TTLA: Chính sách tài chính thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao tại các trường đại học ở Việt Nam trong xu thế tự chủ đại học (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thứ sáu - 30/09/2022 22:47
1. Họ tên Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Thuý                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/10/1990                                                  4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Trong quá trình đào tạo, có một số điều chỉnh về tên đề tài và người hướng dẫn như sau:
TT Số Quyết định Nội dung quyết định
1 2702/QĐ-XHNV
ngày 26/9/2018
Về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh
 
2 231/QĐ-XHNV
ngày 09/1/2019
Về việc thay đổi cán bộ hướng dẫn khoa học luận án tiến sĩ
 
3 1695/QĐ-XHNV-ĐT ngày 11/8/2021 Về việc kéo dài thời gian học tập của nghiên cứu sinh từ 14/7/2021 đến 13/7/2022
7. Tên đề tài luận án: “Chính sách tài chính thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao tại các trường đại học ở Việt Nam trong xu thế tự chủ đại học (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)”
8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ        9. Mã số:  9340412.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thanh Trường
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
(Nêu tóm tắt các kết quả mới của luận án)
- Luận án góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về chính sách tài chính thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao tại các trường đại học, bổ sung luận cứ khoa học cho việc hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách tài chính thu hút nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong xu thế tự chủ đại học ở Việt Nam.
- Luận án đưa ra các đề xuất hoàn thiện chính sách tài chính thu hút nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao tại các trường đại học. Đó là, cần tái cơ cấu nguồn thu và phân bổ lại các khoản chi: Về các khoản thu, tái cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách, tăng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Mở rộng tìm kiếm các tài trợ, viện trợ cho các dự án nghiên cứu với nước ngoài, hình thành quỹ nghiên cứu khoa học của trường đại học. Về các khoản chi, cần thiết có sự điều chỉnh cơ cấu các khoản chi trong trường theo hướng tăng chi đầu tư phát triển và giảm chi thường xuyên; nguyên tắc chi phải đảm bảo vừa ổn định cuộc sống cho người lao động vừa phải tăng chi cho đầu tư. Chi đầu tư phát triển sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút người học và các dịch vụ có thu đi kèm...từ đó tạo ra nguồn thu ổn định và ngày càng phát triển. Đó là sự tương tác thu chi mang tính hai chiều.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận án có thể là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu cũng như cho việc hoạch định, thưc thi và đánh giá chính sách tài chính thu hút nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong các trường đại học tại Việt Nam; là căn cứ cho Ban Tổ chức – Cán bộ và Ban Kế hoạch – Tài chính tham mưu cho lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc ban hành những thiết chế tài chính liên quan đến thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
13: Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu so sánh chính sách tài chính thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao giữa các cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao đối với từng loại hình cơ sở giáo dục đại học.
14: Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
 • inh Thuy PHAM, Khac Minh Huy NGUYEN (2022), “Effet des investissements et des dépenses publiques pour l’enseignement supérieur sur l’attractivité des enseignants aux universités publiques vietnamiennes”, La Revue des Sciences de Gestion, no313, pp.91-99.
 • Phạm Minh Thúy (2022), “Chính sách tài chính nhằm thu hút nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao tại các trường đại học công lập ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Các giải pháp về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 177-192.
 • Truong Dao Thanh, Thuy Pham Minh (2021), “Public investment in higher education in Vietnam today”, Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference Science and Practice: Implementation to modern society, no51, pp.132-143.
 • Thuy Pham Minh (2021), “The impact of income on lectures attraction in public universities in Vietnam today”, Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference Current issues and prospects for development of scientific research, no55, pp. 95-111.
 • Đào Thanh Trường, Phạm Minh Thúy (2020), “Những thách thức trong việc thu hút nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Chuyên san Chính sách và Quản lý, tập 36 (4), tr. 85-95.
 
Information on Doctoral Thesis
 1. Full name: Pham Minh Thuy                                  2. Gender: Female
 1. Date of birth: 01/10/1990                                       4. Place of birth: Nam Dinh
 1. Decision on Recognition of PhD student No.: 1745/2017/QĐ-XHNV dated 13/7/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
 2. Changes in the academic process:
No. Decision No. Content of decision
1 2702/QD-XHNV dated September 26, 2018 Regarding the adjustment of the PhD thesis topic
 
2 231/QD-XHNV dated January 9, 2019 Regarding changing the scientific supervisor of the doctoral thesis
 
3 1695/QĐ-XHNV-ĐT dated August 11, 2021 Regarding extension of the PhD study period from 14/7/2017 to 13/7/2022
 
 1. Official thesis title: "Financial policy to attract high-quality scientific and technological human resources at universities in Vietnam in the trend of university autonomy (Case study of Vietnam National University, Hanoi)"
 2. Major: Management of Science and Technology            9. Code: 9340412.01
 1. Supervisors:
Supervisor: Assoc. Prof. Dr Dao Thanh Truong
 1. Summary of new findings of the thesis:
- The thesis contributes to the improvement of the theoretical foundation for financial policy to attract high-quality scientific and technological human resources at universities, supplementing theoretical arguments for the planning, implementation, and evaluation of financial policies to attract high-quality scientific and technological human resources in Vietnam's trend of university autonomy.
- The thesis presents recommendations to improve financial policies in order to attract high-quality scientific and technological human resources to universities. That is, it is important to restructure revenue sources and reallocate expenses: Restructure revenue streams to increase revenue from training, research, and policy consulting services, as well as revenue from scientific research and technology transfer. Expand the search for grants and aid for international research projects, developing the university's scientific research fund. Regarding expenditures, it is necessary to adjust the structure of expenditure tasks in the school in the direction of increasing development investment spending and decreasing recurrent expenditure; the expenditure principle must ensure both employee life stability and increased investment spending. Investing in development will encourage innovation, attract learners and the services that come with them, and therefore provide a stable and expanding source of income. The interaction is reciprocal.
 1. Practical applicability:
The thesis can be used as a reference for research as well as for the planning, implementation, and evaluation of policies to attract high-quality science and technology human resources in Vietnamese universities, and it can serve as the foundation for the Organization - Personnel Department and the Planning - Finance Department of Vietnam National University, Hanoi to advise Hanoi National University leaders on financial institutions related to attracting high-quality scientific and technological human resources.
 1. Further research directions:
A comparative study of financial policies to attract high-quality scientific and technological human resources between public and private higher education institutions, with the goal of drawing lessons from each type of higher education institution's experience in attracting high-quality scientific and technological human resources.
 1. Thesis-related publications:
 • Minh Thuy PHAM, Khac Minh Huy NGUYEN (2022), “The effects of public investment and public expenditure on education on lecturer attraction in public universities in Vietnam”, La Revue des Sciences de Gestion, no313, pp.91-99.
 • Pham Minh Thuy (2022), “Financial policy to attract high-quality science and technology human resources at public universities in Vietnam”, Proceedings of the National Scientific Conference: Solutions on financial policy to develop education Higher education in Vietnam in the period of 2021-2030, with a vision to 2035, Science and Technology Publishing House, pp. 177-192.
 • Truong Dao Thanh, Thuy Pham Minh (2021), “Public investment in higher education in Vietnam today”, Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference Science and Practice: Implementation to modern society, no51, pp.132-143.
 • Thuy Pham Minh (2021), “The impact of income on lectures attraction in public universities in Vietnam today”, Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference Current issues and prospects for development of scientific research, no55, pp. 95-111.
 • Dao Thanh Truong, Pham Minh Thuy (2020), “The Challenges of Attracting High-quality Human Resources in Science and Technology in Vietnam National University, Hanoi”, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 36, No. 4 (2020), pp. 85-95.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây