PGS.TS Trần Thúy Anh

Email thuybot64@yahoo.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Du lịch học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1964.
 • Email: thuybot64@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Du lịch học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                      Năm phong: 2014.
 • Học vị: Tiến sĩ                                     Năm nhận: 2008.
 • Quá trình đào tạo:

1981-1985: Cử nhân Ngữ văn.

1996-1998: Thạc sĩ Văn hóa dân gian.

2004-2008: Tiến sĩ Văn hóa học.

 • Trình độ ngoại ngữ: Nga (C), Anh (C).
 • Hướng nghiên cứu chính: Văn hóa học và Cơ sở văn hóa Việt Nam; Văn hóa du lịch và Du lịch văn hóa.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua một số ca dao, tục ngữ (chuyên khảo), Nxb Đại học Quốc gia, 2000, tái bản 2004.
 2. Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ (chuyên khảo), Nxb Văn hóa Thông tin, 2009.
 3. Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ (chuyên khảo), Hội văn nghệ dân gian Việt Nam và Nxb Lao Động, 2011.

Chương sách

 1. Văn hóa lễ hội của các dân tộc ở Đông Nam Á (chuyên khảo) (viết chung), Nxb Văn hóa dân tộc, 1992.
 2. Cơ sở Văn hóa Việt Nam (giáo trình) (viết chung), Nxb Giáo dục, 1996 (tái bản hàng năm).
 3. Cơ sở Văn hóa Việt Nam (chuyên khảo) (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia, 1997.
 4. Ứng xử văn hóa trong du lịch (chuyên khảo) (viết chung - chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia, 2004, tái bản 2010.
 5. Đổi mới cách dạy - học môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam (sách tham khảo)(viết chung), Nxb Đại học Quốc gia, 2004.
 6. Tố tụng hình sự từ góc nhìn văn hóa (sách tham khảo) (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia, 2005.
 7. Du lịch văn hóa - Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ (giáo trình) (viết chung - chủ biên), Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011, tái bản 2014.
 8. Văn hóa Việt Nam - Những hướng tiếp cận liên ngành (viết chung), Nxb Văn học, 2015.
 9. Còn là tinh anh - Cống hiến của Giáo sư Trần Quốc Vượng cho Khoa học xã hội và Nhân văn (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 3/2017.

Bài báo

 1. "Về tên đất Kẻ Giày, Phủ Giày (Một tiếp cận ngữ âm học - lịch sử)" (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Mẫu Liễu Hạnh, 5/1992.
 2. "Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ được thể hiện qua ca dao, tục ngữ", Tạp chí Văn hóa dân gian, số 3/1999.
 3. "Triết lý môi trường" (viết chung), Tạp chí Tia sáng, số 6/1999.
 4. "Về thế ứng xử xã hội của người Việt", Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 1/2000. 
 5. "Một số đình chùa đền miếu vừa là chốn linh thiêng vừa là nơi du lịch hấp dẫn", Tạp chí Du lịch, số 1/2000.
 6. "Munich - Một thoáng cảm nhận", Tạp chí Du lịch, số 11/2000. 
 7. "Trí thức và cách mạng từ góc nhìn của tôi" (viết chung), Tạp chí ĐHQG, số 11/2000.
 8. "Giảng dạy về ứng xử xã hội của người Việt cho sinh viên ngành Du lịch là điều cần thiết", Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Du lịch học, 2001.
 9. "The system of subordination in the traditional Vietnamese society", Kỷ yếu Hội nghị Châu Âu nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, EURRO VIET V, St.Petersburg State University, số 5/2002.
 10. "Về thế ứng xử xã hội của người Việt", Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ ĐHQG lần thứ 7, 12/2002.
 11. "Truyền thống ứng xử của người Việt", Tạp chí Thông tin Văn hóa, số 1/2003.
 12. "Văn hóa Huế (dưới cái nhìn Địa - Sử - Văn hóa)" (viết chung), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4/2003.
 13. "Văn hóa Huế", Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ ĐHQG Hà Nội lần thứ 8, 10/2003.
 14. "Xây dựng tour du lịch cho du khách Việt kiều" (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo du lịch công vụ và phát triển du lịch Việt Nam, Khoa Du lịch học và Đại học Toulouse II, 01/2004.
 15. "Mấy vấn đề thủ công nghiệp Việt Nam" (viết chung), Kỷ yếu Hội nghị 1000 năm Thăng Long, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 10/2004.
 16. "Giới thiệu đôi nét về cuốn sách “Ứng xử Văn hóa trong du lịch” (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 5 năm thành lập Bộ môn Lịch sử Văn hoá Việt Nam, 12/2004.
 17. Đổi mới phương pháp dạy - học môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam” - một cuốn sách mới - một kiểu giáo trình mới" (viết chung), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 5 năm thành lập Bộ môn LSVHVN, 12/2004.
 18. "Mấy vấn đề thủ công nghiệp Việt Nam", Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ ĐHQGHN lần thứ 9, 12/2004.
 19. "Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ được thể hiện qua ca dao, tục ngữ", Thông báo khoa học, Viện Văn hóa - Thông tin, 11/2005.
 20. "Sự gắn kết giữa văn hóa và du lịch", Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ ĐHQGHN lần thứ 10, 12/2005.
 21. "Một vài suy nghĩ về cách dạy môn Văn hóa Du lịch", Kỷ yếu Hội nghị khoa học 10 năm thành lập Khoa Du lịch học, 2006.
 22. "Sự gắn kết giữa văn hóa và du lịch", Thông báo khoa học số 17, Viện Văn hóa - Thông tin và Tạp chí NCVHTT, 11/2006.
 23. "Vai trò và vị thế xã hội của phụ nữ Việt Nam truyền thống", Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 12/2006.
 24. "Xây dựng tiêu chí đạo đức sinh thái cho chủ thể du lịch trong giai đoạn hội nhập quốc tế", Kỷ yếu Hội thảo khoa học nghiên cứu và đào tạo du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, 2007.
 25. "Văn hóa Việt Nam và sự phát triển bền vững", Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 3/2007.
 26. "Văn hóa Việt Nam hướng tới phát triển bền vững", Thông báo khoa học, Viện Văn hóa - Thông tin, 11/2007.
 27. "Thái độ ứng xử với tự nhiên của người Việt ở Bắc Bộ", Tạp chí Khoa học Xã hội, TP Hồ Chí Minh, 2/2008.
 28. "Một số biểu tượng thực vật trong ứng xử của người Việt Bắc Bộ", Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, 4/2008.
 29. "Những nét hoa trong ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt Bắc Bộ", Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 4/2008.
 30. "Thức nhận vấn đề văn hóa lịch sử từ góc nhìn tâm lý" (viết chung), Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 8/2008.
 31. "Bước đầu nghiên cứu thái độ ứng xử của người Việt với tự nhiên và xã hội cổ truyền qua ca dao, tục ngữ", Thông báo khoa học, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 10/2008.
 32. "Tăng cường gắn kết giữa văn hóa với du lịch", Tạp chí Du lịch Việt Nam, 8/2009.
 33. "Quan hệ với tự nhiên của người Việt Bắc Bộ qua một số biểu tượng thực vật", Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 9/2009.
 34. "Chợ - không gian văn hóa của Thăng Long xưa và Hà Nội nay", Kỷ yếu hội thảo chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long, Viện Văn hóa Thông tin, 9/2010.
 35. "Phát triển du lịch từ việc khai thác di sản văn hóa và làng nghề truyền thống (nghiên cứu trường hợp khai thác du lịch làng nghề tại Hà Nội)" (viết chung), Kỷ yếu hội thảo quốc tế phát huy giá trị di sản văn hóa và làng nghề truyền thống trong phát triển du lịch, 10/2010.
 36. "Quan hệ với tự nhiên của người Việt Bắc Bộ qua một số biểu tượng động vật", Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 10/2010.
 37. "Người Thầy lớn với Khoa Du lịch" (viết chung), Tạp chí Du lịch Việt Nam, 11/2010.
 38. "Philosophy basis of Hung Temple and Ancestral Death Anniversary of the Hung Kings", Vietnam Social Sciences, No.1 (141)/2011.
 39. "Land, People and Civilization in the Ancient Age in Vietnam", Vietnam Social Sciences, No.1 (141)/2011.
 40. "Xây dựng hệ thống kỹ năng du lịch văn hóa theo định hướng toàn cầu" (viết chung), Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 6/2011.
 41. "Khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở Việt Nam" (viết chung), Kỷ yếu hội thảo “Khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở Việt Nam" của Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế tháng 10/2011.
 42. "Khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở Việt Nam, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 12/2011. 
 43. "Xây dựng quan hệ con người - tự nhiên hiệu quả để phục vụ du lịch", Kỷ yếu hội thảo “Phát triển du lịch trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế - Những vấn đề đặt ra”, 6/4/2012, Trường ĐHKHXH&NV.
 44. "Suy nghĩ nhỏ về ẩm thực Việt đương đại phục vụ du lịch" (viết chung), Kỷ yếu hội thảo “Du lịch, ẩm thực và các vấn đề về quản lý, kinh doanh”, 30/9/2012, Trường ĐHKHXH&NV.
 45. "Phát triển du lịch văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ ở Hà Nội (Qua hai trường hợp: Làng cổ Đường Lâm và Làng cổ Bát Tràng)" (viết chung), Kỷ yếu hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị các làng cổ ở Hà Nội”, 27/12/2013, Viện Bảo tồn di tích. 
 46. "Ẩm thực Việt phục vụ du lịch đương đại - một vài kiến giải", Tạp chí Văn hóa học, số 5 (9), tháng 12/2013.
 47. "Văn hóa thương hồ ở Cần Thơ" (viết chung), Tạp chí Du lịch Việt Nam, tháng 3/2014.
 48. "Du lịch văn hóa ở Việt Nam - một cái nhìn toàn cảnh" (viết chung), Tạp chí Văn hóa học, số 01 (11), tháng 3/2014.
 49. "Du lịch, văn hóa và du lịch văn hóa: vòng xoay quan hệ" (viết chung), Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 03 (357), tháng 3/2014.
 50. "Giao tiếp trong hoạt động du lịch Việt Nam từ sự kế thừa di sản ứng xử truyền thống", Tạp chí Di sản Văn hóa, số 02 (47), 2014.
 51. "Vai trò quan trọng của Du lịch văn hóa trong chiến lược đào tạo chuyên ngành tại Khoa Du lịch học (ĐHKHXH& NV)", Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo du lịch trong trường Đại học nghiên cứu”, tháng 4/2015, Trường ĐHKHXH&NV.
 52. "Giáo sư Trần Quốc Vượng với sứ mệnh khai mở ngành Su lịch học ở Đại học Quốc gia Hà Nội" (viết chung), Kỷ yếu “Khoa Du lịch học - Hai mươi năm phát triển”, tháng 11/2015, Trường ĐHKHXH&NV.
 53. "Giáo sư Trần Quốc Vượng với sứ mệnh khai mở ngành Du lịch học ở Đại học Quốc gia Hà Nội" (viết chung), Kỷ yếu hội thảo “Còn là tinh anh”, tháng 8/2015, Trường ĐHKHXH&NV và khoa Lịch sử đồng tổ chức.
 54. "Colour preference, naturalness, vividness and colour quality metrics, Part 4: Experiments with still life arrangements at different correlated colour temperatures" (viết chung), Pre-published tháng 3/2017 (bản OnlineFirst), Lighting Research and Technology, DOI: 10.1177/1477153517700705.
 55. "Xây dựng kĩ năng và nghiệp vụ du lịch văn hóa tại Việt Nam", Tạp chí Văn hóa học, số 3 (31), 2017.
 56. "Xây dựng kỹ năng xúc tiến du lịch văn hoá", Tạp chí Văn hoá học, số 6(34)/2017, tr. 57-63.
 57. "Phát triển du lịch bền vững" (Dẫn nhập), in trong sách Phát triển du lịch bền vững, Nxb Đại học Quốc gia, H.2018, tr. 9-10.
 58.  “Xây dựng kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa trong du lịch”, Tạp chí Văn hóa học, số 3(37)/2018, tr.79-87.
 59.  “Quan hệ với tự nhiên của người Việt Bắc Bộ qua một số biểu tượng động vật”, in trong sách Việt Nam học chặng đường 30 năm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2019, tr.208-219.
 60.  “Colour preference depends on colour temperature, illuminance level and object saturation – A new metric” (viết chung), Light & Engineering, 27(6), 2019, tr.137-151, DOI: 10.33383/2019-042.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Thờ cúng tổ tiên ở Hà Nội (chủ trì), T97-23, Đề tài cấp Trường (1997-1998). 
 2. Thế ứng xử văn hoá Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và việc ứng dụng vào du lịch (chủ trì), QX.2002.12, Đề tài cấp Đại học Quốc gia (2002-2004).
 3. Đông Dương và Đông Nam Á - Những vấn đề ngôn ngữ và văn học (tham gia), Đề tài cấp Bộ (1988-1990).
 4. Đổi mới cách dạy học môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam (tham gia), Đề tài cấp ĐHQG (2002-2004).
 5. Những vấn đề mới trong quan hệ dân tộc và định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc ở nước ta (tham gia), KX.04.18/11-15, Đề tài cấp Nhà nước (2011-2015).

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng cấp cho nhà khoa học tham dự Hội thảo quốc tế Euro Viet V “Châu Âu nghiên cứu về văn hóa Việt Nam”, Cộng hòa Liên bang Nga, 5/2002.
 2. Giải Nhì B Công trình văn hóa dân gian toàn quốc, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, 2010.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây