TTLA: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Thứ sáu - 22/10/2021 03:49
1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thị Liên                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/08/1989                                                   4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/ QĐ-XHNV ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án.
- Tên đề tài cũ: Một số vấn đề về triết học công nghệ
- Tên đề tài sau thay đổi: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay
7. Tên đề tài luận án: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử             
9. Mã số: 62.22.03.02
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án làm rõ tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể:
- Phân tích, làm rõ bản chất, đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự tác động của nó đến lực lượng sản xuất nói chung và lực lượng sản xuất ở Việt Nam nói riêng, trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Thống nhất được cách hiểu về một số khái niệm cụ thể.
- Khái quát một số vấn đề đặt ra từ thực trạng tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.
- Đề xuất một số quan điểm, biện pháp giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực trạng tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận áp góp phần chỉ ra thực trạng tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay. Những kết quả nghiên cứu trong luận án góp phần cung cấp những cứ liệu cho công tác hoạch định chính sách điều tiết và quản lý của Nhà nước đối với sự phát triển lực lượng sản xuất. 
- Ngoài ra, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những ai nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học Mác - Lênin.   
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
- Lý luận về cách mạng khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp;
- Nghiên cứu chuyên sâu về sự biến đổi của lực lượng sản xuất dưới tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp;
- Mối quan hệ của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất;
- Các giải pháp để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất hiện đại.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  
- Nguyễn Thị Liên (2020), “Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Tạp chí Triết học (10), tr. 67 – 74.
- Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Liên (2020), “An ninh môi trường: khái niệm, hình thức biểu hiện (Phân tích logic - triết học)”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam (12), tr.  3 - 13.
- Nguyễn Thị Liên (2020), “Xây dựng lực lượng sản xuất của Việt Nam thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (1b), Tập 6, tr. 10 – 20.
- Nguyễn Thị Liên, Bùi Đức Kiên (2019), Lược sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Dạy và Học ngày nay (1), tr. 9 – 11.                                                                                                                                                                   
 INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
1. Full name: Nguyen Thi Lien                       2. Sex: Female
3. Date of birth: 10/08/1989                            4. Place of birth: Ha Noi
5. Decision on Recognition of the PhD student No: 1745/2017/QD – XHNV, date 13/07/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
6. Changes in academic process:
- Former title: A number of issues on the philosophy of technology
- Changed title: The impact of the fourth industrial revolution on the productive forces in Vietnam nowadays    
7. Official thesis title: The impact of the fourth industrial revolution on the productive forces in Vietnam nowadays    
8. Major: Dialectical Materialism and Historical Materialism
9. Code: 62.22.03.02.
10. Supervisors: Assoc.Prof. Nguyen Anh Tuan
11. Summary of new findings of the thesis:
The thesis clarifies the impact of the fourth industrial revolution on the productive forces in Vietnam today. Specifically:
- Analyze and clarify the nature and characteristics of the fourth industrial revolution and its impact on the productive forces in general and those in Vietnam in particular, both in terms of theory and practice. Provide a unified understanding of some specific concepts.
- Generalize some issues raised from the actual impact of the fourth industrial revolution on the productive forces in Vietnam nowadays.
- Propose a number of viewpoints and solutions to address the issues posed by the impact of the fourth industrial revolution on the productive forces in Vietnam nowadays.
12. Practical applicability, if any:
- The thesis contributes to pointing out the actual impact of the fourth industrial revolution on the productive forces in Vietnam today. The findings in the thesis contribute to providing data for the State's policy-making in regulating and managing the development of productive forces.
- In addition, the thesis can be used as a reference for those who study, teach and apply Marxist-Leninist philosophy.
13. Further research directions, if any
- Theory of the scientific and technological revolution and the industrial revolution;
- In-depth study of the transformation of productive forces under the impact of industrial revolutions;
- The relationship between productive forces and production relations;
- Solutions to create and develop modern productive forces.
14. Thesis - related publications:   
- Nguyen Thị Lien (2020), “Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (Developing modern productive forces in Vietnam in the context of the fourth industrial revolution), Journal of Philosophy (10), pp. 67 – 74.
- Nguyen Anh Tuan, Nguyen Thi Lien (2020), “An ninh môi trường: khái niệm, hình thức biểu hiện (Phân tích logic - triết học)” ("Environmental security: concepts and forms of expression (Logical-philosophical analysis)), Vietnam Journal of Social Sciences (12), pp.  3 - 13.
- Nguyen Thi Lien (2020), “Xây dựng lực lượng sản xuất của Việt Nam thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư” (Developing Vietnam's productive forces in response to the Fourth Industrial Revolution) Vietnam Journal of Social Sciences and Humanities (1b), Volume 6, pp. 10 – 20.
- Nguyen Thi Lien, Bui Duc Kien (2019), Lược sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (A brief history of the industrial revolutions and the fourth Industrial Revolution), Journal of teaching and learning today (1), pp. 9 – 11.                                                                 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây