PGS.TS Ngô Đăng Tri

Email ngodangtri@yahoo.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Lịch sử

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1953.
 • Email: ngodangtri@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.      Năm phong: 2002.
 • Học vị: Tiến sĩ.                    Năm nhận: 1989.
 • Quá trình đào tạo:

            1970-1972; 1976-1978: Đại học, Khoa Lịch sử, Trường ĐHTHHN.

            1985-1989: NCS, Khoa Lịch sử, Trường ĐHTHHN.

 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C.

II. Công trình khoa học

Giáo trình

 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng trong các trường ĐH, CĐ), (viết chung), Nxb CTQG Hà Nội, 2005.
 2. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tập bài giảng), Nxb Giáo dục, Hà Nội. 2005.
 3. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng trong các trường ĐH, CĐ)(viết chung), Nxb. CTQG Hà Nội 2006.
 4. Giáo trình điện tử, môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), Bộ GD&ĐT, 2007.
 5. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  (dùng cho các trường ĐH, CĐ)(viết chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009.

Sách

 1. 75 câu hỏi - đáp môn lịch sử Việt Nam Đồng TG, Nxb ĐHTH Hà Nội, 1987.
 2. Lịch sử Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh, Tập I (1930-1954), Nxb Nghệ Tĩnh, 1990.
 3. Các Đại hội Đảng ta (1930-1986) (viết chung), Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991.
 4. Hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), Nxb VHTT, Hà Nội, 1991.
 5. Tìm hiểu một số thuật ngữ, khái niệm trong các môn Lý luận Mác- Lênin (viết chung), Nxb VHTT, Hà Nội, 1992.
 6. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Tập I (1930-1954) (viết chung), Nxb CTQG Hà Nội, 1993.
 7. Lịch sử Đường sắt Việt Nam (viết chung), Nxb Lao động, Hà Nội, 1994.
 8. Đống Đa trong những năm đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.
 9. Ba mươi năm trường PTTH Hương Khê, 1964-1994 (viết chung), UBND huyện Hương Khê, 1994.
 10.  Lịch sử phong trào Thanh niên Đường sắt Việt Nam (viết chung), Nxb GTVT, Hà Nội, 1995.
 11.  Đảng Cộng sản Việt Nam, các Đại hội và Hội nghị Trung ương (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
 12.  Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập I: A-D (viết chung), Nxb Từ điển Bách khoa, 1995.
 13.  Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Tập 2 (1954-1975) (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.
 14. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Đak Lak (viết chung), Nxb Lao động, Hà Nội, 1997.
 15.  Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Đồng Tháp (viết chung), Nxb Lao động, Hà Nội, 1998.
 16.  Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Ninh Bình (viết chung), Nxb Lao động, Hà Nội, 1998.
 17.  Lịch sử Hà Tĩnh, Tập I (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
 18.  Một ngàn câu hỏi- đáp về Thăng Long - Hà Nội, tập I (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
 19.  Một ngàn câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội. Tập II (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
 20.  Công ty công trình VI- 45 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2001) (viết chung), Nxb Lao động, Hà Nội, 2001.
 21.  Lịch sử Hà Tĩnh, Tập II (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
 22.  Vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp(1946-1954), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
 23.  Khoa Lịch sử - 45 năm xây dựng và phát triển (1956-2001) (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
 24.  Lịch sử đảng bộ huyện Thạch Hà, tập II: 1954-2000 (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
 25.  Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội IX nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
 26.  Từ điển Bách Khoa Việt Nam, tập II (E-M) (viết chung), Nxb Từ điển Bách khoa, 2002.
 27.  Từ điển Bách Khoa Việt Nam, tập III (N-S) (viết chung), Nxb Từ điển Bách khoa, 2003.
 28.  Lịch sử Trường Chính trị Hà Tĩnh (1945-2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
 29.  Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê (1930-2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
 30.  Hương Khê 135 năm (1867-2002) (viết chung), Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2003.
 31.  50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước (viết chung), Nxb KHXH, Hà Nội, 2004.
 32.  Điện Biên Phủ toàn thư (viết chung), Nxb Từ điển Bách khoa, 2004.
 33.  Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 4 (T-W) (viết chung), Nxb Từ điển Bách khoa, 2005.
 34.  Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb KHXH, Hà Nội, 2005.
 35.  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập bài giảng) (viết chung), NXB Giáo dục Hà Nội, 2005.
 36.  Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho các trường ĐH, CĐ) ) (viết chung), NXB Giáo dục Hà Nội, 2006.
 37.  Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2005, tập 1, 1945-1954 Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2006.
 38.  Lịch sử Đường sắt Việt Nam (Tái bản có bổ sung (đến 2006) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
 39.  Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001-2006) (viết chung), Nxb Thế giới, Hà Nội, 2006.
 40.  Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
 41.  Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập III (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
 42.  Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (viết chung), Nxb LLCT, Hà Nội, 2008.
 43.  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tài liệu tập huấn giảng viên LLCT các trường ĐH, CĐ và HV 2009- 2010) (viết chung), Bộ Giáo dục và Đào tạo, 12/2009.
 44.  80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), những chặng đường lịch sử, Nxb TT&TT Hà Nội, 2/2010.
 45.  50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam: Những vấn đề lịch sử (chủ biên), Nxb ĐHQG Hà Nội, 6/2010.
 46.  Ngàn năm lịch sử văn hoá Thăng Long- Hà Nội (hỏi và đáp) (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
 47.  Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, Tập 3 (1975-2010), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
 48.  82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường lịch sử (1930- 2012), Nxb TT&TT, Hà Nội.
 49.  Bộ môn Lịch sử Đảng 40 năm xây dựng và phát triển (1974- 2014) (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 11/2014.
 50. Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng (viết chung), Nxb QĐND, Hà Nội, 11/2014.
 51. Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2016), Nxb TT&TT, Hà Nội, 7/2016.
 52.  Biên niên sự kiện Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập I (1930-1976) (viết chung), Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 12/2016.
 53.  Biên niên sự kiện Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập II (1976- 2012) (viết chung), Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 12/2016.
 54.  Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập I (1930-1976) (viết chung), Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2016.
 55.  Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập II (1930-1976) (viết chung), Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2016.
 56. Lịch sử Đảng bộ phường Thanh Xuân Trung (1930- 2015) (chủ biên), Nxb TT&TT, Hà Nội, 2017.
 57. 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986- 2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn (viết chung), Nxb Đại học Huế, 2017.

Bài báo

 1. “Vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh trong kháng chiến chống thực dân Pháp”, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 16, 1987.
 2. Mấy vấn đề về xây dựng và bảo vệ hậu phương, chi viện tiền tuyến ở Thanh - Nghệ - Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Khoa học, số 1, 1987.
 3. “Hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, một hình thức đấu tranh quan trọng ở Việt Nam trước năm 1945”, Tạp chí Cộng Sản, số 11, 1987.
 4. “Hội đồng cung cấp mặt trận trong kháng chiến chống Pháp”, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 5, 1988.
 5. “Hậu phương Thanh- Nghệ- Tĩnh trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954)”,  Luận án Phó Tiến sĩ, 1989.
 6. “Sự thành lập nhà nước kiểu mới ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, số 6, 1990.
 7. “Tìm hiểu thiên tài và nghị lực cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc vận động cách mạng tháng Tám”, Tạp chí Khoa học, số 6+7, 1990.
 8. “Về chức năng của Mặt trận Việt Minh trước ngày Cách mạng Tháng Tám thắng lợi”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 2, 1991.
 9. “Về đặc điểm của Đội du kích Ngọc Trạo (Thanh Hoá)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 4/1991.
 10.  “Về quan hệ giữa các mặt hoạt động chính trị, tư tưởng và tổ chức trong lịch sử Đảng ta”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 1991.
 11.  “Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm thứ 35, thành tựu và triển vọng”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 5, 1991.
 12.  “Về việc nghiên cứu và thể hiện toàn diện lịch sử của Đảng”, Tạp chí Cộng sản, số 4, 1992.
 13.  “Quan điểm Hồ Chí Minh về đoàn kết nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc”, Tạp chí Khoa học, số 3+4, 1992.
 14.  “Mấy vấn đề về lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1(47), 1993.
 15.  “Mối quan hệ giữa Thanh Nghệ Tĩnh với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2, 1994.
 16.  “Thanh Hoá với Chiến dịch Điện Biên Phủ”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 1, 1994.
 17.  “Hà Tĩnh với Chiến dịch Trung Lào (Đông Xuân 1953-1954)”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 3, 1994.
 18.  “Cục diện hai vùng ở Khu IV sau ngày 19-12-1946”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, số 6, 1996.
 19.  “Bốn mươi năm Khoa Lịch sử, những chặng đường xây dựng và phát triển”,  40 năm Khoa Lịch sử, 1956-1996, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
 20.  “Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những cố gắng và thành tựu”, 40 năm Khoa Lịch sử, 1956-1996, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
 21. “Phong trào công nhân viên chức Đắc Lắc thời kì KCCTD Pháp xâm lược (1945-1954)”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 6, 1996.
 22.  “Vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh thời kì 1946-1954”, Hội thảo quốc tế “Về Việt Nam học, Nxb Thế giới, Hà Nội, 1998.
 23.  “Quan điểm Hồ Chí Minh về tư cách người cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc”, Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức theo TTHCM, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1998.
 24.  “Mặt trận Buôn Ma Thuột- Đak Lak thời kì 1945-1946”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1998.
 25.  “Chính sách đối ngoại của Đảng CSVN về sự hội nhập Việt Nam- ASEAN”, Hội thảo quốc tế “EURO-VIET4”, ĐHTH Passau, CHLB Đức; sách Một chặng đường nghiên cứu lịch sử, Nxb CTQGHN, 1999 và Kỉ yếu ở CHLB Đức 1999, 1999.
 26.  “Cuộc hành trình của những sáng tạo”, Tạp chí Cộng sản, số 3, 2000.
 27.  “Bảy mươi năm lịch sử của Đảng, một quá trình đổi mới và sáng tạo”, Kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2000.
 28.  “Cách mạng Việt Nam, một quá trình sáng tạo”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Việt Nam truyền thống và hiện tại”, ĐHTH Lômônôxốp, Liên bang Nga 2000.
 29.  “Những bước ngoặt sáng tạo của Đảng và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Việt Nam trong thế kỉ XX”, tập II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
 30.  “Những dự đoán và chủ trương sáng suốt của Hồ Chí Minh trong cuộc vận động CM tháng Tám”, Kỉ niệm 55 cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2001.
 31. “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp với việc nâng cao chất lượng đào tạo”, Công đoàn tham gia lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2003.
 32.  “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường nghiên cứu, thành tựu và kinh nghiệm”, Luận văn tốt nghiệp cao cấp lí luận, HV CTQG HCM, lưu ở Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2003.
 33.  “Le service logistique du Vietnam dans la bataille de Dien Bien Phu (1954-2004, La bataille de Dien Bien Phu, entre histoire et mémoire)” (Bảo đảm hậu cần của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (1954-2004, trận Điện Biên Phủ trong lịch sử và kí ức), Publications de la Société Francaise d’Histoire d’Outre-Mer, Paris 2004.
 34. “Vai trò hậu phương của Thanh Nghệ Tĩnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ”, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, 2004.
 35.  “Việc lưu giữ các kí ức về phong trào Xô viết ở các làng đỏ Nghệ Tĩnh”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế“EUROSEAS-2004”, Đại học Paris 1 Sorbonne, Pháp, 2004.
 36.  “Hội đồng cung cấp mặt trận trong chiến dịch Điện Biên Phủ”, sách Điện Biên Phủ, từ góc nhìn của các nhà khoa học Việt - Pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2005.
 37.  “Đảng lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ ở miền Bắc thời kì 1965-1972”, sách Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập, Nxb ĐHQH Hà Nội, 2005.
 38.  “Chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mĩ ở miền Bắc Việt Nam, đặc điểm và kinh nghiệm”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Chiến tranh Việt Nam, 30 năm nhìn lại, hậu quả, kí ức và tiếng vang”, Đại học Tổng hợp Niwcasthe Austraylia, 2005.
 39.  “Sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong cách mạng tháng Tám và ý nghĩa thực tiễn của nó”, Tạp chí Lý luận chính trị, Hà Nội, 2005.
 40.  “Khoa Lịch sử: 50 năm xây dựng và phát triển”, sách Khoa Lịch sử - nửa thế kỷ xây dựng và phát triển (1956-2006), Nxb Thế giới, Hà Nội, 2006.
 41. “Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu Lịch sử Đảng”, Kỷ yếu hội thảo “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hộ X vào giảng dạy các môn LLCT”, Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2007.
 42.  “Quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt- Lào trong kháng chiến chống thức dân Pháp xâm lược, diễn trình, thành quả và kinh nghiệm”, sách Hội thảo khoa học quốc tế về mối quan hệ Việt Nam - Lào, 5-2007, Viên Chăn, Nxb KHXH, Hà Nội (tiếng Lào và Việt), 2007.
 43.  “Khoa Lịch sử thời kì GS Trần Đức Thảo làm chủ nhiệm”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “GS Trần Đức Thảo, con người và di sản”, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2007.
 44.  “Quan hệ Việt - Lào trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 2008.
 45.  “Hậu phương Thanh Hoá trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945- 1954)”, Kỉ yếu hội thảo “Thanh Hoá trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945-1954)”, UBND tỉnh Thanh Hoá, 2008.
 46.  “Giáo dục Việt Nam thời kì 1945- 1954, diễn trình, thành tựu và kinh nghiệm”, sách 100 năm Đông kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2008.
 47.  “Hồ Chí Minh, người sáng lập nền dân chủ cộng hoà Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 2008.
 48.  “Lập nên chế độ dân chủ cộng hoà, thắng lợi lịch sử của cuộc cách mạng Tháng Tám 1945”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 8 (368), 2008.
 49.  “Giáo dục ở Việt Nam thời kì 1945-1954”, sách Hội thảo Khoa học Việt Nam học lần 3, (12-2008), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2008.
 50.  “Vai trò của hậu phương trong chiến dịch Điện Biên Phủ”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “55 chiến thắng Điện Biên Phủ”, Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2009.
 51.  “Mối quan hệ giữa Chánh cương và Luận cương chánh trị của Đảng năm 1930”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Kỉ niệm 105 ngáy sinh Tổng Bí thư Trần Phú”, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Hà Tĩnh, 2009.
 52.  “Tư cách người cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh”, Tạp chí Dân vận, số 5/2009.
 53.  “Giá trị nhân văn của Di chuc Hồ Chí Minh”, sách Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh, một văn kiện lịch sử), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.
 54.  “Quan hệ giữa Liên khu IV (Việt Nam) với Trung Lào thời kì kháng chiến chống Pháp (1945-1954)”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Các sự kiện lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ở khu vực Trung Lào”, Ban Chỉ đạo biên soạn LS Việt Nam – Lào, 2009.
 55.  “Vai trò của hậu phương qua hai cuôc kháng chiến của Việt Nam thời kì 1945- 1975”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế Việt - Đức, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2009.
 56.  “Tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 1930 – 1941, 1930-1976”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Lịch sử Hội LHPNVN, 1/2010, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2010.
 57.  “Những chặng đường đấu tranh cách mạng và thắng lợi lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2010)”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, bản lĩnh và trí tuệ”, ĐHQG Hà Nội, 1/2010.
 58.  “Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phương trong chiến tranh giải phóng dân tộc”, sách Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển và bảo vệ Tổ quốc thời kì 1945-1975, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 1/ 2010.
 59.  “Hồ Chí Minh, người sáng lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà”, TT điện tử, ĐHKHXH&NV, HN, 5/2010.
 60.  “Phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam, đặc điểm và kinh nghiệm”, Hội thảo khoa học50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam, những vấn đề lịch sử”, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 1/2010.
 61. Tổng khởi nghiã Tháng Tám năm 1945, cuộc cách mạng dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với con đường phát triển Việt Nam”, ĐHQG Hà Nội, 5/2010.
 62. “Hồ Chí Minh với giá trị dân chủ của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945”, Hội thảo khoa học quốc tếDi sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”, Học viện Chính trị - Hành chính QG Hồ Chí Minh, 5/2010.
 63. “Bốn lần điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội thời kì 1954-2008”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế 1000 năm Thăng Long- Hà Nội”, Thành phố  Hà Nội, 10/2010.
 64.  “Về sự chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ ở Khoa Lịch sử”, Kỷ yếu hội thảoTổng kết 4 năm đào tạo đại học theo tín chỉ (2006-2010)”, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 2010.
 65.  “Sự thống nhất căn bản giữa Chánh cương và Luận cương chánh trị của Đảng năm 1930”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Sử học với sự nghiệp đổi mới”, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 1/2011.
 66.  “Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước hay đi tìm một mô hình nhà nước kiểu mới”, Kỉ yếu hội thảo khoa họcHồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”, Trường ĐHKHXH&NV và Bảo tàng Hồ Chí Minh, 4/2011.
 67.  ““Làng đỏ” trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và việc lưu giữ các di tích “làng đỏ” ở Nghệ Tĩnh”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2, 2011.
 68.  “Về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong các Cương lĩnh của Đảng”, HTKH, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, 6/2011.
 69.  “Khởi nghĩa N’Trang Lơng, 100 năm sau nhìn lại”, Hội thảo khoa học “ Kỷ niệm 100 năm khởi nghĩa N’Trang Lơng”, UBND tỉnh Đắc Nông, 8/2011.
 70.  “Chánh cương và Luận cương của Đảng năm 1930, những nội dung chủ yếu và sự thống nhất cơ bản”, Đặc san Thông tin tư liệu, Bảo tàng Hồ Chí Minh, 12/2011.
 71.  “Khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912- 1936)”, Tạp chí Lịch sử quân sự, 1/2012.
 72.  “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Bài giảng điện tử dùng cho các trường ĐH và CĐ, Bộ GD&ĐT, Hà Nội, 8/2012..
 73.  “Hồ Chí Minh với việc thiết lập hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945”, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 7/2013.
 74.  “Phát huy sức mạnh hậu phương trong Đông Xuân 1953- 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 4/2014.
 75.  “Nhận thức về mối quan hệ giữa Chánh cương và Luận cương chánh trị của Đảng năm 1930”, Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngáy sinh TBT Trần Phú, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, 4/2014.
 76.  “Góp thêm nhận thức về Hội nghị thành lập Đảng và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất  năm 1930”, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 4/ 2014.
 77.  “Điều bất ngờ của người Pháp trong trận Điện Biên Phủ năm 1954”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Từ Điện Biên phủ đến Hiệp định Giơ ne vơ: nhìn từ khía cạnh quốc tế”, Trường ĐHKHXH&NV và Đại sứ quan Pháp tại Việt Nam, 5/2014.
 78.  “Xây dựng và phát huy vai trò của hậu phương trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954”, Hội thảo khoa học quốc tế “Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”, Nxb Khoa học xã hội, 5/2014.
 79.  “Cái cạm bẫy Điện Biên Phủ của người Pháp”, Tạp chí Lịch sử quân sự, Hà Nội, 6/2014.
 80.  “Người cài bẫy và kẻ bị sập bẫy ở Điện Biên Phủ năm 1954”, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 6/2014.
 81.  “40 năm đào tạo và nghiên cứu  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 10/2014.
 82.  “Kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn LSĐ và Hội thảo đào tạo và nghiên cứu LSĐ Cộng sản Việt Nam ở ĐHQGHN”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 12/ 2014.
 83.  “Một số vấn đề về phương pháp làm khóa luận, luận văn, luận án về Lịch sử Đảng”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 1/ 2015.
 84. Vai trò hậu phương  miền Bắc đối với tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, HVCTQG HCM , 4/2015.
 85.  “Hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nguồn sức mạnh chiến thắng của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975”, HVCT BQP, 4/ 2015.
 86.  “Hậu phương và quân đội thời kỳ chống Mỹ, cứu nước: mấy vấn đề kinh nghiệm cho hiện tại” (HTKH 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Trường ĐH Thủ Dầu Một, 4/ 2015.
 87.  “Đấu tranh giải quyết vấn đề PULRO ở Tây Nguyên từ năm 1975 đến năm 1988: diễn trình, kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 4/ 2015.
 88.  “Dân chủ, giá trị căn bản và độc đáo của cách mạng Tháng Tám năm 1945”, Tạp chí Lịch sử Đảng, 10/2015.
 89.  “Không được bắn súng lục vào quá khứ”, chỉ có sự thật lịch sử mới làm cho thế hệ trẻ quay lại với môn học Lịch sử”, Website Khoa Lịch sử, 11/2015.
 90.  “Hồi ký “Nhớ về mùa xuân thành lập Đảng” của đồng chí Nguyễn Thiệu và đôi điều suy ngẫm”, Website Trường ĐHKH XH&NV, Hà Nội, 2/2016.
 91. “Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái nhìn khái quát từ Đại hội VI đến Đại hội XII, Kỷ yếu HTKH ĐHKH Huế, 9/2016.
 92.  “Sự bổ sung, phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu HTKH HVCT Khu vực 1, 2/1027.
 93.  “Xây dựng và bảo vệ hậu phương thời kỳ chống Mỹ cứu nước, mấy kinh nghiệm cho hiện tại”, Website ĐHKHXH&NV, 4/2017.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây