TTLV: Chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Đảng bộ Học viện Chính trị- Bộ Quốc phòng hiện nay

Thứ tư - 16/06/2021 21:26
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đình Kỳ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 11/12/1975
4. Nơi sinh: Phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 2091/QĐ-XHNV, ngày 24/5/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Đảng bộ Học viện Chính trị- Bộ Quốc phòng hiện nay”.
8. Chuyên ngành: Chính trị học                           Mã số: 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Bùi Quang Cường. Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự - Bộ Quốc phòng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở phân tích, làm rõ lý luận về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chất lượng cong tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Đảng bộ Học viện Chính trị; xác định các tiêu chí đánh giá và chỉ rõ những nhân tố tác động. Luận văn đã góp phần đánh giá thực trạng và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Đảng bộ Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay, từ đó luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra; đồng thời, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Đảng bộ Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Những nghiên cứu bước đầu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho chuyên ngành Chính trị học về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị, cơ quan chức năng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện Chính trị tiến hành nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời, luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong giảng dạy, giáo dục đào tạo ở Học viện chính trị và các nhà trường trong Quân đội.
12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn:
- Bùi Quang Cường (2008),“Công tác giữ gìn sự trong sạch chính trị nội bộ ở các đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Việt Nam”, Nxb QĐND, Hà Nội.
- Lê Thanh Phượng, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2014), “Tăng cường công tác bảo vệ an ninh Quân đội”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 04/2014. 
- Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (2020), “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 07/2020. 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS: 

1. Full name of MA candidate: Nguyen Dinh Ky
2. Sex: Male
3. Date of birth: Dêcmber 11, 1975
4. Place of birth: Hoa Long ward, Bac Ninh city, Bac Ninh provinc
5. Admission decision number: 2091/QĐ-XHNV; Dated: May 24, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No 
7. Title of thesis: " The quality of internal political protection work in the Party Committee of the Political Academy - Ministry of National Defense today”.
8. Major: Politics.                                           Code: 60.31.02.01
9. Supervisor: Assoc., PhD. Bui Quang Cuong. The Institute of Military Social Sciences and Humanities - Ministry of National Defense
10. Brief description of the result:
On the basis of analyzing and clarifying the theory of internal political protection work and the quality of internal political protection work at the Party Committee of the Academy of Politics; define the evaluation criteria and specify the influencing factors. The thesis has contributed to evaluate the current situation and some experiences to improve the quality of internal political protection work at the Party Committee of the Political Academy, the Ministry of National Defense today, thereby explaining and clarifying the issues. fabricate; at the same time, propose solutions to improve the quality of internal political protection work at the Party Committee of the Political Academy, the Ministry of National Defense today.
11.Practical applicability:
The initial research of the thesis can be used as a reference and research for the Political Science major on the protection of internal Party politics; contribute to providing more scientific arguments to help the Party Committee, the Board of Directors of the Political Academy, functional agencies and the Party committees and commanders of the agencies and units in the Political Academy to improve the quality of public affairs. internal political protection; At the same time, the thesis can be used as research and reference material in teaching, education and training at the Political Academy and schools in the Army.
12. Further researches: (if any)
13. Published works related to the thesis:
- Bui Quang Cuong (2008), "Preservation of internal political purity in grassroots units of the Vietnam People's Army", People's Army Publishing House, Hanoi.
- Le Thanh Phuong, Director of the Military Security Protection Department/General Department of Politics of the Vietnam People's Army (2014), "Strengthening the security protection of the Army", All People's National Defense Journal, no. 04/2014.
- Luong Cuong, Director of the General Department of Politics of the Vietnam People's Army (2020), "Strengthening the protection of internal politics in the new situation", All People's Defense Journal, No. 07/2020.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây