TTLA: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2015

Thứ năm - 26/11/2020 03:35
     1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà                2. Giới tính: Nữ
     3. Ngày sinh: 29/05/1983                                                       4. Nơi sinh: Hải Dương
     5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
     6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.
     7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2015
     8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                    9. Mã số: 62 22 03 15
     10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đăng Tri
     11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Cung cấp một hệ thống tư liệu tương đối hoàn chỉnh phục vụ nghiên cứu về giáo dục phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung;
- Làm rõ các yếu tố tác động đến sự lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996 đến năm 2015;
- Mô tả và phục dựng tương đối đầy đủ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đối với giáo dục phổ thông cũng như bức tranh giáo dục phổ thông Quảng Ninh. Qua đó làm giàu thêm tri thức lịch sử về hoạt động của Đảng bộ tỉnh cùng với giáo dục phổ thông của tỉnh Quảng Ninh;
- Bước đầu tổng kết thực tiễn lịch sử, khẳng định những ưu điểm, hạn chế và rút ra kinh nghiệm lịch sử từ sự lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996 đến năm 2015 nhằm vận dụng vào việc lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông chung cho cả nước cũng như của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tiếp theo.
     12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2015.
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng bộ địa phương nói chung, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như lịch sử GDPT tỉnh Quảng Ninh.
     13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: giáo dục, giáo dục phổ thông, sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…
     14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Nguyễn Thị Thu Hà (2014), “Đảng Cộng sản Việt Nam với cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba năm 1979”, Tạp chí Giáo dục (Số Đặc biệt 5/2014), ISSN 21896-0866-7476, tr.2-4, 9.
2. Nguyễn Thị Thu Hà (2016), Đảng Cộng sản Việt Nam với cuộc cải cách giáo dục năm 1979, NXB Lao động xã hội, IBSN 978-604-65-2635-3, Hà Nội.
3. Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Phát triển giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới - Thành tựu và những vấn đề đặt ra”, Thông tin khoa học Lý luận chính trị (3 (40), 2018), ISSN 2354-1040, tr.55-61.
4. Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Phát triển giáo dục phổ thông thời kỳ đổi mới - Chủ trương và một số kết quả”, Tạp chí Lịch sử Đảng (331), ISSN 0936-8477, tr.92-95.
5. Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Chủ trương của Đảng về xóa mù chữ - kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ (18), ISSN 0866-7896, tr.74-79.
6. Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh (1996-2019) - Một số kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (351), ISSN 0936-8477, tr.92-96.
7. Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Sự tác động của kinh tế, văn hóa và xã hội đến giáo dục phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay” (bài báo đang chờ đăng), Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ISSN 0866-7896.
                                                                     INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

     1. Full name: Nguyễn Thị Thu Hà                                2. Sex: Nữ
     3. Date of birth: 29/05/1983                                           4. Place of birth: Hải Dương
     5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHNV, Dated 30/09/2016
     6. Changes in academic: None.
     7. Official thesis title: Party Committee of Quang Ninh Province leads the development of universal education from 1996 to 2015
     8. Major: History of the Vietnam Communist Party               9. Code: 62 22 03 15
     10. Supervisors: PGS.TS Ngô Đăng Tri
     11. Summary of the new findings of the thesis:
- Providing a relatively complete documentation system to serve the study on universal education in Quang Ninh Province in particular and Vietnam in general;
- Clarifying the factors affecting the leadership of universal education development by the Party Committee of Quang Ninh Province from 1996 to 2015;
- Describing and restoring relatively fully the leadership of Quang Ninh Provincial Party Committee on the universal education as well as the picture of universal education in Quang Ninh Province, thereby enriching the historical knowledge about activities of the Provincial Party Committee together with the universal education of Quang Ninh Province;
- Initially summarizing the historical practice, affirming the advantages, limitations and drawing the historical experiences from the leadership of universal education development by the Party Committee of Quang Ninh Province from 1996 to 2015 in order to apply them in leading the universal education development for the whole Vietnam as well as in Quang Ninh Province in the coming years.
     12. Practical applicability, if any:
- The thesis provides readers with a rich, systematic references about the process of the Quang Ninh Provincial Party's leadership to improve the universal education from 1996 to 2015.
- The research results of the thesis can be used as a reference for researching and teaching the history of the local Party Committee in general, the history of the Party Committee of Quang Ninh province in particular as well as the history of universal education in Quang Ninh province.
     13. Further research directions, if any: education, universal education, Party leads aspects economy, culture and society…
     14. Thesis-related publications:
1. Nguyen Thi Thu Ha (2014), “Communist Party of Viet Nam with the 3rd renovation of education in 1979”, Journal of education science (5/2014), ISSN 21896-0866-7476, p.2-4, 9.
2. Nguyen Thi Thu Ha (2016), Communist Party of Viet Nam with the renovation of education in 1979, Labour and Social Publisher Company Limited, IBSN 978-604-65-2635-3, Ha Noi.
3. Nguyen Thi Thu Ha (2018), “Development of Vietnam universal education in the renovation period – Results and the posed problems”, Journal of Science information and political theory (3 (40), 2018), ISSN 2354-1040, p.55-61.
4. Nguyen Thi Thu Ha (2018), “Development of high school education in the renovation period - Guidelines and some results”, Journal of Vietnam communist Party’s history (331), ISSN 0936-8477, p.92-95.
5. Nguyen Thi Thu Ha (2018), “The Party’s policy on illiteacy eradication: achivements and experience”, Journal of Science & Technology (18), ISSN 0866-7896, p.74-79.
6. Nguyen Thi Thu Ha (2020), “Development of universal education in Quang Ninh province (1996-2019) - Results and experiences”, Journal of Vietnam communist Party’s history (351), ISSN 0936-8477, p.92-96.
7. Nguyen Thi Thu Ha (2020), “The impact of the economy, culture and society on the universal education in Quang Ninh Province”, Journal of Science & Technology, ISSN 0866-7896.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây