Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Đặc điểm của tạp văn Nguyễn Ngọc Tiến từ góc nhìn văn hóa

1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Hoài Lê

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/01/1994

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28/6/2018 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm của tạp văn Nguyễn Ngọc Tiến từ góc nhìn văn hóa

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                    Mã số: 8229030.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Văn Đức - Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn “Đặc điểm của tạp văn Nguyễn Ngọc Tiến từ góc nhìn văn hóa khẳng định mối quan hệ giữa văn hóa – văn học, những phương thức biểu đạt của văn hóa trong văn học.

- Làm rõ căn nguyên tồn tại của chất văn hoá trong sáng tác của nhà văn.

- Khẳng định nét độc đáo về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật của sáng tác Nguyễn Ngọc Tiến soi chiếu từ góc độ văn hoá.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận văn cung cấp cơ sở lí luận, là ví dụ điển hình cho việc nghiên cứu tác phẩm văn học từ góc nhìn văn hoá. Luận văn là tư liệu tham khảo cho sinh viên ngành Văn học và những người yêu thích văn học; gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo trong phương pháp tiếp cận tác phẩm văn học từ góc nhìn văn hoá.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Đang Thi Hoai Le

2. Sex: Female

3. Date of birth: Januay 22, 1994                           

4. Place of birth: Ninh Binh

5. Admission decision No.: 1765/2018/QĐ-XHNV-SĐH dated 28/6/2018 of the principal of University of Social sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Characteristics of Nguyen Ngoc Tien's literature from a cultural perspective.

8. Major: Vietnamese literature                           Code: 8229030.04

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Ha Van Duc- Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

- Thesis “Characteristics of Nguyen Ngoc Tien's literature from a cultural perspective” confirms the relationship between culture - literature, expressions of culture in literature.

- Clarifying the root cause of cultural substance in the writer's work.

- Asserting the uniqueness of the thought, content, art of Nguyen Ngoc Tien painting from a cultural perspective.

11. Practical applicability: Provides a theoretical basis, is a good example of the study of literature from a cultural perspective. Thesis is a reference material for students in literature and lovers of literature; suggesting further research directions in literary approaches from a cultural perspective.

12. Further research directions, if any: No

13. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây