - Áp dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Chính trị học và sử dụng được phương pháp nghiên cứu liên ngành trong nghiên cứu Hồ Chí Minh học; đánh giá tri thức nâng cao của ngành Chính trị học và có khả năng vận dụng những tri thức đó trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.
     - Vận dụng được tri thức về sự nghiệp, tư tưởng, phương pháp luận và phương pháp Hồ Chí Minh, đặc biệt là trên những phương diện chủ yếu của lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam: đường lối chính trị, văn hóa chính trị, con người chính trị, xây dựng hệ thống chính trị, các hoạt động và quá trình chính trị.

2.3. Kiến thức học phần và chuyên đề tiến sĩ
Hiểu và có khả năng phân tích, đánh giá kiến thức chuyên ngành Hồ Chí Minh học, đặc biệt là về phép biện chứng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, triết lý chính trị Hồ Chí Minh, lý luận và phương pháp Hồ Chí Minh trong giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo, văn hóa và phát triển xã hội; có năng lực vận dụng, đánh giá, bổ sung, phát triển và xã hội hóa các tri thức chuyên ngành nói trên trong bối cảnh đời sống chính trị - xã hội của đất nước trong quá trình mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.

3. Yêu cầu về năng lực nghiên cứu- Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc, đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế, có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể, có năng lực đưa ra những đề xuất của chuyên gia đầu ngành với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn, có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lí các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

- Có năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề cơ bản của chuyên ngành, có khả năng tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về Chính trị học, Hồ Chí Minh học cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu.
 - Có năng lực lãnh đạo, quản lí, triển khai các hoạt động chuyên môn trong các cơ quan nghiên cứu, tổ chức đoàn thể, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội khác.
- Có năng lực tham mưu, tư vấn trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:
  - Phân tích, đánh giá sử liệu học Hồ Chí Minh, có phương pháp khai thác sử liệu học Hồ Chí Minh phục vụ các hoạt động chuyên môn.
  - Có năng lực giảng dạy nâng cao và nghiên cứu chuyên sâu, tranh luận học thuật ở trình độ chuyên gia về Hồ Chí Minh học.
  - Vận dụng tốt lý thuyết và phương pháp để phân tích, giải thích các hiện tượng chính trị và vấn đề đặt ra trong đời sống chính trị - xã hội, đặc biệt là từ góc tiếp cận Hồ Chí Minh học.
  - Có khả năng tham gia, tác nghiệp một cách tích cực, có hiệu quả các hoạt động chính trị - xã hội.

4.2. Kỹ năng bổ trợ:
  - Kỹ năng cá nhân:
  + Có các kĩ năng làm việc độc lập và sáng tạo, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng lãnh đạo, các kĩ năng giao tiếp, các kĩ năng trình bày sáng tạo, thuyết trình, thuyết minh và trao đổi công việc chuyên môn.
  + Có kỹ năng xây dựng hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu chuyên sâu, các học phần và chuyên đề nâng cao thuộc chuyên ngành Hồ Chí Minh học.
  + Có năng lực làm chủ các phần mềm vi tính thông dụng và một số phần mềm chuyên dụng cho ngành học, sử dụng thành thạo internet và email, biết khai thác có hiệu quả các nguồn tài liệu trên internet và sử dụng được các thiết bị văn phòng phổ thông khác phục vụ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và thực hành trong lĩnh vực chính trị học.
  - Kỹ năng làm việc nhóm: có khả năng tổ chức, chủ trì, xây dựng đề tài và thực hiện nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn khác.
  - Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: sử dụng tốt tối thiểu 01 ngoại ngữ trong số các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật để khai thác các tài liệu tiếng nước ngoài, công bố các công trình và trình bày kết quả nghiên cứu.

5. Yêu cầu về phẩm chất: 
- Trách nhiệm công dân: yêu nước, tôn trọng và tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có ý thức phục vụ cộng đồng.
- Trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tôn trọng, bảo vệ lợi ích của tổ chức; tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

6.  Mức tự chủ và chịu trách nhiệm: 
- Trách nhiệm công dân: yêu nước, tôn trọng và tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có ý thức phục vụ cộng đồng.
 - Trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tôn trọng, bảo vệ lợi ích của tổ chức; tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


7. Vị trí làm việc của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp    
NCS tốt nghiệp bậc đào tạo tiến sĩ ngành Chính trị học, chuyên ngành Hồ Chí Minh học có khả năng tham gia một cách tích cực, có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy; hoặc tham gia hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội ở trình độ chuyên gia về Hồ Chí Minh học:
     - Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
     - Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội.
     - Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan lý luận chính trị.
     - Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
     - Làm phóng viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài trung ương và địa phương.
     - Biên tập, chỉ đạo biên tập sách chính trị tại các nhà xuất bản.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp   
 - Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc, đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế, có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể, có năng lực đưa ra những đề xuất của chuyên gia đầu ngành với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn, có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lí các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.
- Có năng lực chuyên gia về các vấn đề cơ bản của chuyên ngành, có khả năng tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về Hồ Chí Minh học cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu.
- Có năng lực lãnh đạo, quản lí, triển khai các hoạt động chuyên môn trong các cơ quan nghiên cứu, tổ chức đoàn thể, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác.
- Có năng lực tham mưu, tư vấn trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Có năng lực tổ chức, tham gia tổ chức và thực hiện các công việc ứng dụng phục vụ hoạch định và triển khai các chính sách xã hội, như nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, nghiên cứu điều tra xã hội học, nghiên cứu chuyên gia về Hồ Chí Minh học, có khả năng đảm nhiệm các công việc thiết kế, quản lí, điều hành và thực hiện các chương trình/dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng liên quan đến Hồ Chí Minh học.
 - Có năng lực để tham gia vào các chương trình nghiên cứu và trao đổi học thuật với các đồng nghiệp trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế

9.    Các chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo tiến sĩ có uy tín của quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo:
 Chương trình Tiến sĩ Chính trị học (PhD. in Political Science).
- Cơ sở đào tạo, tên nước đào tạo: Đại học Quốc gia Singapore, Singapore.
- Xếp hạng của cơ sở đào tạo: thứ 40/200 trường đại học hàng đầu thế giới, bảng xếp hạng của Tạp chí Giáo dục Times (Hoa Kỳ).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây