Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình

1. Họ và tên học viên: Đào Quốc Toản:          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/05/1979

4. Nơi sinh:Song Mai, Kim Động, Hưng Yên

5. Quyết định công nhận học viên số: 2221/QĐ-XHNV Ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn:Chiến lược Biển Đông của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình

8. Chuyên ngành: Châu Á học;             Mã số: 603106601

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Trần Khánh, Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 1/Đã làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn của Trung Quốc trong việc triển khai chiến lược Biển Đông dưới thời Tập Cận Bình; 2/Làm rõ nội dung và cách thức triển khai chiến lược Biển Đông nhằm thực hiện mục tiêu biến Biển Đông thành “ao nhà” của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh biện pháp quân sự hóa; 3/Đã nêu bật được những tác động của chiến lược Biển Đông dưới thời Tập Cận Bình đối với khu vực và thế giới trong đó có Việt Nam, việc Trung Quốc xác định Biển Đông là lợi ích cốt lõi cho thấy Trung Quốc sẽ không bao giờ nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền và lợi ích của mình ở Biển Đông; 4/Đã đưa ra một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam trong việc đối phó với chiến lược bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có) Góp phần nhận diện chiến lược Biển Đông của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình, góp phần gợi ý về chính sách cho Việt Nam nhằm ngăn chặn và đối phó thành công tham vọng biến Biển Đông thành "ao nhà" của Trung Quốc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Những thay đổi và điều chỉnh trong chiến lược Biển Đông của Trung Quốc trong những năm còn lại của Tập Cận Bình

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : DAO QUOC TOAN                2. Sex: Male

3. Date of birth: 20/05/1979                          4. Place of  birth: Hung Yen

5. Admission decision number: 2221/ĐH-XHNV   Dated 6/8/2018

6. Changes in academic process: 

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: China's East Sea strategy under Xi Jinping

8. Major: Asian Studies                    9. Code: 60310601

10. Supervisors: Trần Khánh - Professor, Doctor of Science, Southeast Asia Research Institute, Vietnam Academy of Social Sciences

11. Summary of the findings of the thesis: 1/ Clarifying the theoretical and practical basis of China in implementing the East Sea strategy under Xi Jinping; 2/Clarify the content and method of implementing the South China Sea strategy to realize China's goal of turning the South China Sea into a "home pond", emphasizing the militarization measures; 3/ Having highlighted the impacts of the South China Sea strategy under Xi Jinping on the region and the world including Vietnam, China's determination of the South China Sea as a core interest shows that China will not never yielded to its sovereignty and interests in the South China Sea; 4/ Suggested some suggestions for Vietnam in dealing with China's expansion strategy in the South China Sea

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

12. Practical applicability (if any): Contributing to identify the East Sea strategy of China under Xi Jinping, contributing to policy recommendations for Vietnam to successfully prevent and cope with the ambition to turn the East Sea into a "home pond" of China

13. Further research directions, if any: Changes and adjustments in China's East Sea strategy in the remaining years of Xi Jinping

14. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây