PGS. TS Đào Thanh Lan

Email abc123@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Ngôn ngữ học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1955.
 • Email:  
 • Đơn vị công tác: Khoa Ngôn ngữ học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư                  Năm phong: 2002.
 • Học vị: Tiến sĩ                                Năm nhận: 1994.
 • Hướng nghiên cứu chính: Ngữ pháp tiếng Việt, Thực hành văn bản, Ngữ pháp- ngữ nghĩa của lời cầu khiến, Ngữ pháp của các hư từ gốc Hán, Tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Cơ sở tiếng Việt (viết chung với Hữu Đạt & Trần Trí Dõi), Nxb Giáo dục, 1998, 201 tr., In lần 2 tại Nxb Văn hoá - Thông tin năm 2000.
 2. Phân tích câu đơn tiếng Việt theo cấu trúc đề - thuyết, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, 2002, 264 tr.
 3. Ngữ pháp - ngữ nghĩa của lời cầu khiến tiếng Việt (sách chuyên khảo, Nxb Khoa học Xã hội, 2010, 216 tr.
 4. Một số vấn đề ngữ pháp - ngữ nghĩa của lời, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, 2012, 256 tr (Giáo trình sau đại học).

Bài báo

 1. “Tìm hiểu từ “là” trong cấu trúc câu tiếng Việt”, in trong Một số vấn đề ngôn ngữ học Việt Nam, Kỉ yếu hội nghị ngôn ngữ học toàn quốc lần 1, Nxb Đại học & THCN, Hà Nội, 1981, tr. 297 (in tóm tắt).
 2. “Về hiện tượng câu chưa chuẩn trong sách giáo khoa Địa lí lớp 4, lớp 5”, In trong Những vấn đề ngôn ngữ sách giáo khoa, tập III, Nxb Giáo dục, 1983, tr. 70-84.
 3. “Về thành phần biểu thị ý nghĩa chu cảnh của câu đơn hai phần tiếng Việt”, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 5 (1993), tr. 31-35.
 4. “Phương pháp phân tích để xác định Đề và Thuyết của câu đơn hai thành phần tiếng Việt trên bình diện cú pháp”, Ngôn ngữ, số 3 (1996), tr. 40-45.
 5. “Vận dụng quan điểm ngữ pháp chức năng vào việc xác lập các tiêu chí phân định câu đơn hai thành phần tiếng Việt theo cấu trúc Đề - Thuyết”, in trong Ngữ học trẻ 96, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam xuất bản, Hà Nội, 1996, tr. 7- 9.
 6. “Phương pháp dạy và giải thích nghĩa của các từ tiếng Việt cho người nước ngoài”, Báo cáo tại hội nghị quốc tế Tiếng Việt: Việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài do Trường ĐHKHXH&NV, Viện Ngôn ngữ học, Trung tâm KHXH&NV Quốc gia đồng tổ chức và in lại ở kỉ yếu hội nghị KHCBN ĐHQG Hà Nội, năm 1997, tr 41-44.
 7. “Hoạt động của các tiểu từ cầu khiến trong câu tiếng Việt”, Kỉ yếu hội nghị CBN ĐHQG Hà Nội, 1998, tr. 33-37.
 8. “Về thành phần Minh xác ngữ trong hệ thống các thành tố cú pháp của câu đơn hai thành phần tiếng Việt”, Ngữ học trẻ 98, tr. 9-12 (trang đúp).
 9. “Phân tích câu theo cấu trúc Đề - Thuyết”, Ngữ học trẻ 99, tr. 9-12 (trang đúp).
 10. “Ứng dụng quan điểm ngữ pháp chức năng vào khảo sát lại nhóm từ: hãy, đừng, chớ”, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội số 3 (2000), tr. 14-21.
 11. “Những nghiên cứu bước đầu về câu cầu khiến tiếng Việt dưới góc độ ngữ pháp chức năng”, Ngữ học trẻ 2000, tr. 65-68 (trang đúp).
 12. “Phân tích sắc thái nghĩa cầu khiến của các động từ: ra lệnh, cấm, cho phép, yêu cầu, đề nghị, khuyên, mời chúc, xin trong câu tiếng Việt”, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, số 1 (2004), tr. 13-18.
 13. “Cách tiếp cận câu tiếng Việt theo 3 bình diện kết học - nghĩ học-dụng học thống nhất trong chỉnh thể cấu trúc để phân tích thành phần câu”, Ngôn ngữ, số 4 (2004), tr. 12-22.
 14. “Ý nghĩa cầu khiến của các động từ "nên, cần, phải" trong câu tiếng Việt”, Ngôn ngữ, số 11 (2004), tr. 23-29.
 15. “Vai trò của hai động từ "mong, muốn" trong việc biểu thị ý nghĩa cầu khiến ở tiếng Việt”, Ngôn ngữ, số 7 (2005), tr. 12-17.
 16. “Cách biểu hiện hành động cầu khiến gián tiếp bằng câu hỏi - cầu khiến”, Ngôn ngữ, số 11 (2005).
 17. “Hoạt động và ý nghĩa của các tiểu từ biểu thị tình thái cầu khiến trong câu tiếng Việt”, bài in trong sách Những vấn đề ngôn ngữ học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, tr. 96-105.
 18. “Nhận xét sơ bộ về hoạt động của phó từ Hán Việt trong tiếng Việt (trên tư liệu một số văn bản từ thế kỉ 18 đến thế kỉ 21)”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 2(213)/2007.
 19. “Nhận diện hành động ngôn từ gián tiếp trên tư liệu lời hỏi - cầu khiến tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ, 11(222)/2007.
 20. “Hoạt động của liên từ gốc Hán trong tiếng Việt”, Kỷ yếu hội thảo Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa Việt Nam - Trung Quốc, Hội thảo quốc tế, 11/2007 tại Quảng Tây, Trung Quốc.
 21. “Chức năng chỉ dẫn lực ngôn trung của tiểu từ nhé trong tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ, 11(234) 2008.
 22. “Hoạt động của giới từ gốc Hán trong tiếng Việt, Những vấn đề ngôn ngữ học- học tập ngôn ngữ Hồ Chí Minh”, Những vấn đề ngôn ngữ học- học tập ngôn ngữ Hồ Chí Minh.
 23. “Một số đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ dụng của nhóm vị từ biểu thị hoạt động nói năng trong tiêng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ, 7 (242) 2009.
 24. “Nhận diện hành động nài/ nài nỉ trong tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ, 11 (246) 2009.
 25. “Mối tương quan giữa khái niệm adverb ở tiếng Anh và phó từ ở tiếng Hán, tiếng Việt”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa VN - TQ, lần 2, 11/2009 tại Hà Nội.
 26. “Nhận diện hành động mời và rủ trong tiếng Việt”, Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc, Hà Nội, 2010; Tạp chí  Ngôn ngữ, số 3/2011.
 27.  “Về việc phân loại hành động cầu khiến tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ số 11/2011.
 28. “Nhận diện hành động  giục, ngăn, dặn trong tiếng Việt”, Tạp chí Từ điển bách khoa thư, số 5 (tháng 9)/ 2012.
 29. “Nhận diện hành động ngôn từ đe dọa trong tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ số 11/2012.
 30. “Kiến giải góp phần chuẩn hóa thuật ngữ ngôn ngữ học”, Tạp chí Từ điển bách khoa thư, số 1 (tháng 1)/ 2014.
 31. “Ngữ chính phụ có vị từ làm trung tâm trong tiếng Việt”, Tạp chí Từ điển bách khoa thư, số 4 (tháng 7)/ 2014.
 32. “Phân biệt câu ghép nhân nhượng với câu ghép tương phản trong tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ số 5/2016.
 33. “Phân tích câu đơn tiếng Việt theo cấu trúc thông tin”, Tạp chí Từ điển bách    khoa thư, số 4 (tháng 7)/ 2016.
 34. “Đặc điểm của “Tiếng” trong tiếng Việt”, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế tại Đại học Cao Hùng - Đài Loan 26/4/2013, tr. 156-165.
 35. “Tác động của phương thức trật tự từ đến việc chuyển đổi ý nghĩa, chức năng của từ trong tiếng Việt”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ - văn hóa Việt Nam - Trung Quốc tại Trường ĐHKHXH&NVHà Nội, tháng 12/2013
 36. “Giá trị ngữ nghĩa - ngữ dụng của câu nhân nhượng trong Những lời Kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh”, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế về ngôn ngữ học tại Trường ĐHKHXH&NVHà Nội tháng 11/2016, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

III. Đề tài  KH&CN các cấp

 1. Hoạt động của các hư từ biểu thị tình thái cầu khiến trong câu tiếng Việt, đề tài cấp Trường, mã số: T97.08, 50 tr., 1998.
 2. Câu cầu khiến trong tiếng Việt, đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QX2000.11, 100 tr., 2002.
 3. Khảo sát lỗi sử dụng tiếng Việt hiện nay trên một số báo chí từ năm 2000 đến 2004, đề tài cấp ĐHQGHN, mã số: QX 2003.02, 100 tr., 2005.
 4. Khảo sát đặc điểm hư từ có nguồn gốc tiếng Hán trong tiếng Việt hiện đại, đề tài đặc biệt cấp ĐHQG HN, QG.05.46, 100 tr., 2008.
 5. Về từ loại phó từ trong tiếng Việt, đề tài cấp ĐHQG HN,QX.08, 2010.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây