Giới thiệu chung

Thứ năm - 03/12/2020 02:44
1.   Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo
  • Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tên tiếng Việt:        Hồ Chí Minh học
+ Tên tiếng Anh:        Ho Chi Minh Studies
  • Mã số chuyên ngành đào tạo: 9310204.01
  • Tên ngành đào tạo:
+ Tên tiếng Việt:        Hồ Chí Minh học
+ Tên tiếng Anh:        Ho Chi Minh Studies
  • Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tên tiếng Việt:        Tiến sĩ ngành Hồ Chí Minh học
+ Tên tiếng Anh:        Doctor of Philosophy in Ho Chi Minh Studies
  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2.  Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học có mục tiêu chung là đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học, am hiểu sâu sắc ở trình độ cao về Hồ Chí Minh học; có năng lực giảng dạy nâng cao, tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về Hồ Chí Minh học; có khả năng đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành; có đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức chuyên sâu về Hồ Chí Minh học, đảm bảo tính cơ bản, tính dân tộc, tính hiện đại và tính thực tiễn.
- Trang bị bổ sung cho nghiên cứu sinh phương pháp nghiên cứu khoa học chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành cùng những kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy và trong hoạt động thực tiễn chính trị-xã hội.
- Kết thúc khóa học, nghiên cứu sinh có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, có lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế; có thể làm các công việc nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học, Hồ Chí Minh học trong các trường đại học và cao đẳng, làm tư vấn chính trị trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế-xã hội, làm nhà bình luận chính trị trong các cơ quan báo chí xuất bản.
- Nghiên cứu sinh có thể đi sâu nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau đây:
+ Thân thế, sự nghiệp của Anh hùng giải phóng dân tộc-Nhà văn hóa kiệt xuất - Hồ Chí Minh.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam.
+ Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh.
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề đạo đức, văn hóa, con người.
+ Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Thông tin tuyển sinh
3.1   Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua việc đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định hiện hành.
3.2   Đối tượng tuyển sinh:
3.2.1. Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;
3.2.2. Có đủ sức khỏe để học tập;
3.2.3. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Chính trị học; hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học; hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp/chuyên ngành gần với chuyên ngành Hồ Chí Minh học.
3.2.4.Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
3.2.5. Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.
3.2.6. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có đề xuất cán bộ hướng dẫn.
3.2.7. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:
- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;
- Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh;
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
3.2.8. Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được ĐHQGHN phê duyệt như sau:
- Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên, chứng chỉ Cambrige Examination CAE từ 45 điểm trở lên, chứng chỉ CIEP/Alliance française diplomas TCF, DELF B2, Goethe Zertifikat B2, Test DaF TDN3, HSK level 4, JLPT N2, TORFL 2 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
- Có bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.
- Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.
- Trong các trường hợp không phải là ngoại ngữ bằng tiếng Anh thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.
3.2.9. Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
3.2.10. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị.
3.2.11. Người dự tuyển là người nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

3.3 Danh mục các chuyên ngành phù hợp và chuyên ngành gần
- Chuyên ngành phù hợp: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Quan hệ quốc tế.
- Chuyên ngành gần: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Xã hội học, Địa lý học, Châu Á học, Đông phương học, Báo chí học, Truyền thông đại chúng, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật quốc tế, Việt Nam học.

3.4 Dự kiến quy mô tuyển sinh: 5-10 nghiên cứu sinh/năm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây