Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Công tác đãi ngộ nhân lực trong các khách sạn 4 sao tại Nha Trang. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang và khách sạn Champa Island

1. Họ và tên học viên: VÕ THỊ HOÀI LINH                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/01/1981

4. Nơi sinh: Nha Trang – Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV Ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 01 năm

7. Tên đề tài luận văn:

Công tác đãi ngộ nhân lực trong các khách sạn 4 sao tại Nha Trang. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang và khách sạn Champa Island” 

8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN THỊ MINH HÒA – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Người viết đã lựa chọn đề tài này cho luận văn Thạc sĩ của mình dựa trên các lý do sau:

Thứ nhất là tầm quan trọng của công tác đãi ngộ nhân lực trong các khách sạn 4 sao tại Nha Trang nói chung và tại khách sạn Cicilia Hotel & spa Nha Trang và khách sạn Champa Island nói riêng trong việc duy trì, khuyến khích, động viên nhân viên làm việc hết mình để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc cũng như giữ chân nhân viên và thu hút nhân tài thông qua các chính sách đãi ngộ.

Thứ 2 là do thực trạng của công tác đãi ngộ nhân lực trong các khách sạn 4 sao tại Nha Trang nói chung và tại khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang và khách sạn Champa Island nói riêng hiện tại còn nhiều vấn đề tồn tại.

Vì vậy luận văn đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công tác đãi ngộ nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực tại khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang và khách sạn Champa Island. Người viết  đã xem xét số liệu thống kê của 3 năm từ 2017 đến năm 2019 cũng như khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn nhà quản trị làm cơ sở cho những phân tích và nhận định . Từ đó tìm ra những hạn chế trong công tác đãi ngộ nhân lực, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại hai khách sạn nói riêng và các khách sạn 4 sao nói chung tại Nha Trang Trang nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị nhân lực và từ đó là hiệu quả kinh doanh của các khách sạn này.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Giúp cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp khách sạn có những  định hướng trong công tác đãi ngộ nhân lực nhằm thu hút và giữ chân nhân viên gắn kết lâu dài với doanh nghiệp; Đề tài còn là nguồn tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp kinh doanh  khách sạn tại Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                       INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: VO THI HOAI LINH                              

2. Gender: Female

3. Date of birth:  02nd January, 1981.                         

4. Place of birth: Khanh Hoa Province                             

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV   Dated 11th July, 2017         

6. Changes in academic process: Extend to 1 year

7. Official thesis title:

“HUMAN RESOURCES WORK IN 4-STAR HOTELS IN NHA TRANG. CASE STUDIES CICILIA HOTEL & SPA NHA TRANG AND CHAMPA ISLAND HOTEL”

8. Major: Tourism                                                  Code: 8810101                                               

9. Scientific Supervisors: Assoc. PhD. Tran Thi Minh Hoa - University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

The author chose this topic for his Master's thesis based on the following reasons:

The first is the importance of human resource remuneration in 4-star hotels in Nha Trang in general and in Cicilia hotel & spa in Nha Trang and Champa Island hotel in particular in maintaining, encouraging and motivating. Employees work hard to achieve the highest efficiency at work as well as retain employees and attract talents through remuneration policies.

Secondly, due to the current situation of human resource remuneration in 4-star hotels in Nha Trang in general and in Cicilia hotel & spa in Nha Trang and Champa Island hotel in particular, there are still many problems.

Therefore, the thesis has systematized the basic theories about human remuneration, analyzes and assesses the status of human remuneration work at Cicilia hotel & spa Nha Trang and Champa Island hotel. The author has reviewed the statistics of the three years from 2017 to 2019 as well as surveys with questionnaires, interviews with the administrator as the basis for the analysis and comments. Since then finding limitations in the work of human remuneration, propose some solutions to improve the work of human remuneration in two hotels in particular and 4-star hotels in general in Nha Trang to improve the efficiency of human resource management and the business efficiency of these hotels.

11. Practical applicability:

To help managers and hotel enterprises with orientations in human resource remuneration in order to attract and retain long-term employees to associate with the enterprises; The topic is also a reference source for hotel business enterprises in Vietnam.

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây