Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Tinh thần Ahimsa trong đời sống chính trị của Mahatma Gandhi

1. Họ và tên học viên: VÕ THỊ QUỲNH TRÂM                                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/9/1995

4. Nơi sinh: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam – Đà Nẵng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHVN Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận văn: “Tinh thần Ahimsa trong đời sống chính trị của Mahatma Gandhi”

8. Chuyên ngành: Châu Á học;                                                                   Mã số: 60 31 06 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thu Hà, Khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Làm rõ được một số vấn đề khoa học về triết lý Ahimsa như: giá trị đạo đức – tâm linh, vai trò của Ahimsa đối với các tôn giáo lớn ở Ấn Độ, giá trị cốt lõi của Ahimsa trong tư tưởng chính trị của Mahatma Gandhi.

- Nêu bật vai trò của tư tưởng Ahimsa trong đường lối chính trị của Ngài và trong thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ. 

- Đưa ra những kiến nghị những giải pháp cơ bản nhằm đưa bất bạo động đến với các cuộc đấu tranh vũ trang, chiến tranh hạt nhân và xung đột lãnh thổ có nguy cơ dẫn đến xung đột vũ trang ngày nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tư liệu tham khảo, giúp tiếp cận phương thức đấu tranh bằng bất bạo động và phát huy ảnh hưởng của phương thức này nhiều hơn đến những vùng đang có xung đột vũ trang hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

“Mahatma Gandhi và con đường hòa bình cho Ấn Độ” in trong Đông Phương học những nghiên cứu mới (2019), do PGS. TS Đỗ Thu Hà (chủ biên), NXB Khoa học và Kỹ thuật, ISBN: 978-604-67-1258-9

                                                           INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: VO THI QUYNH TRAM                      2. Sex: Female

3. Date of birth: 16/9/1995                                       4. Place of  birth: Quang Nam – Da Nang

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHVN Dated 19/12/2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: “Ahimsa spirit in the political life of Mahatma Gandhi”

8. Major: Asian Studies                                            9. Code: 60 31 06 01

10. Supervisors: Assoc. Prof. Do Thu Ha, PhD

Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi

11. Summary of the findings of the thesis:

- To clarify some scientific issues of Ahimsa philosophy such as moral - spiritual values, the role of Ahimsa for major religions in India, Ahimsa's core values in Mahatma Gandhi's political ideology.

- Highlight the role of Ahimsa's thought in his political policy and in the success of India's struggle for independence.

- Propose basic solutions to bring nonviolence into armed struggles, nuclear wars and territorial conflicts that are likely to lead to armed conflict today.

12. Practical applicability, if any:

The research results of this project will be used as a reference for helping to approach the method of nonviolent struggle and promoting its influence more to the areas, where are having armed conflict today.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications:

The article “Mahatma Gandhi and the road of peace for India” printed in Oriental Studies - new studies (2019), by Assoc. Prof. Do Thu Ha, PhD (editor), Science and Technics Publishing House, ISBN: 978-604-67-1258-9

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây