Danh sách khen thưởng công trình công bố quốc tế năm học 2016-2017

Thứ sáu - 29/12/2017 02:40
Danh sách khen thưởng 47 cán bộ là tác giả của 57 công trình khoa học công bố quốc tế năm học 2016 - 2017, gồm: 08 công trình đăng trên tạp chí khoa học, nhà xuất bản thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI/SCOPUS; 03 công trình là chương sách, bài báo do các nhà xuất bản có uy tín cao, các nhà xuất bản của các trường đại học trong top 100 thế giới; 46 công trình công bố quốc tế khác (các bài báo trên các tạp chí có chỉ số ISSN, chương sách, báo cáo khoa học trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, có mã số ISBN).

I. Công trình công bố trên tạp chí khoa học, nhà xuất bản thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS

STT

Họ tên

Đơn vị

Công trình

Chỉ số Xuất bản

Trang/Số trang

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Mức thưởng

Ghi chú

1

Trần Thúy Anh (tác giả phụ)

Khoa Du lịch học

Colour preference, naturalness, vividness and colour quality metrics; Part 4: Experiments with still life arrangements at different correlated colour temperatures.

DOI 10.1177/1477153517700705

pp. 1-18.

Lighting Research and Technology

2017

7.5

 

2

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ)

Khoa Tâm lý học

Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 Countries; (https://link.springer.com/journal/10902)

DOI 10.1007/s10902-016-9795-0

15 pages

Journal of Happiness Studies, Springer Publishing

2016

7.5

 

3

Nguyễn Thị Minh Hằng; Đặng Hoàng Ngân (đồng tác giả)

Khoa Tâm lý học

Buddhist Non-Attachment Philosophy And Psychological Well-Being In Vietnamese Buddhists.

ISSN 2357 – 1330.

Tr. 119-134.

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS (ISI index)

2017

3.0

Sản phẩm Đề tài cấp ĐHQG năm 2015

4

Nguyễn Thu Hương  (tác giả phụ)

Khoa Nhân học

"The Vietnamese police response to domestic violence against women" Trong sách: Domestic Violence in International Context; https://www.routledge.com/Domestic-Violence-in-International-Context/Scharff-Peterson-Schroeder/p/book/9781138669642

ISBN-13: 978-1138669642

 

Routledge Studies in Crime and Society, (Taylor&Francis Group)

2017

7.5

 

5

Nguyễn Thu Hương

Khoa Nhân học

Navigating identity, ethnicity, and politics: A case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam. (Published online)

ISSN 1890-2138

 

NORMA: International Journal for Masculinity Studies (Routledge, Taylor&Francis Group)

2016

15.0

 

6

Phạm Hồng Long (tác giả phụ)

Khoa Du lịch học

Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Hạ Long

ISSN 0022-0388 (Online)

 

The Journal of Development Studies (Routledge, Taylor&Francis Group)

2017

7.5

 

7

Hoàng Bá Thịnh

Khoa Xã hội học

Migration and Education in Vietnam: Opportunities and Challenges; http://www.aspbs.com/science/contents-science2017.htm#233

ISSN 1936-7317

pp. 2166-2168

Advanced Science Letters, Volume 23, Number 3

Thg 3 2017

15.0

 

8

Đào Thanh Trường (tác giả phụ)

Khoa Khoa học Quản lý

“Things are different now”: farmer perceptions of cultural ecosystem services of traditional rice landscapes in Vietnam and the Philippines

ISSN 2212-0416

pp. 153-166

Ecosystem Services - Elsevier B.V (Amsterdam, Hà Lan); Volume 25

Thg 6 2017

7.5

 

 

 

 

 

II. Công trình công bố do các NXB có uy tín cao (Các nhà xuất bản thuộc nhóm A, B theo xếp hạng của http://www.sense.nl/organisation/documentation)

STT

Ho tên

Đơn vị

Công trình

Chỉ số xuất bản

Trang/ Số trang

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Mức thưởng (Triệu đồng)

Ghi chú

 1.  

Phạm Lê Huy

Khoa Đông Phương học

A Reconsideration of the Leilou – Longbian Debate: A Continuation of Research by Nishimura Masanari

ISSN 2287-965X

pp. 28-52

Asian Review of World Histories 5, Brill USA

2017

10

Nhà xuất bản Uy tín

 1.  

Phạm Quang Minh

Ban Giám Hiệu

China’s Rise and Changing Order in East Asia (Politics and Development of Contemporary China) 

ISBN-13: 978-1352000221
ISBN-10: 1352000229

pp. 199-216

Palgrave Macmillan

2017

10

Nhà xuất bản Uy tín

 1.  

Phạm Quang Minh (tác giả phụ)

Ban Giám Hiệu

Democratization in Vietnam's Post-Đổi Mới One-Party Rule: Change from Within, Change from the Bottom to the Top, and Possibilities.

ISBN 978-1-137-57653-8

pp. 131-156

Springer Natural and Macmillan Publishers Ltd. London

2016

5.0

Nhà xuất bản Uy tín

III. Các công trình công bố quốc tế khác (các bài báo trên các tạp chí nước ngoài có chỉ số ISSN, chương sách và các báo cáo khoa học in trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện và có mã số ISBN)

STT

Ho tên

Đơn vị

Công trình

Chỉ số xuất bản

Trang/Số trang

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Mức thưởng (Triệu đồng)

Ghi chú

 1.      

Nguyễn Tuấn Anh (tác giả phụ)

Khoa Xã hội học

Poor Living and Working Conditions, Social Isolation, and Coping Strategies of Migrant Laborers in Hanoi, Vietnam  Trong sách: Migrant Workers: Social Identity, Occupational Challenges and Health Practices.

ISBN 978-1634852722

 pp. 95-114

New York: nova Publishers.

2016

2.5

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Bình

Khoa Ngôn ngữ học

The socio-cultural perspectives in Vietnamese rice expressions.

ISSN 2005-5331

p.141-170.

Korean Association of Vietnamese Studies, Korea

2016

5.0

 

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Châu (tác giả chính)

Khoa Đông phương học

ลกษณะทำงวฒนธรรมทสะทอนจำกกำรใชคำเรยกบคคลใน ภำษำเวยดนำม2 (Characteristic of Culture Reflected in The Usage of Address Terms in Vietnamese Language)

ISSN 1686-5596

pp.32-67

Journal of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University, Vol. 13, No.1

2017

5.0

 

 1.  

Lê Đình Chỉnh

Khoa Đông phương học

Innovation policy of Higher Education-Training in Korea and Reference Lessons to Vietnam

ISSN 1229 -9251

169-192

Journal of Legislation Studies; Vol XIV-1

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Văn Chính

Khoa Nhân học

Ancestor Worship and Reconstruction of National Identity in Vietnam's Post-Socialism Era

ISSN 2507-8895

Pp 143 -163

Regional Journal of Southeast Asian Studies, Vol.1, Issue1

2016

5.0

 

 1.  

Nguyễn Văn Chính

Khoa Nhân  học

“New Religious Movements and Policy Challenges in Vietnam: The Case of Protestant Hmong”. Trong sách: Dicky Sofjan (ed.), Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asia: Religion, Identity and Gender

ISBN 978-2-88931-201-6 (online version)

Vol.2; pp. 175-208.

Geneva: Globethics.net

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Văn Chính

Khoa Nhân học

China’s economic integration and new Chinese migrants in the Mekong region

ISSN 0857-3662

 pp. 75-104

Asian Review, Vol 28; Chualongkorn University, Thailand

2016

5.0

 

 1.  

Nguyễn Văn Chính

Khoa Nhân học

Southeast Asian studies: Looking forward, looking back

ISSN 2507-8895

Vol 2, Issue 2 pp. 86-93.

Regional Journal of Southeast Asian Studies, Philipines

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Minh Chính

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

L’impératif en français parlé

DOI: 10.1051/shsconf/20162702012

pp. 1-15

Congrès Mondial de Linguistique Française; EDP Sciences

2016

5.0

 

 1.  

Trần Trí Dõi

Khoa Ngôn ngữ học

An Explanation of Names for Vietnam-China’s Cross-Border Ethnic Groups

ISSN 1673-8233

pp. 68-72

Journal of Baise University, No.1 Vol.29 Nvo.

2016

5.0

 

 1.  

Nguyễn Mạnh Dũng

Viện Chính sách và Quản lý

Activities of La Compagnie Francaise des Indes Orientales in Siam in the Second Half of the 17th Century Revisited

ISSN 287-0040

Pp. 1-18.

Journal of Mekong Societies. Vol. 13 No1

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Mạnh Dũng

Viện Chính sách và Quản lý

Japanese in Tonkin during the First Haft of the Tweentieth Century. Trong sách: Vietnam-Indochina-Japan Relations during the Second World War: Documents and Interpretations, edited by Masaya Shiraishi, Nguyen Van Khanh and Bruce M.Lockhart

ISBN 978-4-902590-71-5

 Pp. 209-222

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies

2017

5.0

 

 1.  

Hoàng Cẩm Giang

Khoa Văn học

 Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films

ISSN 2228-8279

p.62-75

Journal of Urban Culture Research (Chulalongkorn University, Thailand and Osaka City University, Japan publish), Volume 13

2016

5.0

 

 1.  

Trương Thị Khánh Hà  (tác giả phụ)

Khoa Tâm lý học

Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam

ISSN 2353-4184

pp. 51-68

Health Psychology Report volume 5(3),

2017

2.5

 

 1.  

Vũ Minh Hải (tác giả phụ)

P. Đào tạo

Socialist Republic of Vietnam

ISBN: 978-616-7961-15-6

pp. 271- 311

ASIAN-China Centre, Beijing

2017

2.5

 

 1.  

Trần Văn Hải

Khoa Khoa học Quản lý

Solutions pour surmonter les difficultés de la protection des brevets pour les médicaments traditionnels à base de plantes au Vietnam. Trong sách: Les cahiers de droit de la santé. La rencontre du droit français et de la pharmacopée orientale: l’exemple Vietnamien

ISBN 978-2-84874-669-2

pp.128-141

Revue publiée avec le concours entre de droit de la santé d'Aix-Marseille/UMR 7268 ADÉS (AMU-EFS-CNRS), du Cercle de formation jurideque en droit de la santé (CFJDS) et du Centre de droit tradimédical/Tradimedicine Law Center (CDT-TLC)

2016

5.0

 

 1.  

Nguyễn Thu Hiền

Khoa Văn học

阮秋贤(2016):《看不清的中国新文学:从徐枕亚小说在越南的“新文学”意义说起》,《史料与阐释》复旦大学出版社 ; (Sự mờ nhạt của văn học mới Trung Quốc: Bàn từ ý nghĩa “văn học mới” của tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam, in trong Sử liệu và thông diễn)

ISBN 978-7-309-12403-3

pp. 333-345

NXB Đại học Phúc Đán, Trung Quốc,

2016

5.0

 

 1.  

Nguyễn Thu Hiền

Khoa Văn học

"Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam" 阮秋贤(2016):《20世纪中国文学在越南的译介》,《现代文学研究丛刊》第10期,第52至66页。"

ISSN 1003-0263

tr.52-tr.66

Modern Chinese Literature Studies, kỳ 10

2016

1.0

Sản phẩm Đề tài cấp ĐHQG năm 2015

 1.  

Vũ Quang Hiển

Khoa Lịch sử

The Relationship Between Certain Vietnamese And Japanese Militarists In The Second World War And The Historical Lessons

ISBN 978-4-902590-71-5

pp.92-101.

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)

2017

5.0

 

 1.  

Hoàng Hồng (tác giả chính); Phạm Quang Minh (tác giả phụ)

Khoa Lịch sử

The Japanese "New Vietnamese" ; Trong sách: Vietnam's Anti-French War (1945-1954)

ISBN 978-4-902590-71-5

pp.137-142.

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Phạm Hùng

Khoa Du lịch học

"Tourism and Monarchy in Vietnam", Trong sách: "Tourism and Monarchy in Southeast Asia"

 ISBN 1-4438-9949-6

pp. 118-141.

Cambridge Scholars Publishing, UK

2016

5.0

 

 1.  

Phạm Lê Huy

Khoa Đông Phương học

베트남의 10세기 이전 石碑에 대하여 (Ancient Steles in VietNam - A case study on the recently discovered stele of Tao Huang Shrine-)

ISBN 10-8962463229

pp. 161-188

Hội nghiên cứu mộc giản Hàn Quốc (Hàn Quốc)

2017

5.0

 

 1.  

Phạm Văn Hưng

Khoa Văn học

《屈原对越南大诗豪阮攸在创作上的影响》《辽东学院学报 (社会科学版)》; (第 19 卷 第2 期)

ISSN 1672 - 8572

 pp. 25-32

Tạp chí Khoa học Học viện Liêu Đông - Chuyên san Khoa học Xã hội, Quyển 19, kỳ 2

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Văn Kim

Ban Giám Hiệu

A Perspective from the Historical and Political Context of East Asia (1939-1945); Trong sách: Vietnam-Indochina-Japan Realations during the Second World War: Documents and Interpretations.

ISBN 978-4-902590-71-5

pp.26-35.

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)

2017

5.0

 

 1.  

Đặng Xuân Kháng

 

Japan’s Doctrine of “Greater East Asia” and Its Implications for Vietnam in the Second World War Trong sách:  “Vietnam – Indochina – Japan Relations during the Second World War: Documents and Interpretations”.

ISBN 078-4-902590-71-5

pp. 327 – 333

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS).

2017

5.0

 

 1.  

 Nguyễn Văn Khánh

Khoa Lịch sử

Japanese Agricutural Policy toward Vietnam during world war II: Nature and Consequences Trong sách: Vietnam-Indochina-Japan Relations during the Second World War: Documents and Interpretations

ISBN 978-4-902590-71-5

pp.239-250.

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Văn Khánh

Khoa Lịch sử

L'agriculture du Việt Nam depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui (à travers quelques chiffres et événements); Trong sách: De L'indochine Coloniale Au Việt Nam Actuel

ISBN 978-2-35074-446-9

pp. 719-728

Académie des sciences d'outre-mer-Magellan&Cie

2016

5.0

 

 1.  

Nguyễn Văn Khánh

Khoa Lịch sử

Việt Nam: Un Siècle Et Demi De Lutte Et De Développement; Trong sách: De L'indochine Coloniale Au Việt Nam Actuel

ISBN 978-2-35074-446-9

pp. 20-24

Académie des sciences d'outre-mer-Magellan&Cie

2016

5.0

 

 1.  

Phạm Gia Lâm

Khoa Văn học

"Фам Зья Лам. Проблемы межкультурной коммуникации в переводах стихотворении Есенина на вьетнамский язык”, Сергей Есенин: Личность. Творчество. Эпоха: Сборник научных трудов. (Phạm Gia Lâm. “Những vấn đề giao tiếp liên văn hóa qua các bản dịch thơ Esenin sang tiếng Việt”, Trong sách: Sergei Esenin: Nhân cách. Sáng tác. Thời đại: Tuyển tập công trình khoa học)

ISBN-978-5-9903484-5-5

pp. 576-587 

Moskva-Constantino-Riazan

2016

5.0

 

 1.  

Trịnh Thị Linh (tác giả chính); Trần Thu Hương (tác giả phụ)

Khoa Tâm lý học

Factors related to self-esteem among Vietnamese adolescents

ISSN 2277-8179

tr.61-64

International journal of scientific research; Volume 5, issue 12

2016

3.0;

2.0

 

 1.  

Trịnh Thị Linh

Khoa Tâm lý học

Developement and Validation of the Self-Esteem Scale of Toulouse (ETES) in Vietnam

ISSN 2327-5960

pp. 114-125

Open Journal Of Social Sciences, Volume 5, issue 1

2017

5.0

 

 1.  

Phạm Quang Minh

Ban Giám Hiệu

Les études européennes, un outil pour déveloper les relations entre le Vietnam et l' Union européenne

ISBN 9 782130734079

pp. 47-48

Presses universitaires de France, Département des revues

2016

5.0

 

 1.  

Hoàng Khắc Nam

Khoa Quốc tế học

Những thách thức an ninh toàn cầu và khu vực, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Những thách thức và cơ chế an ninh ở Đông Á (tiếng Nga)

 

pp. 27-45

Nxb Forum, Mockva

2016

1.0

Sản phẩm Đề tài cấp ĐHQG năm 2014

 1.  

Trần Viết Nghĩa

Phòng Hợp tác Phát triển

The Thanh Nghị Group from the Japanese Coup de Force

ISBN 978-4-902590-71-5

pp. 290-299

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)

2017

 

5.0

 

 1.  

Nguyễn Trường Sơn

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

The Role of ASEAN in India’s Foreign Policy after The Cold War

ISSN 2347-3193

pp 2-8.

NAM TODAY Journal, Vol.LVXII, No.12, New Delhi,

2016

5.0

 

 1.  

Nguyễn Văn Sửu

Khoa Nhân học

The Impacts of Industrial and Urban Clustering Development on Local Economies: A Comparative Study of Livelihood Opportunities and Challenges in Two Hanoi Peri-Urban Villages. Trong sách: Cluster Development in Selected Asian Countries: Local and Regional Contexts.

ISBN 978-967-461-005-0.

pp. 192-206,

Penerbit Universiti Sains Malaysia.

2016

5.0

 

 1.  

Lê Thị Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan)

NCID: AA11364434

pp. 17-30.

Southeast Asian Studies, Tokyo University of Foreign Studies,

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Trần Tiến

Khoa Đông Phương học

Buddhist Influence in Vietnamese Diplomacy Toward China Lessons from the History of Religion; Trong sách: Understanding 21st Century China in Buddhist Asia History, Modernity, and International Relations

 

pp. 46-67

Asia Research center; Chulalongkorn University Press

2016

5.0

 

 1.  

Hoàng Anh Tuấn

Ban Giám Hiệu

黄英俊:《日本——马尼拉——欧洲:1670年代英国与越南东京之间贸易的流产"Riben - Manila - Ouzhou: 1670 niandai Yingguo yu Yuenan Dongjing zhijian maoyi de liuchan"》,全球史评论/ Quanqiu shi pinglun, 第十集,北京,中国社会科学出版社

ISBN 978-7-5161-7961-1

Vo 10, pp. 208-225

Nxb Khoa học Xã hội Bắc Kinh Trung Quốc

2016

5.0

 

 1.  

Cam Anh Tuấn

Khoa Lưu Trữ học

The Hải Phòng-Yunnan Railway: An Important Knot in French Indochina-Japanese Relations during the Second World War

ISBN 978-4-902590-71-5

pp. 251-257

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)

2017

5.0

 

 1.  

Trịnh Văn Tùng (tác giả chinh); Nguyễn  Minh Nguyệt (tác giả phụ)

Khoa Xã hội học; Phòng Hợp tác Phát triển

La Perception, Par Les Enseignants De  Francais, Des Politiques En Faveur De L'enseignement De La Langue Francaise Au Viet Nam Actuel: L' Esquisse D'une Enquête Sociologique. Trong sách: De L'indochine Coloniale Au Việt Nam Actuel

ISBN 978-2-35074-446-9

pp. 731- 741

Académie des sciences d'outre-mer-Magellan&Cie

2016

3.0;

2.0

 

 1.  

Bùi Thị Hồng Thái (tác giả phụ)

Khoa Tâm lý học

Multi-activité: modes renouvelés de socialisation professionnelle L’exemple de jeunes diplômées vietnamiennes

ISSN 1951-9532

pp. 69-94

Nouvelle Revue De Psychologie

2016

2.5

 

 1.  

Phạm Văn Thủy

Khoa Lịch sử

Continuing And Emerging Trends In Southeast Asian Studies In Vietnam And Beyond

ISSN 2507-8895

Vol 2, Issue 2 pp.126-131

Regional Journal Of Southeast Asian Studies, Philipines

2017

5.0

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu Thủy

Khoa Văn học

История перевода Есенина во Вьетнаме и некоторые проблемы перевода его цветообозначений на вьетнамский язык (Lịch sử dịch thuật Esenin ở Việt Nam và một số vấn đề chuyển dịch các từ chỉ màu sắc trong thơ Esenin sang tiếng Việt), Trong sách: Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха(Sergei Esenin. Nhân cách. Sáng tác. Thời đại),

ISBN 978-5-9903484-5-5

pp.563-575

Moskva-Constantino-Riazan

2016

5.0

 

 1.  

Phạm Văn Thủy

Khoa Lịch sử

Globalization, Economic Development, and Acculturation in Vietnam Since The 1986 ĐỔI MỚI

ISBN 979-458-920-9

pp. 5-10

University of Sumatera Utara, Indonesia

2016

5.0

 

 1.  

Võ Minh Vũ

Khoa Đông Phương học

A Study of the Overseas Chinese Community in French-Indochina during World War Two

ISBN 978-4-902590-71-5

pp.268-280.

Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS)

2017

5.0

 

 

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây