TTLA: Phân tích tác động của chính sách tài chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học (Nghiên cứu trường hợp các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thứ sáu - 27/01/2023 05:05
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hương Quỳnh. 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh 05/08/1978                                                        4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo
7. Tên luận án: Phân tích tác động của chính sách tài chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học (Nghiên cứu trường hợp các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)
8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ                  9. Mã số: 9340412.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Ngọc Ca
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Thông qua phân tích thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học và các phân  tích dữ liệu khảo sát từ giảng viên, luận án đã đề xuất được một số giải pháp chính sách tài chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm (i) tạo động lực nghiên cứu và hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học từ giảng viên; (ii) nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên; (iii) tăng cường liên kết trường đại học - doanh nghiệp; (iv) giảm các rào cản thể chế trong nhà trường và các cơ quan tài trợ khoa học; (v) thay đổi cơ chế tài trợ cho NCKH từ các trường; (vi) gắn nghiên cứu với định hướng thị trường. Đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với Chính phủ; các bộ ngành; các trường đại học và giảng viên.
* Về mặt lý luận:
Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lý luận về chính sách tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, trong đó xác định rõ các nội dung cấu thành và nhân tố ảnh hưởng tới chính sách tài chính cho hoạt động nghiên cứu. Các nghiên cứu  trước đây chưa có công trình nào nghiên cứu tập trung và hệ thống hóa lý luận về chính sách tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học
Luận án đã đề xuất Khung đánh giá chính sách tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học áp dụng cho trường hợp cụ thể của các cơ sở giáo dục đại học công lập của Việt Nam.
* Về mặt thực tiễn:
Dựa vào Khung phân tích, đánh giá, luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng của chính sách tài chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam dựa trên các nội dung:
a) Chính sách phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học; ii) Chính sách sử dụng NSNN đối với hoạt động nghiên cứu khoa học;
b) Chính sách huy động nguồn tài chính. Đồng thời xác định rõ kết quả đạt được, những tồn tại bất cập và nguyên nhân của những bất cập đó trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý hiện nay. Từ đó luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới theo 3 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp đối với chính sách phân bổ NSNN cho hoạt động nghiên cứu khoa học; Nhóm giải pháp đối với chính sách sử dụng NSNN đối với hoạt động nghiên cứu; Nhóm các giải pháp huy động nguồn lực tài chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu sẽ là tư liệu tham khảo hữu ích cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về chính sách tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Đồng thời có thể sử dụng làm tư liệu phục vụ việc xây dựng và thực hiện chính sách này ở Việt Nam.
Kết quả của luận án là cơ sở để Bộ GD&ĐT chỉnh sửa dự thảo Quy định nghiên cứu và phát triển trong các cơ sở giáo dục đại học cũng như Nghị định về chính sách tài chính đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các cơ sở giáo dục đại học, cả hai đều đang chờ Chính phủ phê duyệt.
Các kiến ​​nghị của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách xây dựng chính sách tài chính phù hợp trong các cơ sở giáo dục đại học, tạo thêm động lực cho hoạt động nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học.
13. Kiến nghị nghiên cứu tiếp theo
Sự phối hợp giữa các ngành và cơ quan liên quan là rất quan trọng để hoàn thiện dự thảo nghị định về nghiên cứu và phát triển trong các cơ sở giáo dục đại học để trình Chính phủ phê duyệt.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
 • Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Phạm Thu Hà (2018), “Nâng cao năng lực quản lý khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T. VIII (713), ISSN 1859-4794, tr.18-21.
 • Nguyen Thi Huong Quynh, Tran Thi Hai Van (2020), “Policies on science and technology activities in higher education institutions: current situation and solutions” IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Vol. 26 (1), Series 9 (January, 2021) 46-55 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Thu Thuy Dao, Phuong Nguyen Duy (2020), “Reforming Financial Policies for Research and Development Activities In Higher Education Institutions: Real Situation And Some Recommendations”, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 26 (2), Series 1 (February. 2021) 06-09 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Van Tran Thi Hai (2020), “Promoting the competence of science and technology management in higher education institutions”, Journal of Critical Reviews, Vol. 7 (5), pp. 2573-2576.
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Thu Thuy Dao (2021), “The development of scientific and technologic human resource”, International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH), Vol. 2 (1), pp.51-54, ISSN (print): 2395-9986, ISSN (online): 2395:7794.
 • Quynh Nguyen Thi Huong (2021), “To remove difficulties in scientific research at Vietnamese universities” International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH), Vol. 2 (1), pp. 55-57, ISN (print): 2395-9986, ISSN (online): 2395:77.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS


1.Full name: Nguyen Thi Huong Quynh.        2.Sex: Female
3.Date of birth: 05/08/1978 05/08/197               4.Place of birth: Ha Noi
5.Admission decision no: 1745/2017/QĐ-XHNV dated July 13th, 2017 of University of Social Sciences and Humanities.
6.Changes in academic process: (List the forms of change and corresponding times)
7.Official thesis title: Analysis of the impact of financial policies on scientific research activities at higher education institutions (Case study of higher education institutions directly under the Ministry of Education and Training)
8. Major: Science and Technology Management      
9. Code: 9340412.01                                       
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Ngoc Ca, Vietnam Institute of Science Technology and Innovation 
11.Summary of the new findings of the thesis:
Through analyzing the current status of research practice at HEIs as well as analyzing the data collected from participating teachers, the thesis puts forward a number of recommendations regarding financial policies on research practice at HEIs in order to further promote the research. They are stimulating research motivation among teachers at HEIs, (ii) enhancing research capacity of teachers, (iii) strengthening collaboration between HEIs and businesses, (iv) lower the institutional barriers inside HEIs and research funds, (v) reform the research grant scheme for HEIs, (vi) link research with market. The author also make recommendations for the government, sectors and agencies, HEIs and teachers to consider.   
For theoretical aspect:
The thesis systematized, supplemented and clarified the theoretical basis of financial policies for scientific research activities at public higher education institutions, which clearly defined the constitutive contents, and factors affecting financial policies for research activities. No previous studies focused on systematizing the theoretical basis of financial policies for scientific research activities.
The thesis proposed a framework for assessment of financial policies for scientific research activities, which could be applied to the specific case of public higher education institutions in Vietnam.
For practical aspect:
Based on the framework for analysis and assessment, the thesis analyzed and evaluated the real situation of financial policies for scientific research activities at public higher education institutions in Vietnam based on the following contents: Policy on allocation of state budget for scientific research activities; Policy on using state budget for scientific research activities; Policy on mobilizing financial resources: Simultaneously and clearly identify the achieved results, the shortcomings and their causes in scientific research activities at public higher education institutions under the current management of the Ministry of Education and Training.
The research results will be useful references for learning and researching financial policies for scientific research activities. At the same time, it can be used as a document for building and implementation of these policies in Vietnam.
12. Practical applicability, if any:
- Findings from the thesis serves as a ground for MOET to revise the draft bills of Regulations on research and development in HEIs as well as Decree on financial policies on research and development in HEIs, both of which are waiting for government’s approval.
- Recommendations by the thesis are useful reference for policy makers to develop suitable financial policies in HEIs, generating more motivation for research activities in HEIs.
13. Further research directions, if any:
- Colloboration among related sector and agencies are critical to finalise the draft decree on research and development in HEIs as to submit the government for approval.
14.Thesis-related publictations (List them in chronological order):
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Pham Thu Ha (2018), “Improving scientific and technological management capacity in higher education institutions”, Viet Nam Journal of Science and Technology no 8/2018 (713), ISSN 1859-4794.
 • Nguyen Thi Huong Quynh, Tran Thi Hai Van (2020), “Policies on science and technology activities in higher education institutions: current situation and solutions” IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 26, Issue 1, Series 9 (January. 2021) 46-55 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Thu Thuy Dao, Phuong Nguyen Duy (2020), “Reforming Financial Policies for Research and Development Activities In Higher Education Institutions: Real Situation And Some Recommendations”, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 26, Issue 2, Series 1 (February. 2021) 06-09 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Van Tran Thi Hai (2020), “Promoting the competence of science and technology management in higher education institutions”, Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 5, pp. 2573-2576.
 • Quynh Nguyen Thi Huong, Thu Thuy Dao (2021), “The development of scientific and technologic human resource”, International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH), Volume 2, Issue 1, pp: 51-54  ISSN (print): 2395-9986, ISSN (online): 2395:7794.
Quynh Nguyen Thi Huong (2021), “To remove difficulties in scientific research at Vietnamese universities” International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH), Volume 2, Issue 1, pp: 55-57 ISN (print): 2395-9986, ISSN (online): 2395:7794

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây