Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hiện nay

1. Họ và tên học viên: Lê Tô Nam

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/01/1979

4. Nơi sinh: Hà Tiên, Kiên Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3094/QĐ-XHNV-SĐH ngày 27/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hiện nay

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học định hướng nghiên cứu

9. Mã số:  60220309.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS.Nguyễn Hữu Thụ

Chức danh khoa học:                                Học vị: Tiến sĩ;

Cơ quan công tác: Bộ môn Tôn giáo học Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 

Kết cấu của luận văn gồm 2 chương, 05 tiết, 11 tiểu tiết, không kể các phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, và Phụ lục.

Chương 1: Khái lược chung về Phật giáo và tín ngưỡng bản địa ở thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Chương 2: Biểu hiện của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa ở thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang

Qua đó làm rõ được: Vấn đề tín ngưỡng và Phật giáo có đặc điểm như thế nào, quá trình này diễn ra qua các giai đoạn lịch sử có những đặc điểm gì nổi bật; sự tác động của tín ngưỡng và Phật giáo đối với đời sống cư dân nơi đây ra sao; sự dung hợp giữa tín ngưỡng với Phật giáo như thế nào? Đây là những vấn đề cần làm rõ. Tuy nhiên, cho đến nay, những nội dung nêu trên chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ. Sự hiểu biết về các lĩnh vực trên của một số cư dân ở tỉnh Kiên Giang nói chung và cư dân ở thị xã Hà Tiên nói riêng còn hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu về các lĩnh vực này có ý nghĩa không chỉ về khoa học mà còn về thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc áp dụng trong thực tế và công tác giảng dạy chuyên ngành Tôn giáo học và các bộ môn khoa học xã hội khác có liên quan. Luận văn còn là cứ liệu khoa học giúp cho chính quyền địa phương hiểu rõ hơn về Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Hà Tiên, từ đó đề ra những giải pháp quản lý nhà nước về tôn giáo phù hợp với sự tồn tại của nó ở Kiên Giang.

Trên cơ sở nâng cao nhận thức về “sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hiện nay”, giúp cho công tác quản lý xã hội, quản lý tín ngưỡng, tôn giáo được chặt chẽ hơn, các chính sách pháp luật được thực thi đầy đủ, sự quan tâm tích cực của chính quyền đối với Phật giáo và tín ngưỡng bản địa để Phật giáo và tín ngưỡng tiếp tục phát triển đồng hành cùng dân tộc, xây dựng một xã hội hòa bình, tốt đẹp, cùng tiến bộ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tín ngưỡng dân gian và Phật giáo.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

                                                              INFORMATION ABOUT THE DOCTOR DISCUSSION

1. Full name: Le To Nam

2. Gender: Male

3. Date of birth: January 20, 1979

4. Place of birth: Ha Tien and Kien Giang

5. Admission decision number: 3094 / QĐ-XHNV-SĐH dated November 27, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: The fusion of Buddhism and indigenous beliefs in Ha Tien town, Kien Giang province at present

8. Major: Religious studies research orientation

9. Code: 60220309.

10. Scientific instructor: Dr. Nguyen Huu Thu

Scientific title:                                                   Academic degree: PhD;

Working body: Department of Religious Studies at Hanoi University of Social Sciences and Humanities.

11. Summary of the results of the thesis:

The structure of the thesis consists of 2 chapters, 05 periods, 11 small details, excluding the Introduction, Conclusion, List of references, and Appendix.

Chapter 1: Overview of Buddhism and indigenous beliefs in Ha Tien town, Kien Giang province

Chapter 2: Expression of fusion between Buddhism and indigenous beliefs in Ha Tien town, Kien Giang province

Thereby clarifying: The question of what beliefs and Buddhism are like, this process takes place over historical periods with certain characteristics; how the impact of beliefs and Buddhism on the lives of the people here is like; What is the fusion between religion and Buddhism? These are issues that need clarification. However, up to now, the above contents have not been studied systematically and fully. Knowledge about the above areas of some residents in Kien Giang province in general and residents in Ha Tien town in particular is still limited. Therefore, the study of these fields has implications not only in science but also in practice in the current period.

12. Practical applicability, if any:

The dissertation can be used as a reference supporting the practical application and teaching of specialized subjects of Religion and other related social sciences. The thesis is also the scientific evidence to help the local government to better understand Ha Tien Buddhism and indigenous beliefs, thereby proposing solutions for state management of religion suitable to its existence. in Kien Giang.

On the basis of raising the awareness of "the fusion of Buddhism and indigenous beliefs in Ha Tien town, Kien Giang province today", helping the social management, belief management, religion are more closely, the legal policies were fully implemented, the positive attention of the government to Buddhism and indigenous beliefs for Buddhism and beliefs to continue developing along with the people, building a peaceful, good, progressive society.

13. Further research directions: Folk beliefs and Buddhism.

14. Published works related to the thesis: No.

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây