TTLA: Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay

Chủ nhật - 30/05/2021 22:52
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Thu Nguyệt  
2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 7/9/1987                                                          
4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/ QĐ-XHNV ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay
8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử       
9. Mã số: 62220302
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Lương Đình Hải – Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Tổng quan được tình hình nghiên cứu về cách mạng khoa học và công nghệ, lối sống và lối sống của thanh niên, các nghiên cứu về giải pháp xây dựng lối sống tích cực cho thanh niên Việt Nam trong điều kiện ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ;
- Làm rõ được những vấn đề lý luận về ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên;
- Chỉ ra thực trạng và những vấn đề đặt ra từ sự ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống thanh niên Việt Nam hiện nay;
- Đề xuất được quan điểm và giải pháp xây dựng lối sống tích cực cho thanh niên Việt Nam trong điều kiện ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận án góp phần chỉ ra thực trạng ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay. Những giải pháp được luận án đưa ra là những gợi mở cho các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện chính sách khoa học và công nghệ cũng như chính sách đối với thanh niên Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề có liên quan.
 13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Triết học về lối sống của các nhóm dân cư trong điều kiện biến đổi của môi trường xã hội, môi trường công nghệ;
- Chính sách đối với thanh niên;
- Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cách mạng khoa học và công nghệ.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Đoàn Thu Nguyệt (2019), “Để khoa học công nghệ trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp’ ở Việt Nam”, Tạp chí Tuyên giáo (5), tr 60- 64.
2. Lương Đình Hải, Đoàn Thu Nguyệt (2020), “Giai đoạn mới của kinh tế thế giới và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu con người (3), tr 3-8.
3. Đoàn Thu Nguyệt (2020),  Một số ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, tập 6 (1b), tr.1-9.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Doan Thu Nguyet                                      2. Sex: Female
3. Date of birth: 07th September 1987                            4. Place of birth: Nam Dinh
5. Admission Decision number: No. 2402/QĐ-XHNV Dated September 26th, 2017.
6. Changes in the training process:
7. Official thesis title: Impacts of the Scientific and Technological Revolution on the Lifestyle of Vietnamese Youth Today
8. Major: Dialectical Materialism and Historical Materialism
9. Code: 62220302
10. Supervisors: Prof. Dr. Luong Dinh Hai, Institute of Human Research, Vietnam Academy of Social Sciences.
11. Summary of new findings of the thesis:
- Provided an overview of the literature related to scientific technological revolution, lifestyle of young people, impacts of the scientific and technological revolution, and solutions for the development of positive lifestyle for the Vietnamese youth under the impacts of the scientific and technological revolution today.
- Clarified three major theoretical issues regarding the impacts of the scientific and technological revolution on youth lifestyle.
- Analyzed the situation of the impacts of the scientific and technological revolution on lifestyle of Vietnamese young people today in four main aspects (needs, labor, spiritual culture, and value orientations) and pointed out four consequential issues of these impacts.
- Suggested six solutions for the development of positive lifestyle for Vietnamese youth under the impacts of the scientific and technological revolution.
12. Practical applicability, if any:
By pointing out the major impacts of the scientific and technological revolution on the lifestyle of Vietnamese youth today, the dissertation provide solutions that can serve as suggestions for the authorities in perfecting the policies regarding science, technology and Vietnamese youth in coming years. The dissertation can also be used as reference for researching and teaching related issues.
13. Further research directions, if any:
- Philosophy of lifestyle of social groups under the changes in social and technological environments.
- Policies regading young people.
- Marxist-Leninist theories in the context of the scientific and technological revolution.
14. Thesis related publication:
1. Doan Thu Nguyet (2019), “For science and technology to become ‘direct forces of production’ in Vietnam”, Propaganda (5), pp.60-64.
2. Luong Dinh Hai, Doan Thu Nguyet (2020), “New period of world economy and its impact on Vietnamese society and people”, Human Research (3), pp.3-8.
3. Doan Thu Nguyet (2020), Impacts of the Scientific and Technological Revolution on the Lifestyle of Vietnamese Youth Today”, Journal of Social Sciences and Humanities, volume 6 (1b), pp.1-9.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây