TTLA: Xây dựng mô hình công tác xã hội trường học (Nghiên cứu tại trường Trung học cơ sở Vân Canh, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội)

Thứ ba - 07/06/2022 04:15
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Huyền Oanh                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/09/1982                                                          
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Thay đổi đề tài luận án cho nghiên cứu sinh theo Quyết định số 2919/QĐ-XHNV-ĐT ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Thời gian học tập của nghiên cứu sinh (kéo dài thời gian học tập) theo Quyết định số 4961/QĐ-XHNV-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Thời gian học tập của nghiên cứu sinh (kéo dài thời gian học tập) theo Quyết định số 1901/QĐ-XHNV-ĐT ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
7. Tên đề tài luận án: Xây dựng mô hình công tác xã hội trường học (Nghiên cứu tại trường Trung học cơ sở Vân Canh, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội)
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội
9. Mã số: 9760101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1.PGS. TS Nguyễn Hồi Loan; 2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
- Xây dựng mô hình công tác xã hội trường học đối với học sinh tại trường trung học cơ sở Vân Canh và trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội góp phần nâng cao chất lượng đào tạo công tác xã hội trong các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay.
- Thúc đẩy sự phát triển hoạt động công tác xã hội trong lĩnh vực trường học, tạo ra sự cân đối hài hòa trong các hoạt động trợ giúp học sinh trung học cơ sở và góp phần hoàn chỉnh hệ thống giáo dục.
- Thực nghiệm mô hình công tác xã hội trường học đối với học sinh trung học cơ sở tại trường trung học cơ sở Vân Canh, Hà Nội nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng để học sinh tự giải quyết các khó khăn, khủng hoảng tạm thời, phát huy tiềm năng, năng lực của bản thân thông qua hoạt động của phòng công tác xã hội trong trường học.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Quy trình xây dựng mô hình công tác xã hội trường học đối với học sinh tại trường trung học cơ sở Vân Canh và trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm có thể áp dụng và triển khai tại các trường trung học cơ sở trên cả nước.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Công tác xã hội trong việc hỗ trợ và giải quyết các vấn đề gặp phải của học sinh trong trường học.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
14.1. Dang Thi Huyen Oanh (2017), “An Australian Model of School Social Work and Possible Applications to the Vietnamese Education System”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Giải pháp phát triển công tác xã hội trường học ở Việt Nam NXB Lao động xã hội, tr.36-42
14.2. Đặng Thị Huyền Oanh (2018), “The collaboration between school social workers and teachers in meeting mental health needs of student: a literature review”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tâm lí học đường lần thứ 6, NXB Đại học Sư phạm, tr.112-120
14.3.  Oanh, D. T. H. (2021), “Recommendation of School Social Work Activities to Address Students Issues in Vietnam”, Children and Teenagers  4(3), pp.11-17
14.4 . Đặng Thị Huyền Oanh (2021), “Thực hành công tác xã hội trường học của sinh viên Khoa Công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay”, Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội – ISSN 2354-1075 Vol.66, Issue 4, tr.141-146
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Dang Thi Huyen Oanh                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 18/09/1982                                
4. Place of birth: Thai Binh province
5. Admission decision number: 4618/QĐ-XHNV dated December 29, 2016 of the University of Social Sciences and Humanities, National university in Hanoi.
6. Changes in academic process:
- The thesis title was changed according to Decision No. 2919/QD-XHNV-ĐT dated December 23, 2021 of the University of Social Sciences and Humanities.
- The study period of the PhD student was extended according to Decision No. 4961/QD-XHNV-ĐT dated December 31, 2019 of the University of Social Sciences and Humanities.
- The study period of the PhD student was extended according to Decision No. 1901/QD-XHNV-ĐT dated October 13 2020 of the University of Social Sciences and Humanities.
7. Official thesis title: Building a model of school social work (case study in Van Canh and Nguyen Binh Khiem secondary schools, Hanoi).
8. Major: Social work                                 
9. Code: 9760101.01  
10. Supervisors: 1.PGS. TS Nguyễn Hồi Loan; 2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Building a school social work model for students studying at Van Canh secondary school and Nguyen Binh Khiem secondary school in Hanoi which contributes to improve the quality of social work training in colleges and universities.
- Promoting the development of social work activities in the edcuational field, creating a harmonious balance in activities to support school students enhance their wellbeing and achieve academic goals.
- Experimenting school social work model for students at Van Canh secondary school helps to improve knowledge and skills for students to deal with their own difficulties and issues as well as promote their own potential and capacity via school social work activities.
12. Practical applicability:
The process of building a school social work model for students studying at Van Canh and Nguyen Binh Khiem secondary school can be applied and implemented in other schools across the country.
13. Further research directions:
Social work in supporting and solving issues among school students.
14. Thesis-related publications:
14.1. Dang Thi Huyen Oanh (2017), “An Australian Model of School Social Work and Possible Applications to the Vietnamese Education System”,  Proceedings of the international conference Solutions for the development of school social work in Vietnam, Social Labour Publishers, pp.36-42
14.2. Đặng Thị Huyền Oanh (2018), “The collaboration between school social workers and teachers in meeting mental health needs of student: a literature review”, Proceedings of the 6th international scientific conference on school psychology, HNUE Publisher, pp.112-120
14.3. Oanh, D. T. H. (2021), “Recommendation of School Social Work Activities to Address Students Issues in Vietnam”, Children and Teenagers 4(3), pp.11-17
14.4. Đặng Thị Huyền Oanh (2021), “School social work practice of students of the Faculty of Social Work, Hanoi National University of Education these days”, HNUE Journal of Science, ISSN 2354-1075, Vol. 66, Issue4, pp.141-146
 

Tác giả: Võ Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây