TTLA: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954

Thứ năm - 20/10/2022 05:01
1. Họ và tên nghiên cứu sinh:    ĐINH HỮU THUẬN        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:      23/11/1983.                                           4. Nơi sinh: Bắc Giang
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn lần 1 (13/7/2020-13/7/2021); lần 2 (13/7/2021-13/7/2022)
7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.      9. Mã số: 62 22 03 15.
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển, TS Đặng Kim Oanh.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Một là, hệ thống hóa chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về xây dựng hậu phương tại chỗ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954.
Hai là, nhận xét về quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954.
Ba là, đúc kết những kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954.
Bốn là, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lịch sử địa phương và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương tại chỗ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 -1954.
- Luận án có thể làm tài liệu phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy môn Lịch sử Đảng, giảng dạy lịch sử địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 -1954
- Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng làng chiến đấu chống thực dân Pháp 1946 -1954.
- Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích chống thực dân Pháp 1946 -1954
- Xây dựng lòng dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Đinh Hữu Thuận (2020), “Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng cơ sở chính trị trong vùng tạm bị chiếm (1947-1954)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (6), tr.79-83.
2. DinhHuuThuan (2021), “The leadership of the Party Committee of Bac Giang province (Vietnam) in building the rear of the people's war in its province (1951-1954)”, Bulletin of Science and Education, Russia (10/113), pp.29-36.
3.DinhHuuThuan (2021), “Party Committee of Bac Giang province (Vietnam) led the construction of the people's war rear throughout the province (1946-1950)”. Economy and society, Russia (4/83), pp.861-871.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: Dinh Huu Thuan 2. Sex: Male
3. Date of birth: 23/11/1983       4. Place of birth: Bac Giang
5. Admission decision number: 1745 /2017/QĐ-XHNV Dated 13/7/2017 from the Headmaster University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: extension for the first time (July 13, 2020 - July 13, 2021) and the second time (July 13, 2021 - July 13, 2022)
7. Official thesis title: The leadership of Bac Giang Provincial Party Committee in the construction of the onsite rear during the resistance war against the French colonialists from 1945 to 1954
8. Major: History of Vietnamese Communist Party                    9. Code: 62 22 03 15
10. Supervisors:Assoc.Prof.Dr. Vu Quang Hien, Dr. Dang Kim Oanh
11. Summary of the new findings of the thesis:
Firstly, systematize the policy and directions of the Party Committee of Bac Giang province in the construction of the onsiterearduring the resistancewaragainst the French colonialists (1945-1954).
Secondly, comment on the process ofBac Giang Provincial Party Committeeleading the construction of the onsiterearduring the resistancewaragainst the French colonialists (1945-1954).
Thirdly, summarize the main experiencesfromthe process of Bac Giang Provincial Party Committeeleading the construction of the onsiterearduring the resistancewaragainst the French colonialists (1945-1954).
Fourthly, provide the references for local historyresearch and teachingHistory of VietnameseCommunist Party.
12. Practical applicability:
- The thesis provides readers with a plentiful and systematic references about the process of Bac Giang Provincial Party Committee leading the construction of the onsite rear during the resistance war against the French colonialists (1945-1954).
- The thesis could serve as a document for education and propaganda work in building the all-people national defense in the locality, a reference document for teaching Vietnamese Party history, and history teaching in Bac Giang province.
13. Further research directions:
- Bac Giang Provincial Party Committee led the construction of militia and guerrilla forces in the resistance war against the French colonialists (1946-1954).
- Bac Giang Provincial Party Committee led the construction of fighting villages against the French colonialists (1946-1954)
- Bac Giang Provincial Party Committee led the guerrilla war movement against the French colonialists (1946-1954)
- Building people's hearts in the resistance war against the French colonialists from 1945-1954
14. Thesis-related publications:
1.DinhHuuThuan (2020), "The leadership of Bac Giang Provincial Party Committee in the construction of the political base in the temporarily occupied area (1947-1954)", Journal of Party History ( 6), pp.79-83.
2.DinhHuuThuan (2021), “The leadership of the Party Committee of Bac Giang province (Vietnam) in building the rear of the people's war in its province (1951-1954)”, Bulletin of Science and Education, Russia (10/113), pp.29-36.
3.DinhHuuThuan (2021), “Party Committee of Bac Giang province (Vietnam) led the construction of the people's war rear throughout the province (1946-1950)”. Economy and society, Russia (4/83), pp.861-871.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây