TTLA: Hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam từ năm 2011 đến 2018

Thứ bảy - 06/05/2023 10:19
 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Thúy Hiền                  2. Giới tính: Nữ
 2. Ngày sinh: 05/9/1977                                                          4. Nơi sinh: Bắc Giang
 1. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1745/2017 QĐ-XHNV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 2. Các thay đổi trong quá trình đào tạo
Kéo dài thời gian đào tạo từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2022
Thay đổi tên đề tài:
+ Tên đề tài đăng ký ban đầu tháng 7 năm 2017:  Đối ngoại nhân dân Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
+ Tên đề tài mới 8/2018: Hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam từ năm 2011 đến 2018
 1. Tên đề tài luận án: Hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam từ năm 2011 đến 2018
 2. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                9. Mã số: 62 31 02 06
 1.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: Giáo sư, tiến sĩ Dương Xuân Ngọc
 2. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
 • Dựa trên cơ sở cách tiếp cận chủ thể của hoạt động ngoại giao, nghiên cứu các công trình đề cập đến lý luận và tổng kết thực tiễn hoạt động ngoại giao nhân dân ở trong và ngoài nước, luận án xác định vấn đề đưa ra khung lý thuyết nghiên cứu về hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam từ năm 2011 đến 2018.
 • Làm rõ cơ sở của hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam từ năm 2011 đến 2018, khái niệm, chủ thể, đối tượng, mục tiêu, phương thức của hoạt động ngoại giao nhân dân Viêt Nam từ năm 2011 đến 2018.
 • Phân tích thực trạng, chỉ ra thành công, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam từ năm 2011 đến 2018 trong thực hiện mục tiêu chính sách đối ngọaị, hỗ trợ cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.
 • Tổng kết, chỉ ra những đặc điểm chính và vai trò của hoạt động ngọai giao nhân dân từ năm 2011 đến 2018, tổng kết một số kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam
 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
 • Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo cho các học giả, người nghiên cứu về ngoại giao nhân dân Việt Nam, hoạt động của các chủ thể ngoại giao phi nhà nước
 • Các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân có thể tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách, chiến lược, tổ chức hoạt động ngoại giao nhân dân.
 • Các tổ chức chính trị -xã hội nghề nghiệp đại diện cho các tầng lớp nhân dân có thể tham khảo kinh nghiệm, tăng cường nhận thức, tham gia vào hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam
 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
 • Trong khả năng của mình, nghiên cứu sinh mong muốn có thể tiếp tục có những nhận định toàn diện, sâu sắc hơn về xu hướng vận động, phát triển của hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam trong tương lai, tập trung vào một số khía cạnh: qúa trình triển khai, tổ chức điều phối, thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động ngoại giao nhân dân các tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong quan hệ với nhân dân các nước; sử dụng truyền thông mạng xã hội trong hoạt động ngoại giao nhân dân Việt Nam; phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng trong ngoại giao nhân dân ở các doanh nghiệp
 1. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
 1. Ngô Thị Thúy Hiền (2018) “Ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt Nam- Nhật Bản”, Tạp chí Thông tin đội ngoại (9), ISSN: 1859-0543, tr. 36-40.
 2. Ngô Thị Thúy Hiền (2018), “Khủng bố ở châu Âu từ năm 2015 đến nay và những biện pháp đối phó của EU”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (9), ISSN: 1859-1485, tr. 63-67.
 3. Ngô Thị Thúy Hiền (2020), “The Sino–United State Competition in Shaping the Economic structure in the Asia-Pacific region”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “The prospect of structure in Asia-Pacific to 2025 and Vietnam’s”, NXB Thế giới, ISBN: 978-604-77-7805-8, tr. 119-124.
 4. PGS, TS. Phạm Minh Sơn-Ngô Thị Thúy Hiền (2021), “Đấu tranh vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội của nhân dân các dân tộc thế giới trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông (01), ISSN: 1859-1485, tr. 6-13.
 5. Ngô Thị Thúy Hiền (2021), “Tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống đến quan hệ quốc tế”, sách chuyên khảo Vấn đề an ninh phi truyền thống, TS. Lưu Thúy Hồng chủ biên (2021), NXB Chính trị quốc gia sự thật ISBN: 987-604-345-097-2, tr. 71-130.
 6. Ngô Thị Thúy Hiền (2021), “Những thay đổi trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ quốc tế ở khu vực Ấn Độ dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, NXB Thế giới ISBN: 978-604-345-097-2, tr. 192-208.
 7. Ngô Thị Thúy Hiền (2021), “ASEAN's people-to-people cooperation in hunger eradication and poverty reduction in Southeast Asia (2009-2020)”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, “The ceurity and development issues in the situations”, NXB Thế giới ISBN: 978-604-345-114-6, tr263-283.
 8. Ngô Thị Thúy Hiền (2021), “Scientific communication in public diplomacy: an important factor in implementing Vietnam's comprehensive diplomacy”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Science Communication: Managing the Now and the Future”, Organized by: Asian Media Information and Communication Centre and Academy of Journalism and Communication, Vietnam, Published by the Asian Media Information and Communication Centre, City of Manila, Philippines ISSN: 2599-4743, tr.33.

 
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Ngo Thi Thuy Hien              
2. Sex: Female
3. Date of birth: 05/09/1977                       4. Place of birth: Bac Giang
5. Admission decision number: /2016/QĐ-XHNV, dated 30/9/2016 by Rector of University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process:
- Extension of study duration: from August 2021 to May 2022
+ Changes in thesis title:
+ Old title: People’s diplomacy of Vietnam in the first two decades of the 21st century
+New title: August 2018: People’s diplomatic activities of Vietnam from 2011 to 2018
7. Official thesis title: People’s diplomatic activities of Vietnam from 2011 to 2018
8. Major: International Relations                               9. Code: 62 31 02 06
10. Supervisors: Prof. Dr. Duong Xuan Ngoc 
11. Summary of the new findings of the thesis:
          - Based on the approach of diplomatic activities centric and the study of international relations works and summaries related to practicing people's diplomacy in Việt Nam and abroad, the thesis provides a theoretical framework for studying Vietnamese people's diplomacy between 2011 and 2018;
- Clarifying the basis of Vietnamese people's diplomacy activities from 2011 to 2018, concepts, subjects, objects, goals and methods of Vietnamese people's diplomacy activities from 2011 to 2018.
- Analyze the realities, point out the successes, limitations and causes of Vietnam's Vietnamese people’s diplomacy activities between 2011 and 2018 in implementing foreign policy goals, supporting Party and State’s external affairs.
- Summarize and point out the main characteristics and roles of people’s diplomacy activities from 2011 to 2018; summarize some experiences; and propose solutions to improve the efficiency of Vietnamese people’s diplomacy activities.
12. Practical applicability, if any:
          - The thesis can be used as teaching and reference materials for scholars and researchers who want to study people's diplomacy.
          - Individuals and organizations in the field of people's diplomacy can use the thesis in making policy and strategy, coordinating and organizing people's diplomacy.
          - Socio-political organizations representing all classes of people can consult the thesis to improve awareness and participate in people's diplomacy;
13. Further research directions, if any:
          - Personally, the PhD student wishes to be able to continue to produce more comprehensive and profound reviews on the development of Vietnamese people's diplomacy in the future, focusing on a number of aspects: the process of implementing, organizing, coordinating, examining and evaluating the results of people's diplomatic activities in organizations, representing all popular classes in Vietnam, in relations with the other countries; using social media in Vietnamese people's diplomacy activities; promote the role of socio-political organizations and mass associations in people's diplomacy in enterprises.
14. Thesis-related publications:
1. Ngo Thi Thuy Hien (2018), “People's diplomacy in Vietnam-Japan relations”, Journal of Foreign Information (9), ISSN: 1859-0543, pp. 36-40.
2. Ngo Thi Thuy Hien (2018), “Terrorism in Europe from 2015 to the present and EU countermeasures”, Journal of Political Theory & Communication (9), ISSN: 1859-1485, pp. 63-67.
3. Ngo Thi Thuy Hien (2020), “The Sino–United States Competition in Shaping the Economic structure in the Asia-Pacific region”, Proceedings of the international conference “The prospect of structure in Asia-Pacific to 2025 and Vietnam's”, The Gioi Publisher, ISBN: 978-604-77-7805-8, pp. 119-124.
4. Assoc. Dr. Pham Minh Son-Ngo Thi Thuy Hien (2021), "Striving for peace, justice and social progress of the peoples of the world in the current context", Journal of Political Theory & Communication (1), issue, ISSN: 1859-1485, pp. 6-13.
5. Ngo Thi Thuy Hien (2021), “Impacts of non-traditional security issues on international relations", monograph “Non-traditional security issues”, Dr. Luu Thuy Hong, editor-in-chief (2021), Truth National Political Publishing House, ISBN: 987-604-345-097-2, pp. 71-130.
6. Ngô Thị Thúy Hiền (2021), “Changes in US-China relations in the Free and Open Indo-Pacific region”, Proceedings of the international scientific conference “International relations in the free and open Indo-Pacific region", The Gioi Publisher, ISBN: 978-604-345-097-2, pp. 192-208.
7. Ngo Thi Thuy Hien (2021), “ASEAN's people-to-people cooperation in hunger eradication and poverty reduction in Southeast Asia (2009-2020)", Proceedings of the international scientific conference, “The security and development issues in the situations”, The Gioi Publisher, ISBN: 978-604-345-114-6, pp. 263-283.
8. Ngo Thi Thuy Hien (2021), “Scientific communication in public diplomacy: an important factor in implementing Vietnam's comprehensive diplomacy”, Proceedings of the international scientific conference: “Science Communication: Managing the Now and the Future”, Organized by: Asian Media Information and Communication Center and Academy of Journalism and Communication, Vietnam, Published by the Asian Media Information and Communication Center, City of Manila, Philippines ISSN: 2599-4743, pp.33 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây