Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Kinh tế truyền hình trả tiền trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội (nghiên cứu trường hợp SCTV)

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đỗ Nguyên Minh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/01/1988
4. Nơi sinh: Bến Tre
5. Quyết định công nhận học viên số 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Kinh tế truyền hình trả tiền trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội (nghiên cứu trường hợp SCTV)
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng                     Mã số:  8320101.01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Hà, đang công tác tại: Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học KHXH và NV, Đại học quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1, là hệ thống những vấn đề lý luận về kinh tế truyền hình và truyền thông mạng xã hội qua việc nghiên cứu những nội dung: làm rõ những khái niệm cơ bản về truyền hình giải trí và đặc điểm truyền hình giải trí; kinh tế truyền hình; dịch vụ truyền hình trả tiền; mạng xã hội và đặc điểm tác động tích cực cũng như tiêu cực. Làm rõ những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế truyền hình trong giai đoạn hiện nay. Nội dung và phương thức phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền. Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ truyền hình trả tiền.
          Chương 2, SCTV là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu, ứng dụng, thiết kế, đầu tư, thi công khai thác mạng truyền hình cáp HFC, băng thông rộng, sử dụng đa dịch vụ. Chương 2 của luận văn đã khái quát được những nội dung sau: Vài nét về công ty TNHH SCTV: Giới thiệu chung về công ty (Lịch sử hình thành và phát triển, Địa vị pháp lý và lĩnh vực kinh doanh); Cơ cấu tổ chức và quản lí của công ty (Cơ cấu tổ chức, Địa bàn hoạt động). Hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền ở SCTV: Những kết quả đạt được (Các loại hình sản phẩm – dịch vụ SCTV, Phân tích tình hình doanh thu toàn công ty, Chất lượng kỹ thuật, dịch vụ khách hàng và nội dung, Các chương trình khuyến mãi); Một số hạn chế tồn tại. Các phương thức khai thác truyền hình trả tiền của SCTV: Phương thức thanh toán dịch vụ, Các dịch vụ truyền hình trả tiền; Phương thức tiếp cận khách hàng. Một số vấn đề đặt ra hiện nay đối với SCTV đó là: Nhận thức về dịch vụ truyền hình trả tiền; Cơ chế chính sách chung; Nội dung và hình thức; Nguồn nhân lực; Hạ tầng kĩ thuật;
          Trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay, dịch vụ truyền hình trả tiền nói chung và dịch vụ truyền hình trả tiền SCTV đứng trước những khó khăn, thách thức nhất định đòi hỏi công ty phải tăng cường đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn hiện nay.
          Chương 3, Trên cơ sở thực trạng; xu hướng phát triển và cạnh tranh của truyền hình trả tiền; định hướng phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền. Tác giả đưa ra những giải pháp như sau: Giải pháp tuyên truyền nhận thức về dịch vụ truyền hình trả tiền; Giải pháp về cơ chế chính sách chung; Giải pháp về nội dung và hình thức; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
          Việc đầu tư và khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền của SCTV là một bước đi đúng hướng và mang lại ý nghĩa kinh tế, chính trị – xã hội to lớn. Vì vậy để có thể phát triển kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp trả tiền bằng chất lượng dịch vụ đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó tìm ra các giải pháp có tính cơ bản, lâu dài nhằm thúc đẩy cho sự phát triển dịch vụ truyền hình cáp tại Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn làm rõ cơ sở khoa học thúc đẩy phát triển truyền hình trả tiền Nghiên cứu chuyên sâu chỉ ra thực trạng phát triển của thị trường truyền hình trả tiền, xu hướng và giải pháp để phát triển kinh tế truyền hình trả tiền (SCTV) trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội.
          Đây sẽ là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cơ quan cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và những cá nhân/tổ chức quan tâm khác.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Mặc dù đã đạt được một yêu cầu trong mục đích nghiên cứu, nhưng luận văn còn một số hạn chế trong việc đưa ra những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ THTT trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội. Chính vì vậy trong thời gian tới tác giả cho rằng để nghiên cứu đạt kết quả cao hơn cần sự phối hợp của nhiều mô hình và các phương pháp nghiên cứu để nâng cao chất lượng dịch vụ THTT trong giai đoạn hiện nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
13.1. Nguyễn Đỗ Nguyên Minh – Lương Quốc Huy, 2021, Cố đô Huế - Điểm đến an toàn và mến khách, Tạp chí Văn Hóa Phát triển, https://vanhoavaphattrien.vn/co-do-hue-diem-den-an-toan-va-men-khach-a7017.html, ngày 30/9/2021.
13.2. Nguyễn Đỗ Nguyên Minh, 2021, Kinh tế truyền hình trả tiền trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, tháng 10 năm 2021.

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: NGUYEN Do Nguyen Minh  
2. Sex: male
3. Date of birth: 06/01/1988
4. Place of birth: Ben Tre Province
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV on 26th, November 2019 by Rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: The economics of pay-TV in the context of social media (a case study of SCTV)
8. Major: Journalism                             Code: 8320101.01-UD  
9. Supervisors: Assoc.Prof. Dr. Vu Van Ha, work at USSH - School of Jounalism and Communication, VNU
10. Summary of the findings of the thesis:             
          Chapter 1, is a system of theoretical issues on the television economy and social media through the study of the following contents: clarifying the basic concepts of entertainment television and entertainment television characteristics; television economy; pay television services; social networks and characteristics of positive and negative effects. Clarifying the views and policies of the Party and State on the development of the television economy in the current period. Content and methods of developing pay TV services. Factors affecting pay TV service.
Chapter 2, SCTV is the first enterprise in Vietnam that is allowed by the Prime Minister to research, apply, design, invest, construct and exploit HFC cable television network, broadband, multi-service use. Chapter 2 of the thesis has summarized the following contents: A brief overview of SCTV limited company: General introduction of the company (History of formation and development, legal status and business field); Organizational and management structure of the company (Organizational structure, operating location). Pay TV service business at SCTV: Achievements (Types of SCTV products and services, Analysis of company-wide revenue, Technical quality, customer service and content content, Promotions); Some limitations exist. SCTV's pay TV exploitation methods: Service payment methods, Pay TV services; Customer approach. Some current issues for SCTV are: Awareness of pay TV services; General mechanisms and policies; Content and form; Human Resources; Technical infrastructure;
          In the current social network context, pay TV services in general and SCTV pay TV services face certain difficulties and challenges that require the company to increase innovation to improve competitiveness. and meet the needs of customers in the current period.
          Chapter 3, On the basis of the actual situation; development trends and competition of pay TV; development orientation of pay television services. The author offers the following solutions: Solution to propagate awareness about pay TV services; Solutions on general mechanisms and policies; Solution on content and form; Solutions on human resource development; Technical infrastructure investment solutions.
          The investment and exploitation of SCTV's pay TV service is a step in the right direction and brings great economic, political and social significance. Therefore, to be able to develop a pay cable television service business with service quality, it is necessary to have a scientific study on the theoretical and practical basis, from which to find effective solutions. basic and long-term in order to promote the development of cable television services in Vietnam.
11. Practical applicability, if any:
          The thesis clarifies the scientific basis to promote the development of pay TV. In-depth research shows the development status of the pay TV market, trends and solutions to develop the pay TV economy (SCTV) in the context of social media.
          This will be a reference for state regulatory agencies as well as pay TV service providers and other interested individuals/organizations.
12. Further research directions, if any:
          Although it has achieved a requirement in the research purpose, the thesis still has some limitations in providing solutions to develop information communication services in the context of social media. Therefore, in the future, the author believes that in order to achieve higher results, it is necessary to combine many models and research methods to improve the quality of information communication services in the current period.
13. Thesis-related publications:
13.1. NGUYEN Do Nguyen Minh – LUONG Quoc Huy, 2021, “Hue Ancient Capital - A safe and hospitable destination”, https://vanhoavaphattrien.vn/co-do-hue-diem-den-an-toan-va-men-khach-a7017.html, Development Culture Magazine, (September 2021).
13.2. NGUYEN Do Nguyen Minh, 2021, “The economics of pay-TV in the context of social media”, Asia-Pacific Economic Review, (October 2021).

Tác giả: Vũ Ngà

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây