Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Vấn đề tiếp cận và xử lý thông tin của nhà báo trong lĩnh vực quản lý xây dựng hiện nay

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Thu Thủy          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  26/8/1977

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV; ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề tiếp cận và xử lý thông tin của nhà báo trong lĩnh vực quản lý xây dựng hiện nay

8. Chuyên ngành: Báo chí học                              Mã số: 8320101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu kỹ năng tác nghiệp của nhà báo về vấn đề tiếp cận và xử lý thông tin của nhà báo trong lĩnh vực quản lý xây dựng hiện nay, tìm ra những đặc điểm và nguyên tắc đưa tin của nhà báo cũng như những thuận lợi và khó khăn của nhà báo trong quá trình tiếp cận và xử lý thông tin của nhà báo trong lĩnh vực quản lý xây dựng. Từ đó phát hiện những vấn đề còn hạn chế, những kiến thức, kỹ năng cần bổ sung thêm cho nhà báo chuyên biệt về lĩnh vực quản lý xây dựng. Dựa trên kết quả của quá trình nghiên cứu đề tài để đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thu thập và xử lý thông tin quản lý xây dựng của nhà báo.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  Thông qua việc tìm hiểu, phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế về kỹ năng tác nghiệp của nhà báo về ngành nghề lĩnh vực quản lý xây dựng, luận văn cung cấp tài liệu tham khảo có cơ sở khoa học, góp phần giúp nhà báo có thêm kiến thức và rèn luyện kỹ năng tác nghiệp của mình. Đới với các cơ quan báo chí, luận văn có ý nghĩa trong việc tham khảo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạt động truyền thông, được cung cấp thêm một số kiến thức chuyên môn về lĩnh vưc, ngành nghề quản lý xây dựng, cũng như những hạn chế, bất cập của lĩnh vực quản lý xây dựng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                                    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Thi Thu Thuy                              2. Sex: Female

3. Date of birth: 26/8/1977                                         4. Place of birth: Quang Ninh

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV; Dated: 28/6/2018 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Access and information processing of journalists in the field of construction management today

8. Major: Journalism                                                    9.  Code: 8320101.01

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen, Press and Media Training Institute, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

11. Summary of the findings of the thesis: Based on the research of journalists' professional skills on issues of access and information processing of journalists in the field of construction management today, to find out the characteristics and principles of reporting of journalists as well as advantages and difficulties of journalists in the process of accessing and processing information of journalists in the field of construction management. From that, discovering the issues that are still limited, the knowledge and skills that need to be supplemented to specialized journalists in the field of construction management. Based on the results of the research process, the thesis proposed some solutions and recommendations to improve the effectiveness of journalists in collecting and processing construction management information.

12. Practical applicability, if any: Through understanding, analyzing, assessing the advantages and limitations of professional skills of journalists in the field of construction management, the dissertation provides scientific-based references, contributing to Help journalists gain more knowledge and practice their professional skills. For the press agencies, the dissertation which is meaningful in the reference will be a useful reference for the media activists, provided with some additional professional knowledge on the field of management. construction management, as well as limitations and shortcomings of the construction management field.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây