Chuẩn đầu ra

Thứ năm - 24/12/2020 04:35

1. Yêu cầu về chất lượng luận án:

- Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học, lí luận hoặc thực tiễn đang đặt ra, góp phần xây dựng, hình thành khung lí thuyết mới, hệ tư tưởng mới phù hợp với chuyên ngành Khảo cổ học; giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành Lịch sử hay thực tiễn kinh tế - xã hội;
- Đề tài luận án phải được tiểu ban chuyên môn thông qua trong quy trình xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Nghiên cứu sinh phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án và báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng 1 lần trong thời gian thực hiện luận án. Kết quả đánh giá báo cáo làđiều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận án;
- Kết quả nghiên cứu trong luận án phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian đào tạo. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải được tác giả đồng ý và trích dẫn tường minh. Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình các văn bản thể hiện sự nhất trí của các thành viên trong tập thể đó cho tác giả sử dụng kết quả chung của tập thể để viết luận án;
- Luận án được viết bằng tiếng Việt, sử dụng chữ thuộc mã Unicode, loại chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, không quá 300 trang A4, không kể phụ lục, trong đó có cam đam của nghiên cứu sinh về nội dung luận án, ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh theo cấu trúc: Phần mở đầu, Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, Cơ sở lý thuyết, lý luận và giả thuyết khoa học; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và phân tích đánh giá, Kết luận và kiến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong luận án theo quy định; Danh mục các công trình/bài báo đã công bố liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh kèm theo văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có); Phụ lục (nếu có);
 - Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. Bản thông tin luận án khoảng 3 đến 5 trang (300 đến 500 chữ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản, những nội dung mới và những kết quả nghiên cứu, đóng góp quan trọng nhất của luận án;
- Trong thời gian theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ có tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trên tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó tối thiểu có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus hoặc 02 báo cáo trong kỉ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có  uy tín của nước ngoài.

2. Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

 Người học sau khi tốt nghiệp có hệ thống kiến thức lí luận và thực tiễn chuyên sâu, tiên tiến, nâng cao và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành Khảo cổ học; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo, làm chủ được các giá trị cốt lõi quan trọng trong học thuật, hiểu và phát triển được các nguyên lí, lí thuyết của chuyên ngành nghiên cứu; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lí và bảo vệ môi trường, có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh.
 Đối với từng khối kiến thức, chuẩn đầu ra như sau:

2.1. Kiến thức chung
  - Hiểu một cách sâu sắc thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác-Lênin và vận dụng vào quá trình nghiên cứu của mình.

2.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
  - Hiểu biết sâu về phương pháp luận sử học, quá trình và đặc điểm phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam, các vấn đề cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của lịch sử Việt Nam; Hiểu quá trình và đặc điểm lịch sử của khu vực Đông Nam Á và hội nhập của Việt Nam;
 - Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học, về lịch sử khảo cổ học Việt Nam và Đông Nam Á, về khảo cổ học tiền sơ sử và khảo cổ học lịch sử Việt Nam và các nước trong khu vực;
 - Có khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo các kiến thức cơ sở và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài luận án và lĩnh vực chuyên môn sâu của nghiên cứu sinh.

2.3. Kiến thức học phần và chuyên đề tiến sĩ
- Hiểu biết ở trình độ chuyên gia các vấn đề lí luận và thực tiễn của chuyên ngành khảo cổ học; hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về các trường phái khảo cổ học hiện đại, về khảo cổ học mười thế kỉ đầu Công nguyên, về khảo cổ học Đại Việt, khảo cổ học Chămpa, khảo cổ học Óc Eo và vấn đề vương quốc Phù Nam, về lịch sử kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc Việt Nam, về thời đại kim khí Việt Nam: thành tựu và vấn đề.
 - Có khả năng phân tích, đánh giá và vận dụng sáng tạo các kiến thức học phần và chuyên đề tiến sĩ, cập nhật quan điểm trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án và lĩnh vực chuyên môn sâu của nghiên cứu sinh.

3. Yêu cầu về năng lực nghiên cứu

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực tổ chức và quản lí các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới. Cụ thể gồm:

          - Có năng lực chuyên gia về các vấn đề cơ bản của chuyên ngành, có khả năng tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy hoặc tham gia hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội ở trình độ chuyên gia về Khảo cổ học,
          - Có năng lực lãnh đạo, quản lí, triển khai các hoạt động chuyên môn trong các cơ quan nghiên cứu, tổ chức đoàn thể, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác có nhu cầu sử dụng tri thức và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Khảo cổ học,
          - Có năng lực tổ chức, tham gia tổ chức và thực hiện các công việc ứng dụng phục vụ hoạch định và triển khai các chính sách; Có khả năng đảm nhiệm các công việc, quản lí, điều hành và thực hiện các chương trình/dự án nghiên cứu hoặc phục vụ xã hội trong lĩnh vực Khảo cổ học và tài nguyên văn hóa.
          - Có năng lực để tham gia vào các chương trình nghiên cứu và trao đổi học thuật với các đồng nghiệp trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế, làm việc tại các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các tổ chức tư nhân.            
          - Có năng lực đảm nhiệm các công việc về khảo cổ, với sự chủ động, sáng tạo trong công việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bộ phận do mình phụ trách.

4. Yêu cầu về kỹ năng

          Nghiên cứu sinh tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Khảo cổ học có được:
4.1. Kĩ năng nghề nghiệp
          - Có khả năng vận dụng ở trình độ chuyên gia các vấn đề lí thuyết và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành của sử học phục vụ cho các hoạt động chuyên môn.
    - Có khả năng vận dụng một cách sáng tạo và độc lập các kiến thức chuyên môn trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và hoạt đông thực tiễn.
    - Có năng lực giảng dạy nâng cao và nghiên cứu chuyên sâu, tranh luận học thuật ở trình độ chuyên gia về Khảo cổ học.
    - Có năng lực phân tích, đánh giá và tổng hợp các vấn đề khoa học cơ bản và thực tiễn liên quan đến chuyên môn nghiên cứu.
     - Có tư duy phản biện khoa học và phản biện các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển có liên quan đến chuyên môn.
    - Có khả năng tham gia, tác nghiệp, tư vấn, tham mưu tích cực, hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khảo cổ học, bảo tồn và phát triển tài nguyên văn hóa.
    - Đầy đủ khả năng làm chủ trì các cuộc khai quật và thực hiện các đề án nghiên cứu khảo cổ học phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong thời điểm hiện nay.
    - Khả năng thiết kế xây dựng, quản lí và triển khai một cách độc lập và sáng tạo các đề tài/dự án nghiên cứu lí thuyết và nghiên cứu ứng dụng liên quan đến các vấn đề khảo cổ học, bảo tồn và phát triển tài nguyên văn hóa. Trên cơ sở đó, có khả năng đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp cho công tác hoạch định và thực hiện chính sách.
     - Có tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và các kĩ năng cần thiết: xây dựng và triển khai đề án, công bố công trình nghiên cứu, thuyết trình các vấn đề khoa học, viết các tổng quan khoa học...

 4.2. Kĩ năng bổ trợ
    - Kĩ năng cá nhân: Có các kĩ năng làm việc độc lập và sáng tạo trong xây dựng các hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu chuyên sâu, các học phần và chuyên đề nâng cao thuộc chuyên ngành Khảo cổ học.
    - Kĩ năng làm việc nhóm: có khả năng tổ chức, chủ trì, xây dựng đề tài, thực hiện nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn khác theo nhóm.
    - Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ: sử dụng thành thạo ít nhất một trong các ngoại ngữ sau: tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi, Mã Lai, Bengali, Ả rập, Italia, Đan Mạch, Thụy Điển, Thái Lan để khai thác tài liệu tiếng nước ngoài, công bố các công trình và trình bày kết quả nghiên cứu.
          - Kĩ năng quản lý và lãnh đạo: thể hiện ở khả năng quản lý các đơn vị sự nghiêp chuyên trách về khảo cổ học, bảo tàng và quản lý di sản văn hóa; xây dựng chiến lược quản lý và phát triển các nguồn lực văn hóa khảo cổ học tại địa bàn do mình phụ trách; phân tích và phản biện các chính sách về khảo cổ học; lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đổi mới trong mọi hoạt động khảo cổ học.

5. Yêu cầu về phẩm chất:

5.1. Trách nhiệm công dân
Có ý thức trách nhiệm công dân tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng động, tự chủ, chính trực, có ý thức phản biện, có ý thức phục vụ cộng đồng; Có ý thức chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và chính sách của nhà nước.

5.2. Trách nhiệm, đạo đức, ý thức và tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ
 - Có trách nhiệm góp phần phát triển ngành và chuyên ngành;
 - Có đạo đức và phẩm chất của một chuyên gia trong lĩnh vực Khảo cổ học; chuyên nghiệp, trung thực và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng phục vụ xã hội;
  - Có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần độc lập trong công việc và hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức giữ gìn và phát huy lợi ích cũng như bản sắc dân tộc trong quan hệ với các đối tác nước ngoài.

6. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm:

    - Có khả năng thích ứng với những yêu cầu mới gắn với thực tiễn phát triển của chuyên ngành Khảo cổ học, tự định hướng và dẫn dắt những người khác trong quá trình tổ chức, tham gia tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn; hoạt động tham mưu, tư vấn phục vụ hoạch định và triển khai các chính sách trong lĩnh vực Khảo cổ học và tài nguyên văn hóa.
    - Có khả năng phán quyết và đưa ra quyết định mang tính chuyên gia về Khảo cổ học và các ngành khoa học có liên quan.
    - Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập, nghiên cứu để phát triển tri thức và sáng tạo ra ý tưởng mới về Khảo cổ học.

7. Vị trí làm việc của nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ ngành Lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học có thể công tác trong các trong các cơ quan và tổ chức như sau:
- Nghiên cứu và giảng dạy về Khảo cổ học ở các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu, bảo tàng, cơ quan quản lí và bảo tồn di tích, các công ty du lịch.
- Làm việc tại các cơ quan văn hoá ở trung ương và địa phương.
- Làm việc trong các cơ quan báo chí và truyền thông, làm biên tập trong các cơ quan xuất bản.
- Làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị có sử dụng kiến thức lịch sử.
- Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, các trung tâm, dự án phát triển

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ chuyên ngành Khảo cổ học có khả năng trực tiếp tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy về Khảo cổ học với tính lý luận cao; có khả năng tham gia các hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực Khảo cổ học; tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực chuyên sâu của Khảo cổ học; tham gia chương trình đào tạo bậc sau tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo Khảo cổ học quốc tế có uy tín.

9. Các chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo tiến sĩ có uy tín của quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo:

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Khảo cổ học và Bảo tàng học tại Học viện Khảo cổ và Bảo tàng học thuộc đại học Bắc Kinh, Trung Quốc (School of Archaeology and Museology, Peking University).
(http://archaeology.pku.edu.cn/Introduction).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây