Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Đảng bộ huyện Chương Mỹ (Hà Nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2008 đến năm 2015

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thùy Linh                         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/07/1995

4. Nơi sinh: Hà Tây.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày: 19/12/2017của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ huyện Chương Mỹ (Hà Nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2008 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành:Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;                  Mã số: 60220315

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Thanh Loan – Giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn khái quát được sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đối với công tác thanh niên từ năm 2008 đến năm 2015.

- Luận văn làm rõ được những kết quả đạt được trong sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đối với công tác thanh niên từ năm 2008 đến năm 2015.

- Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Chương Mỹ đối với công tác thanh niên.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những kinh nghiệm lịch sử được luận văn đúc kết có giá trị tham khảo với quá trình lãnh đạo công tác thanh niên của huyện Chương Mỹ (Hà Nội) giai đoạn hiện nay. Vận dụng bài học kinh nghiệm được đưa ra góp phần giúp Đảng bộ huyện Chương Mỹ đề ra những chủ trương phát triển công tác thanh niên phù hợp với thực tiễn địa phương, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của huyện cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không có.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

“Một số kinh nghiệm rút ra từ việc Đảng bộ huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác thanh niên giai đoạn 2008 – 2015”, đăng trên Tạp chí Dân tộc và Thời đại.

                                                                   INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THUY LINH                                2. Sex: Female

3. Date of birth: 16/7/1995                           

4. Place of  birth: Truong Yen – Chuong My – Ha Noi

5. Admission decision number: 3379/QĐ –XHNV-DT, Dated: 19/12/2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Party Committee of Chuong My District (Hanoi) led the youth work from 2008 to 2015.

8. Major: History of Vietnamese Communist Party                   Code: 60 22 03 15

9. Supervisors: PhD. Do Thi Thanh Loan, working at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis summaries the leadership of Chuong My District Party Committee on the youth work from 2008 to 2015

- The thesis clarifies the results which was achieved in the leadership of the Distric Party Committee for the youth work form 2008 to 2015

- Evaluating the achieved results, the limitations and drawing some experiences in the leadership of Chuong My District Party Committee for the youth work

11. Practical applicability:

The historial experiences which are summarized are valuable for reference with the leadership process of the Chuong My youth work (hanoi) in the current period. Applying the given lessons helps Chuong My District Party Committee set out guidelines for developing the you work in accordance with local practices, meeting the economic development requirements of the District as well as the building and defending the country

12. Further research directions: None

13. Thesis-related publications: “Some experiences is drawn from the Chuong My District Party Committee, Hanoi city leading the youth work in the period 2008 – 2015”, public in Ethnic and Time Magazine

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây