Khung chương trình

Thứ hai - 09/12/2019 02:04
1 Triết học Mác - Lê nin 3  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1 5  
  Tiếng Trung B1 5  
  Tiếng Thái B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
13 Xã hội học đại cương 3  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Lôgic học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kĩ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III Khối kiến thức theo khối ngành 24  
III.1 Các học phần bắt buộc 15  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Thái cho khoa học xã hội và nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
  Tiếng Thái cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Văn hóa, văn minh phương Đông 3  
III.2 Các học phần tự chọn 9/45  
31 Khu vực học đại cương 3  
32 Lịch sử phương Đông 3  
33 Tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông 3  
34 Lịch sử tư tưởng phương Đông 3  
35 Đại cương về quản trị kinh doanh 3  
36 Thông tin học đại cương 3  
37 Công tác xã hội đại cương 3  
38 Tâm lí học xã hội 3  
39 Nhập môn Quản trị văn phòng 3  
40 Luật quốc tế 3  
41 Tâm lý học quản lý 3  
42 Văn hoá tổ chức 3  
43 Đại cương về sở hữu trí tuệ 3  
44 Chính sách công của Việt Nam 3  
45 Báo chí truyền thông đại cương 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 11  
  (Sinh viên chọn một trong hai nhóm)    
IV.1 Nhóm ngành Đông Bắc Á 11  
  Các học phần bắt buộc 5  
46 Quan hệ quốc tế Đông Bắc Á 2  
47 Kinh tế Đông Bắc Á 3  
  Các học phần tự chọn 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành  
48 Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3  
49 Tôn giáo khu vực Đông Bắc Á 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành 6/21   
50 Nghiệp vụ thư ký 3  
51 Kinh doanh quốc tế 3  
52 Kỹ năng quản lý 3  
53 Pháp luật về lao động và việc làm 3  
54 Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại khác 3  
55 Quản lý sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp 3  
56 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3  
IV.2 Nhóm ngành Đông Nam Á và Nam Á 11  
  Các học phần bắt buộc 5  
57 Tổng quan khu vực Nam Á và Đông Nam Á 3  
58 Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á và Nam Á 2  
  Các học phần tự chọn 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành  6  
59 Tôn giáo ở Nam Á và Đông Nam Á 3  
60 Ngôn ngữ - tộc người Nam Á – Đông Nam Á 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành 6/21  
61 Nghiệp vụ thư ký 3  
62 Kinh doanh quốc tế 3  
63 Kỹ năng quản lý 3  
64 Pháp luật về lao động và việc làm 3  
65 Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại khác 3  
66 Quản lý sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp 3  
67 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3  
V Khối kiến thức ngành 60  
  (Sinh viên chọn 1 trong 3 hướng ngành)    
V.1 Trung Quốc học 51  
V.1.1 Các học phần bắt buộc 41  
68 Nhập môn nghiên cứu Trung Quốc 2  
69 Địa lý Trung Quốc 2  
70 Lịch sử Trung Quốc 3  
71 Văn hóa Trung Quốc 2  
72 Tiếng Hán nâng cao 1 4  
73 Tiếng Hán nâng cao 2 4  
74 Tiếng Hán nâng cao 3 4  
75 Tiếng Hán nâng cao 4 4  
76 Tiếng Hán chuyên ngành  (Văn hóa) 4  
77 Tiếng Hán chuyên ngành (Kinh tế) 4  
78 Tiếng Hán chuyên ngành (Chính trị, xã hội) 4  
79 Tiếng Hán chuyên ngành (Lịch sử) 4  
V.1.2 Các học phần tự chọn 10/20  
80 Kinh tế Trung Quốc 2  
81 Tiếng Hán cổ đại 2  
82 Chính sách ngoại giao của Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 2  
83 Triết học Trung Quốc 2  
84 Tiến trình văn học Trung Quốc 2  
85 Ngôn ngữ tộc người Trung Quốc 2  
86 Kinh tế, xã hội Đài Loan 2  
87 Quan hệ kinh tế Trung Quốc –ASEAN 2  
88 Thể chế chính trị - xã hội Trung Quốc 2  
89 Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN 2  
V.2. Ấn Độ học 51  
V.2.1 Các học phần bắt buộc 41  
90 Nhập môn Nghiên cứu Ấn Độ 2  
91 Lịch sử Ấn Độ 3  
92 Văn hóa Ấn Độ 2  
93 Địa lý Ấn Độ 2  
94 Tiếng Anh nâng cao 1 4  
95 Tiếng Anh nâng cao 2 4  
96 Tiếng Anh nâng cao 3 4  
97 Tiếng Anh nâng cao 4 4  
98 Tiếng Anh chuyên ngành (Lịch sử) 4  
99 Tiếng Anh chuyên ngành (Văn hóa) 4  
100 Tiếng Anh chuyên ngành (Kinh tế) 4  
101 Tiếng Anh chuyên ngành (Chính trị-Xã hội) 4  
V.2.2. Các học phần tự chọn 10/20  
102 Phong tục tập quán Ấn Độ 2  
103 Quan hệ đối ngoại của Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ 2  
104 Triết học Ấn Độ 2  
105 Kinh tế Ấn Độ 2  
106 Tiến trình văn học Ấn Độ 2  
107 Chính trị Ấn Độ 2  
108 Xã hội Ấn Độ 2  
109 Nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn Ấn Độ 2  
110 Tôn giáo Ấn Độ 2  
111 Ngôn ngữ tộc người Ấn Độ 2  
V.3 Thái Lan học 51  
V.3.1 Các học phần bắt buộc 41  
 1.  
Nhập môn nghiên cứu Thái Lan 2  
 1.  
Lịch sử Thái Lan 2  
 1.  
Văn hóa Thái Lan 3  
 1.  
Địa lý Thái Lan 2  
 1.  
Tiếng Thái nâng cao 1 4  
 1.  
Tiếng Thái nâng cao 2 4  
 1.  
Tiếng Thái nâng cao 3 4  
 1.  
Tiếng Thái nâng cao 4 4  
 1.  
Tiếng Thái chuyên ngành (Văn hóa - Xã hội 1) 4  
 1.  
Tiếng Thái chuyên ngành (Văn hóa - Xã hội 2) 4  
 1.  
Tiếng Thái chuyên ngành (Kinh tế) 4  
 1.  
Tiếng Thái chuyên ngành (Chính trị) 4  
V.3.2 Các học phần tự chọn 10/20  
 1.  
Lịch sử Đông Nam Á 3  
 1.  
Văn hóa Đông Nam Á 2  
 1.  
Quan hệ quốc tế của Thái Lan và Quan hệ Thái Lan - Việt Nam 2  
 1.  
Thái Lan trên con đường phát triển hiện đại 2  
 1.  
Thực hành thuyết trình bằng tiếng Thái Lan 2  
 1.  
Phật giáo ở Thái Lan 2  
 1.  
Nhà nước và hệ thống chính trị Thái Lan 2  
 1.  
Kinh tế Đông Nam Á 2  
 1.  
Tiến trình văn học Thái Lan 2  
 1.  
Nghệ thuật Thái Lan 2  
V.4 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 9  
134 Niên luận 2  
135 Thực tập, thực tế 2  
136 Khóa luận tốt nghiệp 5  
  Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp chung cho sinh viên toàn ngành    
137 Phương Đông trong toàn cầu hóa 3  
  (Sinh viên chọn 1 học phần ứng với hướng ngành đang học)    
  Trung Quốc học    
138 Trung Quốc đương đại 2  
  Ấn Độ học    
139 Ấn Độ đương đại 2  
  Thái Lan học    
140 Ngôn ngữ và tộc người Thái ở Đông Nam Á 2

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây