Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Đời sống tôn giáo giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Long Xuyên, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang

1. Họ và tên học viên: Hà Thị Kim Thu

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/08/1976

4. Nơi sinh: Hòn Đất - Kiên Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 1444/QĐ/BTC ngày 25/01/2018 của Ban Tổ Chức Tỉnh Uỷ

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Đời sống tôn giáo giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Long Xuyên, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học;  Mã số:  60220309.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Hồng Dương

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 

Với hai chương trong luận văn, tác giả đã phân tích các yêu cầu mà đề tài đặt ra. Cụ thể tác giả đã trình bày cơ sở lí luận về đời sống tôn giáo phân chia ra 2 hoạt động tôn giáo là đời sống lễ nghi và hoạt động trần thế của người tín đồ. Bên cạnh đó dẫn chứng các chứng cứ về việc hình thành và phát triển Công giáo ở Nam bộ, Kiên Giang nói chung và lịch sử hình thành giáo xứ Đức Mẹ nói riêng. Tác giả đã thu thập tư liệu lịch sử, các cuộc phỏng vấn sâu tín đồ để làm sáng tỏ nguyên tắc hoạt động của giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Hòn Đất) Kiên giang. Chẳng hạn hoạt động năm phụng vụ, một số quy định của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng thời còn theo một số chỉ dẫn của Đấng bản quyền - Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Đó là các nghi thức phụng vụ trong các mùa: Vọng, Giáng sinh, Mùa chay, mùa Phục sinh, mùa Thường niên. Lại có quy định phụng vụ cho một số tháng như tháng kính ông thánh Giuse (Tháng ba), tháng hoa Đức Mẹ (tháng năm), tháng Mân côi (tháng mười). Luận văn không chỉ dừng tại đó mà còn chỉ ra các điều kiện khách quan và chủ quan trong đời sống tín đồ. Bởi các lí do theo trục thời gian, không gian và chủ thể. Từ đó đưa kết luận và các giải pháp được thể hiện ở mục kết luận.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về Công giáo, cũng như có định hướng thực tiễn về hoạt động tôn giáo. Cụ thể áp dụng vào các quản lý và hoạt động tôn giáo tại địa phương.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (Nếu có thì mới viết)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                           INFORMATION ABOUT THE THESIS

1. Full name: Ha Thi Kim Thu

2. Gender: Female

3. Date of birth: August 11, 1976

4. Place of birth: Hon Dat - Kien Giang

5. Admission decision number: 1444 / QD / BTC dated 25/01/2018 of the Provincial Organizing Committee

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Religious Life of Mary Immaculate Parish, Long Xuyen Diocese, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province

8. Major: Religious Studies; Code: 60220309.

9. Scientific instructor: Nguyen Hong Duong, Assoc. Prof. Dr.

10. Summary of the results of the thesis:

With two chapters in the thesis, the author has analyzed the requirements set out by the topic. Specifically, the author presented the theoretical basis of religious life divided into 2 religious activities: The religious life and the mundane activities of the believers. Besides, evidence of the formation and development of Catholicism in the South, Kien Giang in general and the history of forming the parish of Our Lady in particular. The author has collected historical documents, in-depth interviews with followers to clarify the operational principle of the Immaculate Conception Parish (Hon Dat) Kien Giang. Such is the activity of the liturgical year, some provisions of the Vietnamese episcopal conference. At the same time also follow some instructions of the Ordinary - Bishop of Long Xuyen Diocese. These are liturgical rites during the seasons: Advent, Christmas, Lent, Easter, Annual. There are also liturgical norms for some months such as the feast of St. Joseph (March), the Blessed Mother's month (May), the month of the Rosary (October). The thesis does not stop there but also shows the objective and subjective conditions in the life of believers. For reasons along the axis of time, space and subject. Conclusions and solutions are presented in the conclusions section.

11. Applicaition:

The thesis can be used as a reference for research, teaching and learning about Catholicism, as well as practical orientation on religious activities. Specifically applied to local religious management and activities.

12. Further research directions: No

13. The published works related to the thesis: No

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây