TTLA: Đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Thứ năm - 22/12/2022 00:00
1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà                    2. Giới tính: Nữ
3.Ngày sinh: 27/10/1984                                                            4. Nơi sinh: Phú Thọ
5.Quyết định công nhận NCS số:  3253/2016/QĐ- XHNV ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 820/ QĐ/XHNV ngày 1/4/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kéo dài đào tạo từ 1/10/2020- 31/9/2021, buộc thôi học và trả về cơ quan 1/10/2021 đến 30/9/2023.
7. Tên đề tài luận án: Đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học.               9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Thế
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Một là, luận án góp phần hệ thống hóa và làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.
-  Hai là, luận án góp phần đánh giá rõ thực trạng công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở các tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 2016 đến năm 2021, nhất là những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.
- Ba là, luận án đề xuất được một số giải pháp có giá trị tham khảo nhằm đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Những giải pháp luận án đề xuất nếu được áp dụng đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng, tại các tỉnh/ thành trên cả nước nói chung.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa quan trọng cho lĩnh vực khoa học chuyên ngành Hồ Chí Minh học, là tài liệu bổ sung cho việc nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực chính trị học.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo( nếu có): ......................................................
14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:
- Nguyễn Thị Thu Hà- Trần Thị Thu Hồng (2019), “Giá trị nhân văn trong tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh”, Tạp chí Dạy và Học ngày (1), tr. 50-52.
- Nguyễn Việt Hùng- Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (1), tr. 90-94.
- Nguyễn Thị Thu Hà (2021): “Force for mas mobilization in Ho Chi Minh’s ideology”, International Journal of Social Science and Humanities Research, ISSN_2348 Vol.9, issue 3, pp.1-5.
- Nguyễn Thị Thu Hà (2021): “Guiding perspective on refoming mas mobilization work in the northern mountainous provinces of Vietnam today according to Ho Chi Minh’s ideology”, International Journal of Social Science and Humanities Research,  ISSN_2348 Vol.9, issue 3, pp. 311-316.
- Nguyễn Thị Thu Hà (2022): “Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và vận dụng ở các tỉnh Tây Bắc hiện nay”, Tạp chí Lý luận và truyền thông (5),tr. 40-42.

                                                                  
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
1.Full name: Nguyen Thi Thu Ha                                       2. Sex: female
3. Date of birth: 27/10/1984                                                4. Place of birth: Phu Tho
5. Admisson decision number: 3253/2016/QD-  XHNV  dated September 30,2016 of the rector of the University of Social Sciences and Humsnities, VNU.
6. Changes in academic process: Decision No.820/QD/XHNV dated April 1, 2022 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National Universiy, Hanoi, extending the training period from October 1, 2020 to September 31 2020.2021. forced to withdraw from school and return to the agency from October 1 2021 to September 30 2023.
7. Official thesis title: Renovating mass mobilization work in the northerm mountainous provinces according to Ho Chi Minh`s  thought in the current period.
8. Major: majoring in Ho Chi Minh                                  9. Code: 62 31 02 04
10. Supervisiors: PGS.TS Nguyen Van The
11. Sumary of the new findings of the thesis:
- Firstly, the thesis contributes to systematizing and deepening the basic contents of Ho Chi Minh`s thought on mass mobilization work.
- Second, the thesis contribute to a clear assenssment of the current situation of mass mobilization according to Ho Chi Minh`s ideology in the northern moutainous provinces from 2016-2021, especially limitations and causes of limitation.
- Thirdly, the thesis proposes a number of valuable reference solutions to renovate the mass mobilization work in the northern mountainous province according to Ho Chi Minh`s thought in the coming time. The proposed solutions, if applies synchronously, will contribute to improving the efciency of mass mobilization in the northern mountainouss prpvinces in particular, and in the provinces/cities across the country in general.
12. Pratical applicalbility, if any: The research results of the thesis have important implications for the field of Ho Chi Minh major science, as a supplementary material for the research and teaching of the field of political science.
13. Futher research directions, if any: ...................................................................................
14. Thesis- related publications:
            - Nguyễn Thị Thu Hà- Trần Thị Thu Hồng(2019):  “Humanistic values in Ho Chi Minh`s thought of mass mobilization”, Today`s Journal of Teaching and Learning(1), pp.50-52.
            - Nguyễn Việt Hùng- Nguyễn Thị Thu Hà(2020): “Improve the effectiveness of mass mobilizations in maintaining security and protecting the Fatherland”, All People`s Denfense Journal (1), pp . 90-94.
     - Nguyễn Thị Thu Hà (2021): “Force for mas mobilization in Ho Chi Minh’s ideology”, International Journal of Social Science and Humanities Research, ISSN_2348 Vol.9, issue 3, pp. 1-5.
- Nguyễn Thị Thu Hà (2021): “Guiding perspective on refoming mas mobilization work in the northern mountainous provinces of Vietnam today according to Ho Chi Minh’s ideology”, International Journal of Social Science and Humanities Research,  ISSN_2348 Vol.9, issue 3, pp . 311-316.
            - Nguyễn Thị Thu Hà(2022): “The value of  Ho Chi Minh`s thought on mass mobilization work and its application in the Northwestern provinces today”, Theory and thematic Journal of Communication, pp. 40-42

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây