Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Xây dựng Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan cấp Sở nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Thúy Quỳnh                       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/6/1976

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận học viên số 3379/QĐ-SĐH ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan cấp Sở nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội”.

8. Chuyên ngành: Lưu trữ học; Mã số: 60320301

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Đức Thuận

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ bản sau:

- Chương 1. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý xác định thành phần tài liệu của các cơ quan cấp Sở nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

Chương này trình bày khái quát về đối tượng nghiên cứu là các cơ quan cấp Sở; cơ sở lý luận của đề tài, đưa ra các nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương pháp trong xác định giá trị tài liệu; cơ sở pháp lý về thẩm quyền, trách nhiệm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội, của các cơ quan cấp Sở trong việc thực hiện giao và nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử;

- Chương 2. Cơ sở thực tiễn và việc vận dụng lý luận vào công tác xác định thành phần tài liệu của các cơ quan cấp Sở nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.

Nội dung chính của chương 2 nêu lên thực trạng chất lượng hồ sơ, tài liệu nộp lưu của các cơ quan cấp Sở, đánh giá những việc đã làm được, tồn tại và sự cần thiết phải xây dựng Danh mục thành tài liệu nộp lưu.

- Chương 3. Xây dựng Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan cấp Sở nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội

Trên cơ sở chương 1 và chương 2, tác giả đưa ra các căn cứ, yêu cầu và phương pháp xây dựng bản Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan cấp Sở nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội và đưa ra bản Danh mục cụ thể.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tham khảo trong việc ban hành văn bản Quy định về Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội, góp phần giải quyết được vấn đề thực tiễn trong công tác xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan cấp Sở nộp lưu vào trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội.                                                        

                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Lê Thị Thúy Quỳnh             

2. Sex: Female

3. Date of birth: June 1st, 1976

4. Place of birth: NgheAn Province

5. Admission decision number: 3379/QĐ-SĐH Dated 19th December, 2017                            

6. Changes in academic process: no

7. Official thesis title: “Building list of document components of provincial-level agencies and submit it to the Hanoi Historical Archives Center”

8. Major: Archival Studies                                    Code: 60320301

9. Supervisors: Assoc.Prof. Đào Đức Thuận

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis consists of 3 chapters with the following basic contents:

- Chapter 1. Theoretical and legal grounds for determining the composition of documents of provincial-level agencies to submit to Hanoi Historical Archives Center.

This chapter presents an overview of the research subjects that are provincial-level agencies; Rationale of the thesis, giving principles, standards and methods in document valuation; Legal basis for the authority and responsibility of the Hanoi Historical Archives Center, of the Department-level agencies in the delivery and receipt of archives into Historical Archives.

- Chapter 2. Practical bases and the application of theory to the determination of the composition of documents of provincial-level agencies and dossiers submitted to the Hanoi Historical Archives Center.

The main content of chapter 2 addresses the reality of the quality of dossiers and documents filed by the provincial-level agencies, evaluating what has been done, the existence and the need to build the list of components to submit.

- Chapter 3. Making a list of document components of provincial-level agencies for submission to Hanoi Historical Archives Center.

On the basis of chapter 1 and chapter 2, the author gives the bases, requirements and methods of developing a list of document components of the Department-level agencies to submit to the Hanoi City Historical Archives Center and provide a specific List.

11. Practical applicability, if any: The research results are the basis for reference in the promulgation of the regulation on the List of components and documents to be submitted to the Hanoi History and Archives Center, contribute to solving practical problems in determining the value of archives and collecting records and documents of provincial-level agencies and submitting them to the Hanoi Historical Archives Center.

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây