Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên hiện nay

1. Họ và tên học viên:     ĐỖ HUỆ PHƯƠNG                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:14/01/1995

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận học viên số 3379/2017/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; mã số:60.22.03.08.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Thị Phượng – cán bộ Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, trình bày khái niệm phát triển bền vững, biểu hiện của phát triển bền vững; phân tích những yếu tố tác động đến phát triển bền vững ở Hưng Yên hiện nay.

Thứ hai, phân tích những thành tựu và hạn chế trong phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Thứ ba, khái quát một số vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp cơ bản đối với phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn chỉ ra một số giải pháp cơ bản để phát triển bền vững ở Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay trên cả ba lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Mặt khác, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, người nghiên cứu phát triển tiếp cận phát triển bền vững từ góc độ chủ nghĩa xã hội khoa học.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sự phát triển bền vững ở khu vực đồng bằng sông Hồng và rộng hơn nữa là trên phạm vi cả nước.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

INFORMATION ABOUT THE DOCTORAL DISSERTATION

1. Full name: DO HUE PHUONG                           2. Gender: Female

3. Date of birth: January 14, 1995

4. Place of birth: Hung Yen

5. Admission decision number 3379/2017 / QD-XHNV December 19, 2017 of the Director of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No.

7. Official dissertation title: Current sustainable development in Hung Yen province

8. Major: Scientific socialism; Code: 60.22.03.08

9. Scientific mentor: Assoc. Prof. Dr. Ngo Thi Phuong - staff of Philosophy Department, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the results of the dissertation:

Firstly, present the concept of sustainable development, expression of sustainable development and analysis of factors affecting sustainable development in Hung Yen today.

Secondly, analyse achievements and limitations in sustainable development in Hung Yen province today.

Thirdly, generalize some main issues and propose some basic solutions towards sustainable development in Hung Yen province.

11. Practical applicability

The dissertation points out some basic solutions for sustainable development in Hung Yen in the current period in all three areas of economy, society and environment. In addition, the dissertation can be a reference for students and researchers to develop approach for sustainable development from the perspective of scientific socialism.

12. Further research steps: Research sustainable development in the Red River Delta region, and more broadly nationwide.

13. Published works related to the dissertation: No.

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây