TTLA: Báo chí với vấn đề án oan sai hiện nay

Thứ tư - 21/12/2022 23:59
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Như Mai                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/09/1984                                              4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 1444/QĐ-XHNV về việc kéo dài thời gian học tập của Nghiên cứu sinh khóa QH-2017-X, ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Quyết định số 1695/QĐ-XHNV-ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2021 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập của nghiên cứu sinh (từ ngày 14/7/2021 đến 13/7/2022).
7. Tên đề tài luận án: Báo chí với vấn đề án oan sai hiện nay
8. Chuyên ngành: Báo chí học                             9. Mã số: 62320101
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:      PGS.TS. Phạm Thái Bình
                                                          TS. Đỗ Anh Đức
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án đã tiến hành hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí với vấn đề án oan sai và các khái niệm: báo chí, án oan sai, vấn đề án oan sai, báo chí với vấn đề án oan sai. Đặc biêt, luận án sử dụng hệ thống lý thuyết liên ngành (trong tâm là Báo chí học, Luật học và Đạo đức học) làm khung phân tích nhằm chỉ ra cách thể hiện của thông điệp về vấn đề án oan sai trên các kênh báo chí được quan sát và vai trò, tác động của báo chí với vấn đề án oan sai.
 - Luận án đã tiến hành thu thập thông tin về số lượng, nội dung, hình thức thông tin về vấn đề án oan sai trên các kênh báo chí trong diện khảo sát; đánh giá những thành công, hạn chế của báo chí với vấn đề án oan sai.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thông tin của báo chí với vấn đề án oan sai hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng cho các cơ quan báo chí xây dựng quy trình tác nghiệp để thông tin về vấn đề án oan sai có chất lượng, hiệu quả.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sinh mong muốn được mở rộng nghiên cứu theo hướng báo chí với lĩnh vực tư pháp.
14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:
- Trần Như Mai (2020), “Báo chí với vấn đề án oan sai”, Tạp chí Người làm báo (1+2), tr151-153.
- Trần Như Mai (2020), “Từ thông điệp về các vụ án oan sai trên báo chí”, Tạp chí Người làm báo (441) , tr.61-63.
- Tran Nhu Mai - Pham Thu Hang (2021), “The press with wrongful conviction in Vietnam - Approaching from the view of the press type”, The International Baku Scientific Research  Congress,  pp.892-897, Baku, Azerbaijan, ISBN: 978-1-955094-17-7.
- Tran Nhu Mai - Pham Huyen Trang (2021), “The public assessment survey on the contents and forms of press works in vietnam on the problem of wrongful conviction”, The Latin American International Conference on Social Sciences and Humanities, pp.12-17, Villahermosa, Mexico, ISBN: 978-625-7464-58-1.
- Tran Nhu Mai - Van Hong Hanh (2022), “Overview of the press with the problem of wrongful convictions”, The 5th International Conference on Innovative Studies of Contemporary Science, pp.197-203, Tokyo, Japan, ISBN: 978-625-8423-91-4.
- Trần Như Mai (2022), “Sự “đóng khung” thông tin về vấn đề án oan sai trên báo chí hiện nay”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 7 (3b), tr.521-532.

 
INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS
1. Full name of PhD student: Tran Nhu Mai                 2.Gender: Female.
3. Date of birth: 08/09/1984                                 4. Place of birth: Thai Binh
5. Decision on recognition of PhD students No.: 1745/QĐ-XHNV  Dated: September 13th 2017 by the Head of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.
6. Changes in the training process:
- Decision No. 1444/QD-XHNV-ĐT on extending the training period for PhD students in the course no. QH-2017-X; dated August 17th, 2020 by Headmaster of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
- Decision No. 1695/QD-XHNV-ĐT on extending the training period for PhD students in the course no. QH-2017-X; dated August 11th, 2021 by Headmaster of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
7. Name of thesis: The journalism with the current problem of wrongful conviction
8. Major: Journalism                                  9. Code: 62320101
10. Scientific guidance: Assoc. Prof. PhD. Pham Thai Binh
                                                          PhD. Do Anh Duc
11. Summary of new results of the thesis:
- The thesis has systematized and analyzed the theoretical and practical basis of journalism with the problem of wrongful conviction and concepts: journalism, wrongful conviction, wrongful conviction problem, journalism with wrongful conviction problem. In particular, the thesis use interdisciplinary theoretical system (focusing on Journalism, Jurisprudence and Ethics) to analyze to show the expression of the message on the problem of wrongful convictions in the press channels observed and the role, impact of the press on the problem of wrongful convictions.
 - The thesis collected information about the number, content and form of information about the wrongful convictions on the press channels in the survey; evaluated the success and limitations of the press on the problem of wrongful convictions.
- Based on the research results, the thesis proposes issues to continue researching and solutions that contribute to improving the quality of information of the press with the current wrongful conviction problem.
12. Applicability in practice: The research results of the thesis can be applied to press agencies to develop a process of operation to inform about the problem of wrongful convictions with quality and effectiveness.
13. Further research directions: The PhD student wishes to expand research in the direction of journalism with the field of justice.
14. Published works related to thesis:
- Tran Nhu Mai (2020), "Newspaper with wrongful conviction", Journal of Journalists (1+2), p.151-153.
- Tran Nhu Mai (2020), "From the message about wrongful cases in the press", Journal of Journalists (441), p.61-63.
- Tran Nhu Mai - Pham Thu Hang (2021), “The press with wrongful conviction in Vietnam - Approaching from the view of the press type”, The International Baku Scientific Research  Congress,  pp.892-897, Baku, Azerbaijan, ISBN: 978-1-955094-17-7.
- Tran Nhu Mai - Pham Huyen Trang (2021), “The public assessment survey on the contents and forms of press works in vietnam on the problem of wrongful conviction”, The Latin American International Conference on Social Sciences and Humanities, pp.12-17, Villahermosa, Mexico, ISBN: 978-625-7464-58-1.
          - Tran Nhu Mai - Van Hong Hanh (2022), “Overview of the press with the problem of wrongful convictions”, The 5th International Conference on Innovative Studies of Contemporary Science, pp.197-203, Tokyo, Japan, ISBN: 978-625-8423-91-4.
          - Tran Nhu Mai (2022), "The" framing"of wrong information in the press today", Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 7 (3b), p.521-532.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây