Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Hiện tượng đa văn hóa trong tiểu thuyết Linh sơn của Cao Hành Kiện

1. Họ và tên học viên: Trần Thị Như Quỳnh  

2. Giới tính Nữ

3. Ngày sinh: 25/7/1995

4. Nơi sinh: Yên Thế, Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV-SĐH Ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

     Đề tài luận văn thay đổi từ: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Linh sơn của Cao Hành Kiện sang Hiện tượng đa văn hóa trong tiểu thuyết Linh sơn của Cao Hành Kiện. Quyết định số 354/ QĐ – XHNV ngày 03 tháng 03 năm 2020.

7. Tên đề tài luận văn: Hiện tượng đa văn hóa trong tiểu thuyết Linh sơn của Cao Hành Kiện.

8. Chuyên ngành: Văn học nước ngoài ; Mã số: 8229030.03

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:TS. Nguyễn Thu Hiền - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Hiện tượng đa văn hóa trong tiểu thuyết Linh sơn của Cao Hành Kiện xuất phát từ bản thân tác giả Cao Hành Kiện là một nhà văn Trung Quốc hải ngoại. Ông sống ở Trung Quốc hơn 40, phải rời xa quê hương và nhập quốc tịch Pháp vì những bất đồng xã hội, chính trị.

Hiện tượng đa văn hóa đó ở tiểu thuyết Linh sơn thể hiện trước hết ở chất Trung Hoa truyền thống: những câu chuyện huyền thoại, tôn giáo, phong tục tập quán; lịch sử Trung Quốc từ cổ đại tới hiện đại…

Và hiện tượng đó còn được thể hiện trong yếu tố văn hóa phương Tây qua dấu ấn văn chương hậu hiện đại ở các khía cạnh: Quan niệm về nghệ thuật của Cao Hành Kiện và thi pháp hậu hiện đại ông sử dụng trong tác phẩm.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            Luận văn là nguồn tài liệu tham khảo trực tiếp cho những người quan tâm nghiên cứu về nhà văn Cao Hành Kiện, tác phẩm Linh Sơn và các tiếp cận từ góc độ văn hóa đối với nhà văn và tác phẩm này. Trên cơ sở đó, luận văn cũng bổ sung thêm một kết quả nghiên cứu cho lĩnh vực nghiên cứu văn học Trung Quốc hải ngoại ở Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đề tài này có thể phát triển theo hai hướng nghiên cứu: Mở rộng nghiên cứu tới các tác phẩm khác của Cao Hành Kiện: truyện ngắn, kịch, tiểu thuyết... hoặc Sự đa văn hóa trong văn chương của các nhà văn hải ngoại khác mà Cao Hành Kiện là một trong những ví dụ điển hình.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                                                  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Nhu Quynh

2. Gender: Female

3. Date of birth: July 25, 1995

4. Place of birth: Yen The, Bac Giang

5. Admission decision number: 1543/ QĐ-XHNV-SĐH Date 01 month 6 year 2018 of the Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities.

6. Changes in academic process:

The first Decision is on July 10, 2019.: Narrative art of Cao Hanh Kien’s Linh Son novel

The second Decision is on March 3, 2020: Multicultural phenomenon in Linh Son novel by Cao Hanh Kien.

7. Official thesis title: Multicultural phenomenon in Linh Son novel by Cao Hanh Kien.

8. Major: Foreign Literature; Code: 8229030.03

9. Supervisor: Ph.D. Nguyen Thu Hien - Faculty of Literature, VNU University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the findings of the thesis:

The multicultural phenomenon in Linh Son novel comes from the author Cao Hanh Kien himself who is a Chinese writer abroad. He lived in China over 40 years, but he must leave his homeland and naturalize French because of social and political disagreements.

The multicultural phenomenon in this novel is primarily reflected in traditional Chinese characters such as myths, religions, customs and traditions; Chinese history from ancient to modern ...

And that phenomenon is also expressed in the Western cultural element through the imprint of postmodern literature in the following aspects: The concept of art of Cao Hanh Kien and postmodern poems he used in his work.

11. Practical applicability:

The thesis is a direct reference source for those who are concerned about researching on the writer Cao Hanh Kien, his Linh Son's work and approaches from a cultural perspective for him and his work. On that basis, the thesis also complements a research result to the field of overseas Chinese literature research in Vietnam.

12. Further research directions:

This subjeact can be developed in two research directions: Extending research to other Cao Hanh Kien’s works: short stories, plays, novels ... or The multiculturalism in literature of other overseas writers, in which Cao Hanh Kien is one of the typical examples.

13. Thesis-related publications:

 (List them in chronological order, if any)

Tác giả: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây