TTLA: Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972

Chủ nhật - 21/11/2021 08:44
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ LỢI                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06 - 02 - 1974                                                      4. Nơi sinh: Sơn La
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam              9. Mã số: 65 22 03 15
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   - Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bình Ban
                                                       - PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà
11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:
          Một là, luận án đã hệ thống được các đầu tư liệu khá phong phú, đa dạng liên quan trực tiếp đến quá trình Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972.
Hai là, mô tả và phục dựng tương đối đầy đủ, khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972, góp phần làm giàu hơn những tri thức, những hiểu biết về lịch sử công tác này cũng như lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ba là, luận án đã đánh giá được 4 ưu điểm, 3 hạn chế và lý giải nguyên nhân của các ưu điểm, hạn chế sát hợp với thực tiễn của miền Bắc. Từ đó, luận án cũng đã đúc rút được 5 kinh nghiệm lịch sử có giá trị tham khảo trong quá trình Đảng lãnh đạo bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo tương đối hoàn chỉnh, có tính hệ thống về quá trình Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972.
- Những kinh nghiệm lịch sử được đúc rút từ sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trị an ở miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972 có thể vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ công an, làm tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy môn lịch sử Công an nhân dân trong các cơ sở giáo dục của lực lượng công an hoặc làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, cá nhân nghiên cứu, giảng dạy về các chuyên ngành lịch sử Đảng, lịch sử Việt Nam...
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trị an ở miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
- Đảng lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 1965 đén năm 1975.
- Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trị an miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Nguyễn Thị Lợi (2018), “Phụ nữ Công an nhân dân anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Công an nhân dân (tháng 11/2018), tr.48-51.
- Nguyễn Thị Lợi (2020), “Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân - Truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam”, Tạp chí Công an nhân dân (tháng 1/2020), tr.113-116.
- Nguyễn Thị Lợi (2020), “Đảng lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trị an ở miền Bắc những năm 1965-1968”, Tạp chí Lịch sử Đảng (351), tr.73-77.
- Nguyễn Thị Lợi, “Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự trị an miền Bắc (1969-1972)”, Tạp chí Lịch sử Quân sự (342), tr.52-57.
- Nguyễn Danh Tiên, Nguyễn Thị Lợi (2020), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Đảng (số 357), tr.83-87.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Loi                                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 06/02/1974                                       4. Place of birth: Son La
5. Admission decision number: 1745/2017/QĐ-XHNV Dated July 13, 2017 by the Rector of the Social Sciences and Humanities University - Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: None                     
7. Official thesis title: The Party’s Leadership in the protection of political security and order in the North from 1965 to 1972.
8. Major: History of the Communist Party of Vietnam                     9. Code: 65 22 03 15
10. Supervisors (Full name, academic title and degree):
- Major General, Associate Professor PhD, Nguyen Binh Ban
- Associate Professor PhD, Nguyen Manh Ha
11. Summary of the new findings of the thesis:
Firstly, the thesis has systematized rich and diverse materials directly related to the process of Party leadership in the protection of political security and order in the North from 1965 to 1972.
Secondly, the thesis describes and restores relatively adequate and objective the Party's leadership in the protection of political security and order in the North from 1965 to 1972, contributing to the enrichment of knowledge and understanding about the history of this work as well as the history of the resistance war against the US and national salvation.
Thirdly, the thesis has evaluated four advantages, three limitations and explained the causes of the advantages and limitations in accordance with the reality of the North. Since then, the thesis has also drawn five historical experiences that are valuable for reference during the Party's leadership in protecting political security and order in the North from 1965 to 1972.
12. Practical applicability, if any:
- The thesis provides readers with a relatively complete and systematic reference material on the process of Party leadership in the protection of political security and order in the North from 1965 to 1972.
- The historical experiences draw from the Party’s leadership for the protection of political security, order an security in the North from 1965 to 1972 can be applied to the cause of construction and preservance of  National defence today.
- The results of the thesis can be used as traditional educational documents for police officers and soldiers as a reference for the research and teaching material of the history for the People's Public Security in agencies, educational institution of the police force or as a reference for agencies and individuals to study and teach on the majors of Party history, Vietnamese history...
13. Further research directions, if any:
- The Party leadership in the protection of political security, order and safety in the North during the resistance war against the US and national salvation.
- The Party leadership in the construction of the People's Public Security force from 1965 to 1975.
- The People's Public Security Department performed the task of protecting political security and order and security in the North during the resistance war against the US and saving the country.
14. Theresis-related publications:
- Nguyen Thi Loi (2018), “The heroic, indomitable, loyal and courageous women of the People's Public Security making worthy contributions to the victory of the resistance war against the US and saving the country”, Public Security Magazine People (November 2018), pp.48-51.
- Nguyen Thi Loi (2020), “Absolute loyalty to the Party, the State and the People - The fine tradition of the Vietnamese People's Public Security”, People's Public Security Magazine (January 2020), pp.113-116.
- Nguyen Thi Loi (2020), “The Party’s Leadership in the protection of political security and order in the North from 1965 to 1968”, Party History Magazine (351), pp.73-77.
- Nguyen Thi Loi, “The People's Police performed the task of protecting political security, order and security in the North (1969-1972)”, Military History Magazine (342), pp.52-57.
- Nguyen Danh Tien, Nguyen Thi Loi (2020), “President Ho Chi Minh and the People's Police in the resistance war against the US and save the country”, Party History Magazine (357), pp.83-87.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây