Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Áp dụng quy trình ISO 9001: 2008 trong đào tạo nhân lực tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thuộc Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế

1. Họ và tên học viên: Lê Huyền Trang                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/9/1987

4. Nơi sinh: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyên Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài vào tháng 12/2019

7. Tên đề tài luận văn: Áp dụng quy trình ISO 9001: 2008 trong đào tạo nhân lực tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thuộc Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế.

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý                                 Mã số:17035239

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Ngọc Thạch

Hiện đang công tác tại: Khoa Khoa học quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã đạt được những kết quả như sau:

- Đề tài dựa trên hệ thống lý thuyết về nội dung, triết lý, nguyên tắc của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008) đã đưa ra các phân tính, đánh giá trong một trường hợp thực tế. Cụ thể đây là đánh giá việc áp dụng quy trình xây dựng và tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thuộc Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

- Đề tài đã phân tích được lợi ích của việc áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống chất lượng (ISO) đối với đơn vị/tổ chức. Phân tích được việc áp dụng trong một đơn vị đang gặp khủng hoảng về chất lượng đào tạo đã từng bước, từng bước vượt qua khó khăn và lấy lại vị thế, chỗ đứng của mình.

- Từ việc đánh giá, khảo sát thực tế áp dụng đã đưa ra những đánh giá điểm mạnh, điểm còn tồn tại và hạn chế của đơn vị/tổ chức thực hiện nghiên cứu. Tên cơ sở đó đã đưa ra những kiến nghị đề xuất để cho đơn vị/ tổ chức hoàn thiện hơn nữa, áp dụng hiệu quả hơn nữa quy trình trong việc vận hành và phát triển.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

                                                              INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Lê Huyền Trang                              2. Sex: Female

3. Date of birth: 16/9/1987                                    4. Place ofbirth: Tuyên Quang province

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV date 19/12/2017

6. Changes in academic process: change topic name    date 12/2019

7. Official thesis title: Applying ISO 9001: 2008 process in human resource training at Training and retraining centers under the Directorate of Population Family Planning, Ministry of Health.

8. Major: Management Science9. Code: 17035239

9. Supervisors: Dr Trinh Ngoc Thach

Adress: Faculty of Management Science, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

10. Summary of the findings of the thesis:

- The topic is based on the theoretical system of content, philosophy, principles of quality management system standards (ISO 9001: 2008) that has given the calculations and assessments in a practical case. Specifically, this is an assessment of the application of the process of building and organizing training and retraining classes at the Center for Population Training of the Directorate of Population Family Planning.

- The thesis has analyzed the benefits of applying quality system standards (ISO) to the organization/organization. Analyze the application in a unit that is in crisis of training quality step by step, gradually overcome difficulties and regain its position and foothold

- From the evaluation, the practical survey has applied to assess the strengths, shortcomings and limitations of the research unit / organization. The name of the facility has made recommendations for the unit / organization to further improve, apply more effectively the process of operation and development. The researcher has evaluated the strengths, shortcomings and limitations of the research unit / organization. The name of the establishment has made recommendations for the unit / organization to further improve, apply more effectively the process of operation and development.

11. Practical applicability, if any:

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây