Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Yếu tố tự sự trong thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX

1. Họ và tên học viên: Trịnh Tuấn Anh               2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 31/01/1972.                                   4. Nơi sinh: Hải Dương.

5. Quyết định công nhận học viên cao học: Số 3893/2018/QĐ-XHNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp nhận học viên cao học.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Yếu tố tự sự trong thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 8229030.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Nho Thìn, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận giải về sự hiện diện, tồn tại của yếu tố tự sự trong thơ Việt Nam (tập trung vào thơ chữ Hán) giai đoạn lịch sử từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn.

 - Nhận diện tiêu chí và phân tích những biểu hiện chủ yếu của yếu tố tự sự trong thơ Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX trên phương diện nội dung và phương diện hình thức, qua ba tác giả tiêu biểu: Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến.

- Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản liên quan phương thức tự sự; chỉ ra các yếu tố cấu thành của thể loại thơ tự sự trong văn học Việt Nam trung đại.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Vận dụng tiêu chí nhận diện yếu tố tự sự trong thơ chữ Hán vào quá trình dạy học môn Ngữ Văn ở nhà trường phổ thông.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tìm hiểu yếu tố tự sự trong thơ Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Trinh Tuan Anh.                    2. Sex: Male.

3. Date of birth: January 31st 1972.            4. Place of  birth: Hai Duong.

5. Admission decision number: No. 3893/2018/QD-XHNV; Date: December 28th, 2018.  

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: Narrative elements in Vietnamese Han poetry in the eighteenth century - the first half of the nineteenth century.

8. Major: Vietnamese literature.             9. Code: 8229030.04

10. Supervisors: Profecssor, Doctor Tran Nho Thin; Department of Literature, University of Social Scienes and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

- Interpretation of the presence and existence of narrative elements in Vietnamese poetry (focusing on Han poetry) in the historical period from the eighteenth century to the first half of the nineteenth century on the basis of theoretical and practical.

 - Identify criteria and analyze the main manifestations of narrative elements in Vietnamese poetry from the eighteenth to the first half of the nineteenth century in terms of content and formality, through three authors expressions: Nguyen Du, Cao Ba Quat, Nguyen Khuyen.

- Systematize basic concepts related to creative methods and expressive forms of narrative poetry; point out the constituent elements of narrative poetry genre in medieval Vietnamese literature.

12. Practical applicability: Applying the criteria of identifying narrative elements in Han poetry in the process of teaching Literature in high schools.

13. Further research directions: Research the narrative element in Vietnamese poetry from the tenth century to the nineteenth century.

14. Thesis-related publications: No.  

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây