Danh mục đề tài cấp ĐHQGHN 2015 đã nghiệm thu

Thứ sáu - 23/08/2019 04:05

 

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ tri

Sản phẩm

        1

Tác động của tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa đến sự thích ứng tâm lý - xã hội của trẻ em ở nông thôn

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

        GS.TS. Nguyễn Văn Lượt

1. Kết quả khoa học:

 • Cơ sở lý luận về tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa và tác động của nó đến sự thích ứng tâm lý-xã hội của trẻ em ở nông thôn Việt Nam.
 • Thực trạng biểu hiện sự thích ứng tâm lý- xã hội của trẻ em trong các gia đình có bố mẹ đi làm ăn xa ở nông thôn
 • Tương quan giữa tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa và sự thích ứng tâm lý-xã hội của trẻ em trong các gia đình ở nông thôn
 • Một số biện pháp trợ giúp tâm lý-xã hội để giảm thiểu tác động tiêu cực của tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa nhằm giúp trẻ thích ứng tôt hơn trong học tập, cuộc sống.
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành
 • 01 bài đăng trong Hội thảo quốc tế hoặc Tạp chí Khoa học quốc tế có chỉ số ISSN
 1. Sản phẩm đào tạo:
 • Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và 02 CN

2

Ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đến sức khỏe tâm lý con người

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

     PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

1. Kết quả khoa học:

- Một số phương thức ứng dụng tiếp cận Phật giáo trong việc nâng cao sức khỏe tâm lý của

con người

- Ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe tâm lý ở các tín đồ Phật giáo

 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành
 • 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế (trong hệ thống ISI hay Scopus).
 • 01 sách chuyên khảo
 1. Sản phẩm đào tạo:
 • Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và 01 TS

 

 

 

         3

Sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp 

 

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

     PGS.TS. Lê Thị Minh Loan

 1. Kết quả khoa học:
 • Các hoạt động thực nghiệm tác động nâng cao sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp
 • Thực trạng sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp
 • Tác động của sự gắn kết tới sự sáng tạo trong công việc của người lao động
 • Các kiến nghị, giải pháp tâm lý- xã hội nhằm nâng cao sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp.
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành
 • 01 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong hệ thống Scopus
 • 01 sách chuyên khảo
 • 3.Sản phẩm đào tạo:
 • Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và 02 CN

        4

Ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo đến giáo dục đạo đức trong các gia đình ven đô Việt Nam hiện nay

 

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

       

 

 

 

 

 

 

            TS. Trần Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kết quả khoa học:
 • Tổng quan lịch sử nghiên cứu trong và ngoài nước về ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo đến giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô.
 • Các giải pháp phát huy tính tích cực của giáo lý Phật giáo đến giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô Việt Nam hiện nay
 • Tác động tích cực của giáo lý Phật giáo đến nội dung giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô hiện nay.
 • Nhận thức của người dân ven đô về ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo đến chức năng giáo dục gia đình.
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành (Tạp chí Tâm lý học, chỉ số ISSN 1859­0098):
 • 01 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế
 1. Sản phẩm đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

         5

Biển trong lịch sử (Nghiên cứu so sánh mô hình của Việt Nam với một số nước Đông Á thế kỷ XV-XIX)

 

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Xuất sắc

 

       PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng

      1. Kết quả khoa học

 • Mô hình quản lý Biển ở Việt Nam thời Lê sơ và thời kỳ Trịnh/Nguyễn phân tranh
 • Phân tích đối sánh mô hình quản lý Biển của Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan
 • Mô hình quản lý Biển trong lịch sử (nghiên cứu so sánh mô hình của Việt Nam với một số nước Đông Á thế kỷ XV-XIX)
 • Ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII qua nhận xét của người nước ngoài
 • Mô hình quản lý biển, đảo của Việt Nam thời Lê sơ thế kỷ XV
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 1 sách chuyên khảo
 • 02 bài quốc tế (1 bài có chỉ số SCI/SCIE/SSCI/ A&HCI/SCOPUS)
 • 3 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành
 1. Sản phẩm đào tạo:
 • Hỗ trợ đào tạo 02 CN

 

       6

Truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử văn học và triết học Đông Á

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

         

 

 

 

 

 

 

              TS. Trịnh Văn Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kết quả khoa học:
 • Những tiền đề xã hội, chế độ chuyên chế và hệ tư tưởng tác động hay quy định cách thức tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử
 • Những trường hợp tiêu biểu trong quá trình tìm kiếm tự do và những hệ quả họ đã làm được và phải chịu trong quá trình tìm kiếm này
 • Những đặc sắc của truyền thống tìm kiếm tự do này trong so sánh và quy chiếu với truyền thống tự do Phương Tây.
 • So sánh truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ trong lịch sử hai truyền thống Đông Tây
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành
 1. Sản phẩm đào tạo:
 • Hỗ trợ đào tạo 01 ThS       7
 

 

 

 

 

 

 

 

Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay 

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PGS.TS. Đinh Văn Hường

 

 

 

 

 

 

      1. Kết quả khoa học:

 • Thực trạng vai trò của báo chí với BĐKH
 • Vai trò của Báo chí Việt Nam với vấn đề Biến đổi Khí hậu.
 • Nội dung và hình thức thông tin của Báo chí về BĐKH cho công chúng Việt Nam.
 • Giải pháp để báo chí nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về vấn đề này
 1. Sản phẩm khoa học:
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

3. Sản phẩm đào tạo:

 • Hỗ trợ đào tạo 02 ThS
 • Hỗ trợ đào tạo 01 ThS
     8

Nghiên cứu trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội

 

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PGS.TS. Trịnh Cẩm Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kết quả khoa học:

 • Tổng quan các nghiên cứu lý thuyết liên quan đến phương ngữ xã hội, các phương ngữ đô thị.
 • Mô tả cảnh huống ngôn ngữ - xã hội của thủ đô, phân tích đánh giá vai trò của cảnh huống đối với việc sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng cư dân Hà Nội.
 • Mô tả đặc điểm của các biến thể ngôn ngữ đặc thù đang được sử dụng ở Hà Nội.
 • Phác thảo trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội, chỉ ra hiện trạng tranh chấp về phạm vi sử dụng giữa các biến thể khác biệt về cả mặt ngôn ngữ và mặt xã hội.
 • Sự khác biệt trong sử dụng ngôn ngữ giữa nông thôn và đô thị Hà Nội
 • Những nhân tố cấu thành trạng thái đa phương ngữ xã hội Hà Nội hiện nay 

        2. Ấn phẩm khoa học:

 • 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành:
 • 01 sách chuyên khảo

      3. Sản phẩm đào tạo:

 • Hỗ trợ 01 ThS, 01 TS

9

Tiến trình phát triển và đổi mới ngôn ngữ thơ Việt Nam từ 1930 đến nay

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tốt

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

1. Kết quả khoa học:

 • Tổng quan về bối cảnh xã hội, văn học có liên quan đến tiến trình phát triển và đổi mới ngôn ngữ thơ.
 • Kết quả điều tra, phân loại hệ thống vốn từ cơ bản trong thơ từ 1930 đến nay theo từng giai đoạn.
 • Kết quả khảo sát, miêu tả các hiện tượng ngữ pháp đặc trưng được sử dụng
 • Những tác động của lịch sử, xã hội và chính sách của Đảng và Nhà nước với sự phát triển, hiện đại hóa ngôn ngữ
 • Con đường phát triển hệ thống từ vựng trong ngôn ngữ thơ Việt Nam từ 1930 đến 1954
 • Khuynh hướng phát triển của ngữ pháp thơ Việt Nam sau thời kỳ Đổi mới

    2. Sản phẩm khoa học: 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

 1. Sản phẩm đào tạo: Hỗ trợ 2 ThS

10

Những chuyển biến theo hướng dân chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

ThS. Hồ Thị Thành

1. Kết quả khoa học: Những chuyển biến theo hướng dân chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014

2. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
- 01 sách chuyên khảo
3. Sản phẩm đào tạo:
- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

11

Nghiên cứu ứng dụng trắc lượng Thư mục trong hoạt động thông tin, thư viện tại ĐHQGHN

 

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tốt

 

     TS. Nguyễn Huy Chương

1. Kết quả khoa học: Ứng dụng trắc lượng Thư mục trong hoạt động thông tin, thư viện tại ĐHQGHN

2. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
- 02 bài đăng tạp chí quốc tế:
3. Sản phẩm đào tạo:
- Hỗ trợ đào tạo 01 TS

12

Ngiên cứu đánh giá các nguyên lý văn học dưới góc nhìn của chủ nghĩa cấu trúc và hậu cấu trúc.

 

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

     TS. Diêu Thị Lan Phương

1. Kết quả khoa học

Nhận diện và đánh giá các nguyên lý văn học dưới góc nhìn của chủ nghĩa cấu trúc và hậu cấu trúc

2. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
3. Sản phẩm đào tạo:
- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS 

13

Dịch thuật và tiếp nhận văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam

 

Kết quả nghiệm thu: Đạt loại Tôt

 

TS. Nguyễn Thu Hiền

1. Kết quả khoa học:
- Dữ liệu khảo sát và thống kê tình hình dịch thuật, giới thiệu văn học Trung Quốc thời kỳ
mới ở Việt Nam từ những năm 90 đến nay
- Các đặc trưng tiếp nhận từ góc độ nghiên cứu về lịch sử dịch thuật, tiếp nhận tại VN từ đầu
thế kỷ 20
- Những tương đồng hoặc khác biệt trong tương quan so sánh với tình hình nghiên cứu về các
trường hợp này tại Trung Quốc
2. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
- 02 bài đăng tạp chí quốc tế:
- 01 bản thảo sách chuyên khảo
3. Sản phẩm đào tạo:
- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây