Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Phong cách của Hồ Chí Minh – Đặc trưng và giá trị

1. Họ và tên học viên: : Đoàn Thị Nguyệt                          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15-03-1985

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV, ngày: 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Phong cách của Hồ Chí Minh – Đặc trưng và giá trị

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                  Mã số: 60.31.02.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

          Trên cơ sở phân tích các tài liệu về Hồ Chí Minh làm nền tảng nghiên cứu. Luận văn đã chỉ ra đặc trưng cơ bản trong phong cách ứng xửa của Hồ Chí Minh, từ đó nêu những giá trị về lý luận và thực tiễn mang tính định hướng xây dựng phong cách ứng xử cho con người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính trị hiện nay

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nghiên cứu trong luận văn có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến việc giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách ứng xử

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Doan Thi Nguyet

2. Sex: Female

3. Date of birth: March 15, 1985

4. Place of birth: Hai Phong city

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV; Dated: December19, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Ho Chi Minh's style - Features and values

8. Major: Ho Chi Minh studies. Code: 60.31.02.04     

9. Scientific supervisor: Dr Nguyen Thi Thuy Hang, University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the results of the thesis:

     Based on the analysis of documents on Ho Chi Minh as a research basis, the thesis has pointed out the basic characteristics in Ho Chi Minh's behavioral style, from which the theoretical and practical values ​​guide the building of behavioral style for people, especially politics leaders.

11. Practical applicability:

Research in the thesis can be used as a reference for research and teaching related to teaching and researching the field of Ho Chi Minh thought about behavioral style.

12. Further research directions: (if any)

13. Published works related to the thesis:

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây