TTLA: Video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử Việt Nam

Thứ ba - 06/12/2022 22:03
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Hậu                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 07/10/1989                                                   4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Nghiên cứu sinh bị trả về địa phương từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021 theo văn bản số 105/XHNV-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Nghiên cứu sinh được phép chậm nộp hồ sơ bảo vệ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đến 31/3/2022 theo văn bản số 3323/ĐHQGHN-ĐT ngày 28/10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Tên đề tài luận án: Video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử Việt Nam
8. Chuyên ngành: Báo chí học                                           9. Mã số: 62 32 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Xây dựng cơ sở lý luận về video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử.
- Đánh giá thực trạng về nội dung, hình thức, sản xuất, phân phối video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử Việt Nam.
- Thu thập những ý kiến phản hồi của công chúng tiếp nhận, đội ngũ những người làm báo, nhà quản lý các cơ quan báo điện tử, để đưa ra những nhận định về video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử.
- Nhận diện bối cảnh, thời cơ, thách thức, từ đó đưa ra các khuyến nghị, giải pháp phát triển video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử Việt Nam
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các báo điện tử trong quá trình xây dựng, phát triển video clip trong nội dung truyền thông trên báo điện tử hiện nay. Đây cũng là công trình có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu về video clip nói riêng và đa phương tiện nói chung.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Truyền hình trên báo điện tử.
Tổ chức, điều độ thông tin trong xu hướng hội tụ truyền thông.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
14.1 Nguyễn Đình Hậu (2015), “Video trên báo điện tử, tiếp cận qua góc độ tâm lý tiếp nhận của công chúng”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015, NXB ĐHQGHN, tr. 28-41.
14.2 Nguyễn Đình Hậu (2015), “Cạnh tranh thông tin và trách nhiệm xã hội của báo chí, hướng tiếp cận từ góc độ báo điện tử”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Trách nhiệm xã hội và đạo dức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, tr. 113-123.
14.3 Nguyễn Đình Hậu (2015), “Liên minh báo chí và mạng xã hội”, Kỷ yếu hội thảo Báo chí và mạng xã hội, tr.108-115.
14.4 Nguyễn Đình Hậu (2019), “Video tin tức trên báo điện tử”, Tạp chí Người làm báo Số 424, tr.112-115.
14.5 Nguyễn Đình Hậu (2019), “Trách nhiệm của báo điện tử trong đẩy lùi video xấu”, Tạp chí Tuyên giáo Số 6/2019, tr.65-69.
14.6 Nguyễn Đình Hậu (2020), “Truyền hình trên báo điện tử trong kỷ nguyên số”, Tạp chí Người làm báo (441), tr.58-60.
14.7 Phan Văn Kiền, Nguyễn Đình Hậu, Lê Thu Hà (2021), “The impact of artificial intelligence from a social structure approach”, Proceedings Diderot advanced academic seminars 2021 part 2, tr. 28-38.
14.8 Nguyễn Đình Hậu (2021), “Thương hiệu truyền hình trước vấn nạn tin giả”, The Vietnamese Studies Review Vol 19-2, tr. 103-122.
 
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: Hau Nguyen Dinh                            2. Sex: Male
3. Date of birth: 07/10/1989                                   4. Place of birth: Vinh Phuc Province
5. Admission decision number: 3216/QĐ-XHNV-SĐH, December 31, 2014 of the University of Social Sciences and Humanities, VNU
6. Changes in academic process:
- PhD student was returned to the locality from January 1, 2020 to December 31, 2021 according to Document No. 105/XHNV-ĐT dated January 9, 2020 of the University of Social Sciences and Humanities.
- PhD student was allowed to delay submitting their thesis defense documents due to the influence of the Covid-19 epidemic until March 31, 2022 according to Document No. 3323/ĐHQGHN-ĐT dated October 28, 2021 of Hanoi National University.
7. Official thesis title: Video clip in media content on Vietnamese electronic newspapers
8. Major: Journalism
9. Code: 62 32 01 01
10. Supervisors: Assoc. Prof.Dr. Huong Dinh Van
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Building a theoretical system about video clips in media content on electronic newspapers.
- Assess the current situation of content, form, production and distribution of video clips in media content on Vietnamese electronic newspapers.
- Collect feedback from the receiving public, journalists and managers of electronic newspapers to make comments about video clips in media content on electronic newspapers.
- Identifying the context, opportunities, and challenges, thereby making recommendations and solutions to develop video clips in media content on Vietnamese electronic newspapers.
12. Possibility of practical application:
The research results are a reference for electronic newspapers in the process of building and developing video clips in current media content on electronic newspapers. This is also a valuable reference work for research on video clips in particular and multimedia in general.
13. Further study directions:     
Television on electronic newspapers.
Information moderation in the trend of media convergence.
14. Thesis-related publications:
14.1 Hau Nguyen Dinh (2015), “Video on electronic newspapers, approached through the perception of the public's psychology”, Proceedings of the scientific conference of young cadres and graduate students in the academic year 2014-2015, VNU Publishing, pp. 28-41.
14.2 Hau Nguyen Dinh (2015), “Information competition and social responsibility of the press, an approach from the perspective of electronic journalism”, Proceedings of the international conference Social responsibility and journalism ethics in the digital age, pp. 113-123.
14.3 Hau Nguyen Dinh (), “Union of Press and Social Networks”, Proceedings of the conference Press and social networks, pp. 108-115.
14.4 Hau Nguyen Dinh (2019), “ News video on electronic newspaper”, Người Làm báo Magazine (424), pp. 112-115.
14.5 Hau Nguyen Dinh (2019), “Responsibility of electronic newspapers in repelling bad videos”, Tuyên giáo Magazine (6/2019), pp. 65-69.
14.6 Hau Nguyen Dinh (2020), “Television on electronic newspapers in the digital era”, Người làm báo Magazine (441), pp. 58-60.
14.7 Kien Phan Văn, Hau Nguyen Dinh, Ha Le Thu (2021), “The impact of artificial intelligence from a social structure approach”, Proceedings of the international conference Series of interdisciplinary scientific conferences 2021 part 2, pp. 28-38.
14.8 Hau Nguyen Dinh (2021), “Television Brands Against Fake News”, The Vietnamese Studies Review vol.19-2, pp. 103-122.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây