TTLV: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp ở Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý.

Chủ nhật - 22/11/2020 20:33
1. Họ và tên học viên: TRẦN THỊ THU HIỀN                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 04/9/1994
4. Nơi sinh: Tân Thành – Kim Sơn – Ninh Bình.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3058/QĐ-XHNV ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.
7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp ở Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý.
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                        Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Hoàng.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương I: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp
 Chương này tác giả sẽ nêu ra những khái niệm cơ bản về văn hóa doanh nghiệp, vai trò, biểu trưng, tác động cũng như các yếu tố cấu thành và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mục đích chính của chương này là giúp chúng ta nắm rõ được những lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp và cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Từ đó khẳng định vai trò, tác động của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Khoa học tổ chức và quản lý
Tại chương hai tác giả giới thiệu đặc điểm tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý, đồng thời trình bày kết quả khảo sát thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại đây. Qua kết quả khảo sát, chúng ta thấy được thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm, những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục để từ đó tác giả đề xuất các giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại chương III.
Chương III: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng VHDN cho Trung tâm đào tạo Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý.
Chương này thực hiện đánh giá việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý, dựa trên những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân gây ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại chương II. Để từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Ngoài những giải pháp mà tác giả đưa ra pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý  thì tác giả còn mong muốn đề tài có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp, tổ chức khác trong việc xây dựng, tổ chức văn hóa doanh nghiệp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa có.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.
INFORMATION OF MASTER THESIS

1. Full name: TRAN THI THU HIEN                  2. Sex: Female
3. Date of birth: 04 September 1994
4. Place of birth: Tan Thanh - Kim Son - Ninh Binh.
5. Admission Decision Number: 3058/QD-XHNV dated 24 October 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi.
6. Changes in academic process: None.
7. Official thesis title: Building and implementing the corporate culture at Organization and Management science Research Training Center.
8. Major: Office Administration;                        Code: 8340406.01
9. Supervisor: Dr. Tran Hoang.
10. Summary of the findings of the thesis:
Chapter I: Theoretical basis of corporate culture
In this chapter, the Author will outline the basic concepts of corporate culture, roles, logos, impacts as well as the constituent elements of and building the corporate culture. The main purpose of this chapter is to help us grasp the basic theories of corporate culture, the elements that make up the corporate culture and how to build the corporate culture, thereby it affirms the roles and effects of building the corporate culture.
Chapter II: Actual situation of corporate culture at Organization and Management science Research Training Center
In Chapter 2, the Author introduces the organizational and operational characteristics of the Organization and Management science Research Training Center and at the same time, the author presents the survey results of the actual situation of corporate culture here. Through the survey results, we can realize the status of the corporate culture at the Center, the advantages and limitations that need to be overcome and then the author proposes solutions to building the corporate culture in Chapter III.
Chapter III: Proposed solutions to improving the efficiency of building the corporate culture for Organization and Management science Research Training Center.
This chapter will assess the construction and implementation of corporate culture at Organization and Management science Research Training Center based on the strengths, weaknesses and causes that affect the corporate culture in Chapter II, thereby the author recommends a number of solutions to completing the construction and implementation of corporate culture at Organization and Management science Research Training Center.
11. Practical applicability, if any:
In addition to the solutions that the author offers to improve the construction and implementation of corporate culture at t Organization and Management science Research Training Center, the author also wishes that the project can becomes a source of reference for other businesses and organizations in the construction and organization of their corporate culture.
12. Further research directions, if any: Not available.
13. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây