TTLA: Giải pháp chính trị của Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946

Thứ năm - 23/06/2022 03:18

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Phương Thảo                             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06 - 09 - 1989                                                                        4.Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: số 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định kéo dài thời gian học tập của Nghiên cứu sinh số 1005-QĐ-XHNV-ĐT ngày 11-05-2021.
7. Tên đề tài luận án: Giải pháp chính trị của Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1946
8. Chuyên ngành: Chính trị học 9. Mã số: 62 31 02 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Linh Khiếu 
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Một là, Luận án hệ thống hóa các tư liệu, phân tích luận giải làm sáng tỏ vấn đề độc lập dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 1945 - 1946 dưới góc nhìn chính trị học. 
Hai là, Góp phần luận giải một cách có hệ thống những giải pháp chính trị của Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc ở Việt Nam (1945 - 1946) dưới góc nhìn chính trị học.
Ba là, Rút ra giá trị của các giải pháp chính trị của Hồ Chí Minh trong việc giữ vững độc lập dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 1945 - 1946 cũng như trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần hiểu đúng và sâu sắc hơn nữa về tầm vóc trí tuệ và những thành tựu của Hồ Chí Minh đối với công cuộc giữ nước.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần khẳng định giá trị của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn lịch sử dân tộc.
Những giá trị của các giải pháp chính trị của Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc (1945 - 1946) có thể góp phần giải quyết một số vấn đề cho các hoạt động thực tiễn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.
Luận án có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhập môn Hồ Chí Minh học, Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, Chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chính trị học phát triển, .v.v.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Giải pháp chính trị của Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
Tiếng Việt
1. Ngô Thị Phương Thảo (2017), Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giải quyết lợi ích chính trị giữa Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1945 - 1946, Tạp chí Cộng sản điện tử
2. Ngô Thị Phương Thảo (2018), Hồ Chí Minh – biểu tượng nền độc lập của dân tộc Việt Nam, Tạp chí Cộng sản (Chuyên đề cơ sở) (137), tr.20-23.
3. Ngô Thị Phương Thảo (2019), “Tính biện chứng giữa cái chung và cái riêng vì mục tiêu độc lập dân tộc trong tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946), Tạp chí Khoa học trường Đại học An Giang (22), tr.52 -58.
Tiếng Anh
1. Ngo Thi Phuong Thao (2018), “Ho Chi Minh’s political perspective on the Viet Nam – America relationship for the purpose of independence and freedom in the period of 1945 – 1946”, IJIRDO-Journal of Educational Research, Vol 3 (11), pp.16-25.
2. Ngo Thi Phuong Thao (2020), “Building the great national unity bloc – political  measures of Ho Chi Minh to protect national independence in Viet Nam in the period 1945-1954”, International Journal of Social science and humanities Research, Vol. 8, Issue 4, pp: 334-340, Month: Octorber - December 2020.
3. Ngo Thi Phuong Thao (2020), “Building and organizing the apparatus of democratic republic of Viet Nam – basic political solution of Ho Chi Minh to protect the national independence in Viet Nam in 1945-1946”, International Journal of Social science and humanities Research, Vol. 8, Issue 4, pp: 386-397, Month: Octorber - December 2020.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: NGO THI PHUONG THAO                                                 2. Sex: Female
3. Date of birth: 06 - 09 - 1989                                                                4. Place of birth: Thai Nguyen
5. Admission decision:No.4618/2016/QĐ-XHNV date December 29, 2016 by Rector of USSH, VNU.
6. Changes in academic process: The decision to extend the study period of PhD student No. 1005-QD-XHNV-ĐT date May 11, 2021.
7. Official thesis title: Ho Chi Minh's political solution to the issue of national independence in Vietnam in the period 1945 - 1946
8. Major: Politics                                                                                     9. Code: 62 31 02 01
10. Supervisor: Associate Professor Ph.D Nguyen Linh Khieu
11. Summary of the new findings of the thesis
First, the thesis systematizes documents, analyzes and interprets to clarify the issue of national independence in Vietnam in the period 1945-1946 from the political perspective.
Second, contributing to a systematic interpretation of Ho Chi Minh's political solutions to the issue of national independence in Vietnam (1945-1946) from the political perspective.
Third, drawing the value of Ho Chi Minh's political solutions in maintaining national independence in Vietnam in the period of 1945 - 1946 as well as in the present period. Thereby, contributing to a more correct and profound understanding of Ho Chi Minh's intellectual stature and achievements in the work of national defense.
12. Practical applicability
The research results of the thesis will contribute to affirming the value of Ho Chi Minh's ideological heritage in the practice of national history.
The values of Ho Chi Minh's political solutions to the issue of national independence (1945-1946) can contribute to solving some problems for practical activities in the process of building and protecting Vietnam nation today.
The thesis can be used as a reference for teaching and research in the fields of: Ho Chi Minh Thought, Introduction to Ho Chi Minh Studies, Ho Chi Minh Political Culture, Foreign Policy of Vietnam, Developmental Politics, etc.
13. Further research directions
Ho Chi Minh's political solution to the issue of national independence in Vietnam in the period 1945 - 1954
14. Thesis - related publications
Vietnamese
1. Ngo Thi Phuong Thao (2017), President Ho Chi Minh's vision in resolving political interests between Vietnam and the United States in the period 1945 - 1946, Electronic Communist Journal.
2. Ngo Thi Phuong Thao (2018), Ho Chi Minh - the symbol of the independence of the Vietnam nation, Communist Magazine (Basic theme) (137), pp.20-23.
3. Ngo Thi Phuong Thao (2019), "The dialectic between the common and the particular for the sake of national independence in the work "Calling for the national resistance" (December 19, 1946), Science Magazine of An Giang University (22), pp.52 -58.
English
1. Ngo Thi Phuong Thao (2018), "Ho Chi Minh's political perspective on the Viet Nam – America relationship for the purpose of independence and freedom in the period of 1945 - 1946", IJIRDO-Journal of Educational Research, Vol 3 (11), pp.16-25.
2. Ngo Thi Phuong Thao (2020), “Building the great national unity bloc – political measures of Ho Chi Minh to protect national independence in Vietnam in the period 1945-1954”, International Journal of Social science and humanities Research, Vol. 8, Issue 4, pp. 334-340, Month: Octorber – December 2020.
3. Ngo Thi Phuong Thao (2020), “Building and organizing the apparatus of democratic republic of Viet Nam – basic political solution of Ho Chi Minh to protect the national independence in Vietnam in 1945-1946”, International Journal of Social science and humanities Research, Vol. 8, Issue 4, pp. 386-397, Month: Octorber - December 2020.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây