Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TYLA: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1972)

Tên tác giả: Phạm Thị Thu Trang

Tên luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1972)

Ngành khoa học của luận án:  Lịch sử

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                    Mã số: 62 22 03 15

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Mục đích nghiên cứu của luận án:

Nghiên cứu có hệ thống, toàn diện về những chủ trương và sự chỉ đạo đối với công tác GTVT của Đảng bộ Hải Phòng từ năm 1965 đến năm 1972; nêu bật những ưu điểm, hạn chế; qua đó, đúc rút một số kinh nghiệm lịch sử có giá trị tham khảo cho hiện tại.

- Đối tượng nghiên cứu của luận án:

Luận án nghiên cứu chủ trương và sự chỉ đạo công tác GTVT của Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm chống CTPH của Mỹ (1965 - 1972).

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu, thống kê… được vận dụng phù hợp trong giải quyết những nội dung nghiên cứu cụ thể của luận án.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Làm rõ đặc điểm và tác động từ những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hải Phòng đến công tác GTVT và vị trí chiến lược trọng yếu của thành phố trong kế hoạch chiến tranh của Mỹ cũng như trong thế trận chiến tranh nhân dân của Hải Phòng.

- Phân tích, luận giải, làm rõ những bước phát triển, thay đổi trong chủ trương và sự chỉ đạo công tác GTVT của Đảng bộ thành phố Hải Phòng qua hai giai đoạn (1965 - 1968 và 1969 - 1972).

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình lãnh đạo công tác GTVT của Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm 1965 - 1972.

3.2. Kết luận

Sau khi nghiên cứu đề tài “Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo công tác giao thông vận tải những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1972)”, luận án đi đến những kết luận sau:

- Những năm 1965 - 1972 là khoảng thời gian diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực giữa lực lượng cách mạng Việt Nam với Mỹ và tay sai quyết liệt nhất trong toàn bộ 21 năm Hải Phòng cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến. Trong con mắt của Mỹ, Hải Phòng là một trọng điểm của cuộc CTPH đối với miền Bắc, thành bại khi tiến hành đánh phá, phong tỏa Hải Phòng có ảnh hưởng không nhỏ đến các kế hoạch chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Phá hoại, hủy diệt các tuyến đường, phương tiện, lực lượng GTVT ở Hải Phòng càng có ý nghĩa quan trọng đối với Mỹ. Đáp trả những cuộc CTPH bằng không quân, hải quân thiện chiến, Hải Phòng hai lần chuyển hướng sang thời chiến, thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng CNXH, vừa chiến đấu bảo vệ, vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam, cho cách mạng Lào và Campuchia. Việc đề ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện thành công công tác GTVT là một trong những yếu tố quan trọng giúp Đảng bộ Hải Phòng giương cao ngọn cờ lãnh đạo và phát huy được sức mạnh của các tổ chức, lực lượng đánh bại hai cuộc CTPH, thực hiện chi viện ngày càng nhiều sức người, sức của cho tiền tuyến lớn, góp sức cùng miền Nam đến ngày toàn thắng.

Trong quá trình lãnh đạo công tác GTVT, Đảng bộ Hải Phòng đã sớm xác định được vai trò quan trọng của GTVT trong sản xuất và chiến đấu: GTVT là khâu nối liền các mặt hoạt động sản xuất, chiến đấu và đời sống xã hội. Nó có quan hệ mật thiết đối với tất cả các ngành kinh tế, quốc phòng và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ đó, Đảng bộ quán triệt sâu sắc chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ đặt nhiệm vụ bảo đảm GTVT là công tác trung tâm đột xuất, có tính chất chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Kết hợp vận dụng đường lối chiến tranh nhân dân chống CTPH, nhận rõ vị trí chiến lược quan trọng của thành phố, đặc biệt là trong việc giữ vững hoạt động bình thường của Cảng, bảo đảm GTVT thông suốt trong mọi tình huống, Đảng bộ Hải Phòng đã phát động được mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng và toàn dân làm công tác GTVT, coi bảo đảm GTVT, bảo đảm hoạt động liên tục của Cảng là nhiệm vụ trung tâm đột xuất số 1 của Thành phố. Đây là tư tưởng lớn nhất, định hướng cho các chủ trương, biện pháp và chỉ đạo thực hiện công tác GTVT của Đảng bộ.

- Từ năm 1965 đến năm 1972, sự lãnh đạo của Đảng bộ Hải Phòng đối với công tác GTVT đã bộc lộ nhiều ưu điểm: Một là, Đảng bộ đã quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng về GTVT trên cơ sở nắm vững tính đặc thù của Thành phố. Hai là, Đảng bộ đã biết dựa vào nhân dân, huy động sức dân, đồng thời luôn đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong tổ chức thực hiện công tác GTVT. Ba là, Đảng bộ đã chú trọng chỉ đạo phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành có liên quan và với Trung ương, giữa các lực lượng làm công tác GTVT. Bốn là, sự lãnh đạo công tác GTVT của Đảng bộ giai đoạn 1969 - 1972 vừa có sự kế thừa, vừa có những bước phát triển so với giai đoạn 1965 - 1968. Những ưu điểm trên xuất phát từ việc Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương; từ đó đưa ra nhiều chủ trương phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của Thành phố. Đồng thời, Đảng bộ cũng đã huy dộng được sức mạnh của toàn quân, toàn dân trong cuộc chiến đấu chống CTPH của Mỹ, quyết tâm bảo đảm GTVT trong mọi tình huống.

- Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, quá trình lãnh đạo công tác GTVT của Đảng bộ Hải Phòng những năm 1965 - 1972 bộc lộ ra một số hạn chế, thể hiện trên một số mặt sau: quá trình chỉ đạo ngành GTVT đôi khi còn chưa sát thực tiễn, lúng túng, bị động, dẫn đến trên mặt trận GTVT chịu nhiều tổn thất; chỉ đạo chưa quyết liệt, kịp thời về tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư ngành GTVT khi cần; Đảng bộ thành phố đã có lúc không kịp thời phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý kinh tế và có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm. Dù do nguyên nhân khách quan hay chủ quan, những hạn chế đó đã dẫn đến một số khó khăn, bất cập trong khi chỉ đạo thực hiện công tác GTVT của Đảng bộ Hải Phòng.

- Từ quá trình lãnh đạo công tác GTVT của Đảng bộ Hải Phòng thời kỳ 1965 - 1972, có thể rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Thứ nhất, nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của GTVT và nêu cao quyết tâm lãnh đạo tốt công tác này. Thứ hai, nắm rõ và phân tích chính xác tính đặc thù của Thành phố, của công tác GTVT thời chiến để đề ra chủ trương phù hợp. Thứ ba, vận dụng linh hoạt và sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân trên cơ sở phát huy sức mạnh của toàn dân. Thứ tư, giải quyết mối quan hệ giữa các yếu tố quyết định đến hiệu quả của công tác GTVT.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với quân và dân cả nước trong đó có các thành phố lớn, đông dân, có các khu công nghiệp lớn như Hải Phòng là phải sẵn sàng và kiên quyết đánh bại mọi hình thức chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Nhất là khi tình hình thế giới ngày càng biến động phức tạp, điều đó đang đặt ra nhiều vấn đề phải quan tâm, nghiên cứu, phải đúc rút được những kinh nghiệm lịch sử về sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt trận trong đó có GTVT thời kỳ chống Mỹ, cứu nước để vận dụng vào thực tiễn, chủ động đối phó và thích nghi với mọi tình huống có thể xảy ra.

                                                                 SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Pham Thi Thu Trang

Thesis title: Hai Phong Party Committee led the transportation in the years of against the destructive war of the US imperialism (1965 - 1972)

Scientific branch of the thesis: History

Major: History of the Vietnam Communist Party            Code: 62 22 03 15

1. Thesis purpose and objectives

- Thesis purpose:  

The thesis researches systematically and comprehensively about guidelines and direction for the transport works of the Hai Phong Party Committee from 1965 to 1972; highlight the advantages and limitations; Thereby, drawing some historical experiences are a worth reference for the present.

- Thesis objectives:

The thesis studies the policy and the direction of the Transportation work of the Hai Phong Party Committee in the years against American destructive war (1965 – 1972).

2. Research methods

Based on the methodology of Marxism - Leninism, the thesis uses a combination of research methods such as historical method, logical method, comparative method, analytical method, synthesis, and collation. , statistics ... are applied appropriately in solving specific research contents of the thesis.

3. Major results and conclusions

3.1. Major results

- Clarify characteristics and impacts from the natural, socio-economic conditions of Hai Phong to transportation and the important strategic position of the city in the US war plan as well as in the war posture. people of Hai Phong.

- Analyzing, interpreting and clarifying development steps, changes in guidelines and direction of transport work of Hai Phong City Party Committee through two stages (1965 - 1968 and 1969 - 1972).

- Evaluating the advantages, limitations, drawing some key experiences from the process of transport leadership of Hai Phong City Party Committee in 1965 - 1972.

3.2. Conclusions 

  After studying the topic “Hai Phong Party Committee led the transportation activities in the years against the destructive war of the US imperialism (1965 - 1972)”, the thesis came to the following conclusions:

- The years 1965 - 1972 were the period where the mind and force between the Vietnamese revolutionary forces and the US and henchmen are the most drastic in the whole 21 years of Hai Phong and whole Vietnam waged a resistance war.  In the viewpoints of the United States, Hai Phong was a focal point of the destructive war towards the North, the success and failure when conducting the raid and blockade of Hai Phong had a significant influence on the US war plans in Vietnam. Destroying roads, vehicles, and transport forces in Hai Phong are the main purpose of the US. In response to the destructive war by the air force and the navy, Hai Phong twice turned to wartime, performing the task of both buildings up socialism, fighting for protection, and supporting the South's frontline, Laos and Cambodia. Setting guidelines and directing the successful implementation of transport work is one of the important factors helping Hai Phong Party Committee to raise the leadership and promote the strength of organizations and forces to defeat two destructive wars and also reinforcing more and more people and resources for the frontline, contributing to the South to the day of victory.

During the process of the leadership of transportation, Hai Phong Party Committee has determined the important role of transport in production and combat: Transport is the link between production activities, fighting, and social life. It has a close relation to all economic sectors, national defense and material and spiritual life of the people. Since then, the Party thoroughly grasped the policy of the Party Central Committee, the Government set the task of ensuring that the Transportation is an unexpected, focused strategic of the whole Party, the army and the entire people. Combining the application of the people's war against anti-corruption, recognizing the important strategic position of the city, especially in maintaining the normal operation of the Port, ensuring smooth transportation in all situations, the Party Hai Phong Ministry has launched all levels, all branches, all forces and the entire population to work on transportation, considering ensuring transportation and ensuring the continuous operation of the Port as the first extraordinary center of the City. This is the largest ideology, orientation for guidelines, measures and directing the implementation of the Party's transportation work.

- From 1965 to 1972, the leadership of the Hai Phong Party Committee for the transport work revealed many advantages: Firstly, the Party Committee has grasped promptly and fully the Party's guidelines on transportation on the basis of firmly grasping the specific characteristics of the City.  Secondly, the Party has known to rely on the people, mobilize the people, and at the same time ensure the leadership of the party committees in organizing the implementation of transportation. Thirdly, the Party Committee has focused on directing close coordination between the relevant departments and the Central Government, between the forces engaged in transport work. Fourthly, the leadership of the Party's transportation work in the period of 1969 - 1972 has both the inheritance and the development steps compared to the period of 1965 - 1968. The above advantages stem from the Party's in-depth insight into the Party's policies into the local situation; since then, many guidelines have been made suitable to the historical circumstances of the City. At the same time, the Party Committee also mobilized the strength of the entire army and people in the fight against the American sabotage war, determined to ensure transportation in all situations.

- However, besides the advantages, the process of transport leadership of Hai Phong Party Committee in the years of 1965 - 1972 revealed a number of limitations, reflected in some aspects: the process of directing the dual transport industry when it was not close to reality, embarrassed, passive, leading to losses on the transport front; The direction has not been drastically and timely on strengthening infrastructure, equipment and materials for transportation industry as needed; The city's Party Committee has at times not timely detected signs of violations in economic management work and has taken measures to prevent and handle definitely. Whether due to objective or subjective reasons, these limitations have led to a number of difficulties and shortcomings while directing the implementation of the transportation work of the Hai Phong Party Committee.

- During the period of 1965 – 1972 the leadership of Hai Phong Party Committee in the transportation, some experiences can be drawn, namely: Firstly, be fully aware of the important role of transportation and raise the determination to lead this work well. Secondly, understand and accurately analyze the specific characteristics of the City, the work of transport in wartime to devise appropriate guidelines. Thirdly, flexibly and creatively apply the people's war policy on the basis of promoting the strength of the entire people. Fourthly, solving the relationship between the determinants of the efficiency of transportation.

In the current cause of building and defending the Motherland, the requirements imposed on the army and the people of the whole country, including big cities, densely populated cities and large industrial zones like Hai Phong, is to be willing and determined to defeat any form of a war of aggression by the enemy. Especially when the world situation is increasingly more and more complicated. It is raising many issues to be considered, studied, and learned from the historical experience of the Party's leadership on all fronts. Including transportation during the period of anti-American invasion to apply in practice, proactively cope with and adapt to every possible situation.

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây