TTLV: Giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình

Thứ tư - 01/12/2021 02:25
1. Họ và tên: VŨ THỊ THẢO THANH                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/11/1989
4. Nơi sinh: Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2019.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
7. Tên đề tài của Luận văn: Giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.
8. Chuyên ngành: Lưu trữ học                      Mã số: 8320303.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Phương Hoa
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở khoa học về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
Tổng hợp các định nghĩa khác nhau để đưa ra cách hiểu chung nhất về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Bên cạnh đó, luận văn trình bày nội dung các văn bản của nhà nước làm căn cứ cho việc thực hiện phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, luận văn còn tổng kết kinh nghiệm thực tiễn từ một số lưu trữ lịch sử nhằm rút ra các bài học về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.
Chương 2. Thực trạng phát huy gía trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình
          Luận văn tập trung giới thiệu thành phần tài liệu tại Trung tâm LTLS tỉnh Ninh Bình và từ đó phân tích giá trị của các tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại đây. Căn cứ nội dung của hoạt động Phát huy giá trị TLLT, luận văn đã mô tả thực trạng và đánh giá kết quả thực hiện phát huy giá trị TLLT bằng nhiều phương pháp khác nhau. Thông qua đó, luận văn lý giải những nguyên nhân gây ra các hạn chế trong hoạt động phát huy giá trị TLLT tại Trung tâm LTLS tỉnh Ninh Bình.
Chương 3. Giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.
          Ở chương này, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình với 2 nhóm giải pháp chính là nhóm giải pháp về nguồn lực và nhóm giải pháp về chuyên môn. Cụ thể là các giải pháp sau: Các giải pháp về nguồn lực; Nghiên cứu nhu cầu về tài liệu lưu trữ; Lập kế hoạch phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Hoàn thiện các hình thức sử dụng truyền thống; Đa dạng hóa các hình thức khai thác sử dụng mới; Gia tăng các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về tài liệu lưu trữ. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra một số khuyến nghị với các bên liên quan.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần giúp hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình được thực hiện hiệu quả và đem lại lợi ích về nhiều mặt cho địa phương./.
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS
1. Full name: VU THI THAO THANH                         2. Gender: Female
3. Date of birth: November 25, 1989
4. Place of birth: Kim Dong district, Hung Yen province
5. Student recognition decision No. 3014/2019/QD-XHNV dated July 30, 2019 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on recognition of graduate students Phase 1 of 2019.
6. Changes in the training process: None
7. Thesis title: “Solutions to promote the value of archival documents at
the Historical Archives of Ninh Binh Province”.
8. Specialization: Archival study                            Code: 8320303.01
9. Scientific instructors: Dr. Tran Phuong Hoa
10. Summary of the results of the thesis:
Chapter 1. Scientific basis for promoting the value of archival materials
Synthesize different definitions to give the most common understanding of promoting the value of archival materials. In addition, the thesis presents the content of state documents as a basis for the implementation of promoting the value of archival documents. In addition, the thesis also summarizes practical experiences from a number of historical archives in order to draw lessons on promoting the value of archival materials.
Chapter 2. The reality of promoting the value of archival materials at the Historical Archives Center of Ninh Binh province
The thesis focuses on introducing the composition of documents at the Center for archival materials in Ninh Binh province and thereby analyzing the value of the archival documents being preserved here. Based on the content of the activity Promoting the value of spiritual heritage, the thesis has described the current situation and evaluated the results of the implementation of promoting the value of spiritual love by many different methods. Thereby, the thesis explains the causes causing limitations in activities to promote the value of traditional psychology at the center of spiritual tourism in Ninh Binh province.
Chapter 3. Solutions to promote the value of archives at the Ninh Binh Provincial Historical Archives Center.
In this chapter, the author offers a number of solutions to improve the efficiency of promoting the value of archival documents at the Historical Archives Center of Ninh Binh province: a group of resource solutions, including: human resources, finance, facilities and information resources; group of professional solutions, including: Researching the needs of archival materials, Planning to promote the value of archival materials, Completing traditional forms of use, Diversifying forms of mining. exploit new uses, increase propaganda activities, introduce archival materials; Recommendations to stakeholders, including: Department of Home Affairs, Provincial People’s Committee, Department of State Records and Archives and related agencies.
11. Practical applicability:
The research results of the topic will contribute to helping the activities to promote the value of archival materials of the Ninh Binh Provincial Historical Archive Center be implemented effectively and bring benefits in many aspects to the locality./.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây