TTLA: Thuật ngữ luật hình sự tiếng Anh và việc chuyển dịch sang tiếng Việt (trên tư liệu Từ điển pháp luật Anh – Việt)

Thứ năm - 03/11/2022 23:59
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thùy Dung.              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/04/1980.                                                 4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Hai lần điều chỉnh tên đề tài luận án. Thời gian: 15/06/2017 và 22/6/2021.
- Kéo dài thời gian đào tạo 02 năm từ 01/01/2020 đến 31/12/2021.
- Công văn số 943/XHNV-ĐT ngày 11/6/2020 thông báo hết thời gian đào tạo chuẩn và kéo dài gửi về cơ quan công tác của nghiên cứu sinh.
7. Tên đề tài luận án: Thuật ngữ luật hình sự tiếng Anh và việc chuyển dịch sang tiếng Việt (trên tư liệu Từ điển pháp luật Anh – Việt)
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu          
9. Mã số: 62 22 02 41
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Văn Chính
11. Tóm tắt kết quả mới của luận án
- Góp phần làm sáng tỏ và bổ sung thêm những vấn đề lý luận về thuật ngữ, thuật ngữ luật hình sự tiếng Anh, dịch thuật, dịch thuật ngữ và một số vấn đề có liên quan.
- Nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện các đặc điểm về cấu tạo và định danh của hệ thuật ngữ luật hình sự tiếng Anh;
- Phân tích và đánh giá được thực trạng chuyển dịch thuật ngữ luật hình sự Anh – Việt; đề xuất một số phương án chuẩn hóa thuật ngữ luật hình sự tiếng Việt.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp người đọc hiểu sâu hơn về đặc điểm cấu tạo, định danh của thuật ngữ luật hình sự tiếng Anh; về thực trạng chuyển dịch thuật ngữ luật hình sự Anh – Việt và việc chuẩn hoá thuật ngữ luật hình sự tiếng Việt.
- Luận án là tài liệu hữu ích cho việc giảng dạy luật hình sự trong các nhà trường; hỗ trợ cho việc dịch tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu và biên soạn từ điển thuật ngữ luật hình sự Anh – Việt, Việt - Anh.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu biên soạn từ điển thuật ngữ luật hình sự Anh – Việt.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Trần Thùy Dung (2021), “Особенности перевода англо-вьетских терминов, используемых в уголовном праве, при преподавании иностранного языка в вузах Министерства общественной безопасности”, Образование. Наука. Научные кадры (2/2021), стр. 260-262.
- Trần Thùy Dung (2021), “Совершенствование перевода терминологии, используемой в уголовном праве, с английского на вьетнамский язык как элемент повышения эффективности сотрудничества в борьбе с преступностью”, Закон и право (7/2021), стр. 151-153.
                                                                                        

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Tran Thuy Dung.                              2. Sex: Female
3. Date of birth: April 25, 1980.                            4. Place of birth: Nam Dinh
5. Admission decision number: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH dated December 31, 2014.   
6. Changes in academic title:
-  Having two changes in the name of the title dated June 15, 2017 and June 22, 2021.
-  Lengthening 2 years of training time from January 1, 2020 to December 31, 2021.
- Decision number 943/XHNV-ĐT dated June 11, 2020 reported the end of training time, sent to Ph.D student’s working agency.
7. Official thesis title:
Criminal law terms and their translation into Vietnamese (basing on English – Vietnamese law dictionaries)
8. Major: Contrastive and comparative linguistics 
9. Code: 62 22 02 41
10. Supervisor: Assoc Prof. Dr. Nguyen Van Chinh
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Widening and supplementing theoretical points on terminology and terminological standardization, translation, translation of terms, language nominalization basing on studying English criminal law terms;
- Studying and clarifying the formation and nomination features of English criminal law terms which are collected in English – Vietnamese law dictionaries;
- Presenting findings of translating English criminal law terms collected into Vietnamese.
- Making some recommendations to standardize Vietnamese equivalence of English criminal law terms studied.  
12. Practical applicability, if any:
- The results of the thesis help readers have a deeper understanding of formation and nomination characteristics of English criminal law terms; the real situation of translating English criminal law terms into Vietnamese and standardization of Vietnamese criminal law terms.
- The thesis is a useful reference for teaching and learning criminal law in education institutions, terminological studies, and compilation of English - Vietnamese dictionaries on criminal law terms.
13. Further research directions, if any:
Compiling a dictionary of English – Vietnamese law terms.
14. Thesis-related publications:
- Tran Thuy Dung (2021), “Features of the translation of Anglo-Vietnamese terms used in criminal law when teaching a foreign language in universities of the Ministry of Public Security”, Education. Science. Scientific Personnel (2/2021), pp.260-262.
- Tran Thuy Dung (2021), “Improving the translation of the terminology used in criminal law from English into Vietnamese as an element of increasing the effectiveness of cooperation in combating and preventing crime”, Law and Legislation (7/2021), pp.151-153.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây