PGS.TS Nguyễn Văn Chiều

Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Khoa học Quản lý

Giới thiệu / kỹ năng

                                                                                               PGS.TS Nguyễn Văn Chiều
Ảnh anh Chiều


Năm sinh:    1979     
Email: nguyenchieu5579@yahoo.com       
Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 59, ngõ 461 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Học hàm: Phó Giáo sư                                Năm nhận: 2017
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                               Năm, nước nhận học vị: 2013

Quá trình đào tạo:
1997 - 2001: Đại học chính quy, ngành Quản lý xã hội, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2002 - 2005: Thạc sĩ chuyên ngành Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2010 - 2013: Tiến sĩ chuyên ngành Triết học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Ngoại ngữ:    1. Tiếng Anh                                  Mức độ sử dụng:  Tốt
                     
I. Các công trình khoa học
 Các sách đã công bố
1. Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước, NXB Chinh trị quốc gia, " Tham gia", năm xuất bản 2010
2. Chính sách an sinh xã hội và vai trò của nhà nước trong đảm bảo an sinh xã hội ở VN, NXB Chinh trị quốc gia, " chủ biên", năm xuất bản 2014
3. Bài giảng Quản lý biến đổi, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, " chủ biên", năm xuất bản 2011
4. Bài giảng Kỹ năng quản lý, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, " chủ biên", năm xuất bản 2016
5. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực đô thị và khu công nghiệp, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, " đồng tác giả ", năm xuất bản 2017
6. Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, " đồng tác giả ", năm xuất bản 2019
7. Giáo trình Khoa học quản lý đại cương, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, " đồng tác giả ", năm xuất bản 2019

 
II. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

1. Chính sách xã hội và quá trình chính sách xã hội: Nghiên cứu trường hợp tại xã Phong Khê, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,Mã số T05 – 20, Thời gian thực hiện 01/2004 – 12/2004, Chủ nhiệm đề tài.
2. Vấn đề con người trong các tư tưởng quản lý hiện đại (Nghiên cứu một số tư tưởng trong thế kỉ XX), Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Mã số T06 – 02, Thời gian thực hiện 01/2007 – 12/2007, Chủ nhiệm đề tài.
3. Quản lý chuyển đổi chính sách công: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số: QX.2007, Thời gian thực hiện 2007 – 2009, Chủ nhiệm đề tài
4. Chính sách an sinh xã hội và vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách ASXH, Đề tài cấp Trường, Mã số: CS.2010.20, Thời gian thực hiện 2010 – 2011, Chủ nhiệm đề tài
5. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực đô thị và khu công nghiệp- thực trạng và những vấn đề đặt ra,Đề tài cấp Bộ - Ủy ban Dân tộc, Mã số: ĐTCB.UBDT.05.16, Thời gian thực hiện 2016, Chủ nhiệm đề tài
6. Một số vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và tác động đến Việt Nam, Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, Mã số: CTDT/16-20, Thời gian thực hiện 2016 - 2018, Phó chủ nhiệm đề tài
7. Thực trạng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân tộc thiểu số tại khu vực đô thị thuộc các tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk và Bình Dương, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số: QG.18.47, Thời gian thực hiện 2018-2019, Chủ nhiệm đề tài
8. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dư luận xã hội ở vùng dân tộc thiểu số nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa, Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, Mã số: CTDT/16-20, Thời gian thực hiện 2018-2020, Thành viên chính
9. Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta hiện nay, Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, Mã số: CTDT/16-20, Thời gian thực hiện 2018-2020, Thành viên chính.
 
III. Các công trình khoa học đã công bố:

1. Chính sách xã hội trong hệ thống công cụ quản lí xã hội của Nhà nước: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Kỉ yếu Hội thảo các Nhà khoa học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội, năm công bố 2003
2. Trung tâm dịch vụ hành chính công – Những vấn đề đặt ra từ góc độ quản lí xã hội, qua nghiên cứu Trung tâm dịch vụ hành chính công thuộc Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ, Kỉ yếu Hội thảo các nhà khoa học trẻ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm công bố 2003
3. Phân tích SWOT về quản lý của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, Kỷ yếu Hội nghị các nhà khoa học trẻ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm công bố 2006
4. Quan điểm của Herb Kelleher về văn hoá doanh nghiệp: Một đóng góp quan trọng cho tư tưởng quản lý, Tạp chí Nhà quản lý, Số 9/2006 (trang 12 -13, 31), năm công bố 2006
5. Triết lý đầu tư cho đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, Tạp chí Nhà quản lý online, số 8/2008, năm công bố 2007
6. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Trách nhiệm trong nền kinh tế thị trường”, năm công bố 2008
7. Về năng lực quản trị của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức, Tạp chí Nhà quản lý online, số 8/2008, năm công bố 2008
8. V.I. Lênin bàn về nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa, Tạp chí Triết học, số 5/2009
ISSN: 0866 -7632, năm công bố 2009
9. Tác động của công nghiệp hóa – hiện đại hóa đến văn hoá, lãnh đạo, quản lý, Trong đề tài “Đổi mới văn hoá lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay”, mã số KX03.21/06-10, năm công bố 2010
10. Giải pháp vi mô nhằm phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước, Đề tài nhánh: Những quan điểm, giái pháp và chiến lược xây dựng, phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước; mã số KX03.22/06-10, năm công bố 2010
11. An sinh xã hội và những định hướng nghiên cứu hvnhằm nâng cao vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định chính sách An sinh xã hội ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 60 nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội ở Việt Nam, năm công bố 2010
12. Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới, Tạp chí Triết học, số 1/2011, Chỉ số ISSN: 0866 -7632, năm công bố 2011
13. Vai trò của Nhà nước đối với việc đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường, Tạp chí Triết học, số 1/2011, Chỉ số ISSN: 0866 -7632, năm công bố 2012
14. Một số vấn đề về thực hiện chính sách an sinh xã hội ở nước ta hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 9/2012, Chỉ số ISSN: 0868 - 3492, năm công bố 2012
15. Nghiên cứu và đào tạo “chính sách an sinh xã hội” cho nguồn nhân lực quản lý xã hội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường Đại học Khoa  học Xã hội và Nhân văn, năm công bố 2012
16. Các chế độ bảo hiểm trong phân phối lợi ích an sinh của Thụy Điển và vấn đề đổi mới, hoàn thiện chính sách bảo hiểm cho người lao động ở Việt Nam, Hội thảo Khoa học quốc tế: Đánh giá lại phúc lợi xã hội: các mô hình phân phối lại ở Bắc Âu và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu” (Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội phối hợp với Đại học Lund (Thuỵ Điển), Viện nghiên cứu Châu Âu ( Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc).
17. Phát triển xã hội bền vững gắn với giải quyết một số vấn đề xã hội cơ bản ở Tây Nguyên, Hội thảo khoa học “Phát triển xã hội và quản lí phát triển xã hội ở Tây Nguyên: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, năm công bố 2013
18. Bảo hiểm xã hội ở Thụy Điển và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 11/2013, Chỉ số ISSN: 1013 -4328, năm công bố 2013
19. Một số khía cạnh về thế giới quan của triết học Trung Quốc và triết học Hi Lạp cổ đại dưới góc nhìn so sánh, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Triết học Đông – Tây: Cách tiếp cận so sánh, năm công bố 2013
20. Đảm bảo an sinh xã hội hướng đến phát triển bền vững về xã hội ở Tây Nguyên: Quan điểm và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường Đại học KHXH&NV, năm công bố 5/4/2014
21. Quyền an sinh xã hội trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế “Nhà nước pháp quyền: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, năm công bố 9/2014
22. Quan điểm của C.Mác – Ph.Ăngghen về “phân phối thông qua phúc lợi xã hội” và sự vận dụng ở nước ta hiện nay, Tạp chí Triết học, số 10/2014, Chỉ số ISSN: 0866 -7632, năm công bố 10/2014
23. Quan hệ giữa con người và tự nhiên trong Triết học Trung Quốc cổ đại và triết học Hy Lạp cổ đại, Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Số 11/2014, Chỉ số: ISSN: 1859 – 0136, năm công bố 11/2014
24. Xu hướng và định hướng chính sách giảm nghèo đô thị, Hội thảo khoa học quốc tế: Biến đổi văn hóa – xã hội khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa, Ngày 30 – 31/3/2015 tại Trường ĐH KHXH&NV
25. Một số vấn đề về quyền an sinh xã hội trong nhà nước pháp quyền, Tạp chí Triết học, số 6/2015, Chỉ số ISSN: 0866 -7632, năm công bố 6/2015
26. Lý luận về “con người kinh tế“ của Adam Smith, Tạp chí Triết học, số 2//2016, Chỉ số ISSN: 0866 -7632, năm công bố 2/2016
27. Basic Social Services for Ethnic Minority Groups in Viet Nam: Current Situation and Solutions, Journal of Humanities and Social Sciences (HSS), New York, Vol4, No.6, năm công bố 2016
28. Quản lý phát triển đô thị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam,Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 12, Chỉ số ISSN: 1013-4328, năm công bố 2016
29. Cuộc sống của người dân tộc thiểu số tại đô thị và khu công nghiệp ở Việt Nam: một góc nhìn từ quan hệ xã hội và trải nghiệm xã hội, In trong sách “Việt Nam trong chuyển đổi: các hướng tiếp cận liên ngành”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm công bố 2016
30. Tác động của quá trình đô thị hóa đối với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tạp chí Dân tộc, số 186, tháng 9; Chỉ số ISSN: 1859-1345, năm công bố 2016
31. Thực trạng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Hòa Phú trong quá trình đô thị hóa và những vấn đề đặt ra, Tạp chí Dân tộc, số 187, tháng 10, Chỉ số ISSN: 1859-1345, năm công bố 2016
32. Sự biến đổi xã hội của đồng bào dân tộc Khmer, thành phố Trà Vinh trong quá trình đô thị hóa, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, số 4(16)/12/2016, Chỉ số ISSN: 0866-773X, năm công bố 2016
33. Tư tưởng của Hàn Phi Tử về quản lý xã hội bằng pháp luật, Tạp chí Triết học,  Số 12, Chỉ số ISSN: 0866 -7632, năm công bố 2016
34. Một số vấn đề và giải pháp đảm bảo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh đô thị hóa, Tạp chí Cộng sản, Số 3/2017, năm công bố 2017
35. Về mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, Tạp chí Triết học,  Số 4/2017, Chỉ số ISSN: 0866 -7632, năm công bố 2017
36. Một số vấn đề về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các đô thị ở nước ta hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông; Số 4/2017, năm công bố 2017
37. Nhà nước kiến tạo phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Số 10/2017, năm công bố 2017
38. Giải quyết vấn đề dân tộc – tôn giáo ở miền Nam Thái Lan, Tạp chí Thông tin Lý luận Chính trị ISSN: 2354-1040, năm công bố 5/2018
39. Một số vấn đề từ quan hệ hôn nhân xuyên biên giới của người Mông ở xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc; ISSN 0866-773X, năm công bố 6/2018
40. The Religious and Ethnic Issues in Thailand: Impacts to Sustainability in South East Asian and Implications for Vietnam, Journal of Education & Social Policy, The University of Georgia, năm công bố 8/2018
41. Thực hiện dân chủ trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Tạp chí Triết học, số 7/2019, năm công bố 7/2019
42. Renovation of democracy implemention in management and development of ethnic minority areas in Vietnam, Philosophy, 9/2020, năm công bố September, 2020
43. Phát triển xã hội bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Trung Bộ: Thách thức và chính sách, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn, tập 6, số 1b, 2020, năm công bố 12/2020
44. Thúc đẩy tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 2/2021, năm công bố 2/2021
45. Life Experience of Ethnic Minorities in Urban of Vietnam: An Analysis of the Social Relationship and Social Networks, Journal of Educational and Social Research; ISSN: 2239-978X (print) ISSN: 2240-0524 (online)Vol. 11, No. 5, năm công bố September, 2021
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây