TTLA: Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại

Thứ sáu - 22/10/2021 03:34
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Duy Anh      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 14/07/1990                                      4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:
Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại
8. Chuyên ngành: Chính trị học
9. Mã số: 62 31 02 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phan Xuân Sơn
                                   TS. Ngô Huy Đức      
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Luận án hệ thống hóa, làm rõ hơn những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại.
- Luận án phân tích làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong bầu cử và chu trình chính sách công Hoa Kỳ.
- Luận án đánh giá được đặc điểm và bản chất của mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại.
- Luận án phân tích được những tác động tích cực và tiêu cực của mối quan hệ đảng – nhóm đến nền dân chủ Mỹ hiện nay và từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
- Luận án có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực: Chính trị quốc tế, Chính trị Hoa Kỳ, Chính trị học so sánh, Đảng chính trị, Chính trị học phát triển, Quan hệ chính trị quốc tế, .v.v.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong Quốc hội Mỹ.
- Đảng chính trị, nhóm lợi ích và công tác vận động cử tri.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
1. Phan Duy Anh (2016), “Tác động của nhóm lợi ích giáo dục đến chính sách giáo dục ở Mỹ hiện nay”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (8), tr. 40 – 49.
2. Phan Duy Anh (2016), “Sức mạnh của nhóm lợi ích truyền thông trong nền chính trị Mỹ hiện đại”, Tạp chí Lý luận chính trị (5), tr. 103 – 108.
3. Phan Duy Anh (2016), “Nhận diện liên kết đảng chính trị – nhóm lợi ích trong nền chính trị Anh hiện đại”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (21), tr. 44 – 48.
4. Phan Duy Anh (2017), “Siêu Uỷ ban hành động chính trị - Sức mạnh mới của các nhóm lợi ích trong bầu cử ở Mỹ hiện nay”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (1), tr. 10 – 19.
5. Phan Duy Anh (2018), “Khái quát về lịch sử marketing chính trị ở Hoa Kỳ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (2), tr. 55 – 66.
6. Phan Duy Anh (2018), “Vốn chính trị: quan niệm, nguồn gốc và tác động tới sự nghiệp chính trị của Tổng thống Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, (8), tr. 55 – 65.
7. Phan Duy Anh (2019), “Mối quan hệ đảng chính tri ̣- nhóm lợi ích trong chu trình chính sách công ở Mỹ hiện nay”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (4), tr. 45 – 54.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: Phan Duy Anh                                      2. Sex: Male
3. Date of birth: 14/07/1990                                       4. Place of birth: Nghe An
5. Admission decision number: 3684/2015  Dated: 31 Dec. 2015 by Rector of USSH, VNU
6. Change in academic process: No
7. Official thesis title: The relationship between political parties and interest groups in modern American politics
8. Major: Political science                                      9. Code: 60 31 02 04
10. Supervisors: Prof. Dr.Sc. Phan Xuan Son, Dr. Ngo Huy Duc.
11. Summary of the new findings of the thesis:
- The thesis systemizes and clarifies the theoretical issues about the relationship between political parties and interest groups in modern American politics.
- The thesis analyzes and clarifies the status of the relationship between the political party and interest groups in the US election and the public policy process.
- The thesis assesses the characteristics and nature of the relationship between political parties and interest groups in modern American politics.
- The thesis analyzes the positive and negative impacts of the party-group relationship on the current US democracy and then proposes some policy implications for Vietnam.
12. Practical applicability:
- The thesis can be used as reference material for teaching and researching fields: International Politics, American Politics, Development Politics, Comparative Politics, Party Politics, International Political Relations, etc.
13. Further research directions: 
- The relationship between political parties and interest groups in the U.S. Congress.
- Parties, interest groups and the Mobilization of Voters.
14. Thesis – related publications:
1. Phan Duy Anh (2016), “Effects of educational interest groups in education policy in the U.S. today”, Journal of American Studies (8), pp. 40 – 49.
2. Phan Duy Anh (2016), “The power of media interest groups in the modern American politics”, Political Theory Journal (5), pp. 103 – 108.
3. Phan Duy Anh (2016), “Identifying links between political party – interest groups in modern British politics”, Dong Thap University Journal of Science (21), pp. 44 – 48.
4. Phan Duy Anh (2017), “Super Political Action Committee – New power of interest groups in American elections”, Journal of American Studies (1), pp. 10 – 19.
5. Phan Duy Anh (2018), “An overview of the history of political marketing in the United States”, Journal of American Studies (2), pp. 55 – 66.
6. Phan Duy Anh (2018), “Political capital: Definition, origin and impacts on the political career of the U.S presidents”, Journal of American Studies, (8), pp. 55 – 65.
7. Phan Duy Anh (2019), “The ralationship between political parties and interest groups in the current public policy-making process”, Journal of American Studies (4), pp. 45 – 54.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây