Danh mục đề tài cấp ĐHQGHN nghiệm thu năm học 2017-2018

Thứ ba - 08/05/2018 00:58
Danh mục đề tài cấp ĐHQGHN nghiệm thu năm học 2017-2018

TT

Mã số/tên đề tài

Chủ nhiệm

PTN/TT nghiên cứu đã sử dụng

Thời gian thực hiện (BĐ/KT)

Kinh phí (triệu đồng)

Kết quả nghiên cứu và sản phẩm

(mô tả kết quả nổi bật; tên sản phẩm, định lượng; đóng góp, ứng dụng nổi bật; địa chỉ ứng dụng (nếu có))

Công bố và đào tạo

(số lượng: bài tạp chí ISI/Scopus; sách chuyên khảo; sở hữu trí tuệ; bài tạp chí trong nước; đào tạo ThS; NCS)

 1.  

QG.14.23

Phát hiện, khảo sát và nghiên cứu cụm di tích lịch sử - văn hóa và ý nghĩa đặc biệt tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa

GS.TS. Trần Ngọc Vương

 

5/2014 – 5/2017

150

Khảo sát và nghiên cứu cụm di tích lịch sử - văn hóa và ý nghĩa đặc biệt tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa

- 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành

- 01 báo cáo HN quốc tế

- 01 sách chuyên khảo

- Đào tạo 01 ThS

 1.  

QG.14.30

Văn học Việt Nam viết về Biển đảo và duyên hải

PGS.TS. Lý Hoài Thu

 

5/2014 – 5/2017

150

- Nghiên  cứu văn học dân gian VN viết về biển đảo và duyên hải

- Nghiên cứu mảng văn học bác học viết về biển đảo và duyên hải qua các thời kì

- Đề cập đến các mảng văn  học dưới các chính thể, văn học trong nước, văn học hải ngoại, từ góc độ tư tương rnhaan văn, góc độ tinh thần dân tộc.

 • 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;
 • 01 sách chuyên khảo (hợp đồng xuất bản)

-  Hỗ trợ 02 ThS hoặc 01 NCS

 1.  

QG.14.25

Hợp tác và hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn

PGS.TS. Hoàng Khắc Nam

 

5/2014 – 5/2017

300

- Trình bày, phân tích và hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hợp tác và hội nhập quốc tế như khái niệm, các loại hình, cơ sở và điều kiện, các lý thuyết cơ bản, các quan niệm khác nhau về hợp tác và hội nhập quốc tế

- Trình bày và phân tích xu thế phát triển hợp tác và hội nhập quốc tế từ sau chiến tranh lạnh tới nay, làm rõ những thay đổi của quát trình hợp tác và hội nhập quốc tế thời kỳ này.

- Trình bày và phân tích đặc điểm, tích cực và tiêu cực, thuận lợi và khó khan cũng như triển vọng của xu thế hợp tác và hội nhập; chỉ ra các tác động hay vai trò của chúng đối với quan hệ quốc tế tế và phát triển

- Khuyến nghị cho việc nghiên cứu quan hệ quốc tế và hoạch định chính sách đối ngoại cảu nước ta.

- 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế; 04 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;

 • 01 sách chuyên khảo;
 • Hỗ trợ đào tạo 01 TS
 1.  

QG.14.36

Xã hội hóa nghề nghiệp và xu hướng tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội ở nước ta hiện nay

PGS.TS. Phạm Văn Quyết

 

5/2014 – 5/2017

200

- Làm rõ hệ thống lý luận và phương pháp nghiên cứu về xã hội hóa nghề nghiệp và xu hướng việc làm ở nhóm sinh viên KHXH

- Phân tích quá trình đào tạo ngành nghề KHXH, sự chuẩn bị và tích ứng nghền ghiệp ở nhóm sinh viên KHXH

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc xã hội hóa nghề nghiệp và xu hướng việc làm ở nhóm sinh viên KHXH

- Khái quát những nội dung, đặc điểm, sự phân kỳ của xã hội hóa nghề nghiệp và xu hướng việc làm ở nhóm sinh viên KHXH hiện nay

- Đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức cho trí thức trẻ KHXH về cơ hội thích ứng nghề nghiệp cũng như khả năng tìm kiếm việc làm.

 

 • 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 01 báo cáo hội nghị trong nước;
 • 01 sách chuyên khảo

-  Hỗ trợ 02 ThS, 01TS

 1. 1

QG.15.43

Tác động của tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa đến sự thích ứng tâm lý – xã hội của trẻ em ở nông thôn

TS. Nguyễn Văn Lượt

 

3/2015-3/2017

170

- Cơ sở lý luận về tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa và tác động của nó đến sự thích ứng tâm lý- xã hội của trẻ em ở nông thôn Việt Nam.

- Thực trạng biểu hiện sự thích ứng tâm lý- xã hội của trẻ em trong các gia đình có bố mẹ đi làm ăn xa ở nông thôn

 - Tương quan giữa tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa và sự thích ứng tâm lý-xã hội của trẻ em trong các gia đình ở nông thôn - Một số biện pháp trợ giúp tâm lý-xã hội để giảm thiểu tác động tiêu cực của tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa nhằm giúp trẻ thích ứng tôt hơn trong học tập, cuộc sống.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành - 01 bài báo đăng trong Hội thảo quốc tế

- Đào tạo 01 ThS

 1. 2

QG.15.44

Ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đến sức khỏe tâm lý con người

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

 

3/2015-3/2017

300

- Một số phương thức ứng dụng tiếp cận Phật giáo trong việc nâng cao sức khỏe tâm lý của con người

 - Ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe tâm lý ở các tín đồ Phật giáo
 

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế trong hệ thống Scopus.

 - 01 sách chuyên khảo (hợp đồng xuất bản)
 - Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và 01 TS

 1. 3

QG.15.45

Sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp

PGS.TS. Lê Thị Minh Loan

 

3/2015-3/2017

250

- Các hoạt động thực nghiệm tác động nâng cao sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp

- Thực trạng sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp

 - Tác động của sự gắn kết tới sự sáng tạo trong công việc của người lao động - Các kiến nghị, giải pháp tâm lý- xã hội nhằm nâng cao sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp.

- 02 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành - 01 Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong hệ thống Scopus:

 - 01 sách chuyên khảo (hợp đồng xuất bản)

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và 01 TS

 1.  

QG.15.46

Ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo đến giáo dục đạo đức trong các gia đình ven đô Việt Nam hiện nay

TS. Trần Thu Hương

 

3/2015-3/2017

150

- Tổng quan lịch sử nghiên cứu trong và ngoài nước về ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo đến giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô.

- Các giải pháp phát huy tính tích cực của giáo lý Phật giáo đến giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô Việt Nam hiện nay

- Tác động tích cực của giáo lý Phật giáo đến nội dung giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô hiện nay. - Nhận thức của người dân ven đô về ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo đến chức năng giáo dục gia đình.

- 02 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành

- 01 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

 1.  

QG.15.48

Những chuyển biến theo hướng dân chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014

TS. Hồ Thị Thành

 

3/2015-3/2017

150

 

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 sách chuyên khảo

 - Hỗ trợ đào tạo 01 TS

 1.  

QG.15.48

Tổ chức quản lý Biển, Đảo trong lịch sử thế kỷ XV-XIX (Nghiên cứu và liên hệ với một số nước Đông Á)

TS.Nguyễn Mạnh Dũng

 

3/2015-3/2017

350

- Mô hình quản lý Biển ở Việt Nam thời Lê sơ và thời kỳ Trịnh/Nguyễn phân tranh

- Phân tích đối sánh mô hình quản lý Biển của Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan

- Mô hình quản lý Biển trong lịch sử (nghiên cứu so sánh mô hình của Việt Nam với một số nước Đông Á thế kỷ XV-XIX)

- Ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII qua nhận xét của người nước ngoài - Mô hình quản lý biển, đảo của Việt Nam thời Lê sơ thế kỷ XV

- 1 sách chuyên khảo - 02 bài quốc tế (1 bài có thuộc hệ thống SCOPUS)

- 3 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành - Hỗ trợ đào tạo 01 ThS, 02 CN

 1.  

QG.15.54

Dịch thuật và tiếp nhận văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Hiến

 

3/2015-3/2017

200

- Dữ liệu khảo sát và thống kê tình hình dịch thuật, giới thiệu văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam từ những năm 90 đến nay

- Các đặc trưng tiếp nhận từ góc độ nghiên cứu về lịch sử dịch thuật, tiếp nhận tại VN từ đầu thế kỷ 20

- Những tương đồng hoặc khác biệt trong tương quan so sánh với tình hình nghiên cứu về các trường hợp này tại Trung Quốc

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành

- 02 bài đăng tạp chí quốc tế

 - 01 sách chuyên khảo (hợp đồng xuất bản)
- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

 1.  

QG.15.55

Truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử văn học viết Việt Nam

ThS. Trịnh Văn Định

 

3/2015-3/2017

200

- Những tiền đề xã hội, chế độ chuyên chế và hệ tư tưởng tác động hay quy định cách thức tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử

- Những trường hợp tiêu biểu trong quá trình tìm kiếm tự do và những hệ quả họ đã làm được và phải chịu trong quá trình tìm kiếm này

- Những đặc sắc của truyền thống tìm kiếm tự do này trong so sánh và quy chiếu với truyền thống tự do Phương Tây.

 - So sánh truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ trong lịch sử hai truyền thống Đông Tây

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 sách chuyên khảo (hợp đồng xuất bản)
- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

 1.  

QG.15.29

Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS.Đinh Văn Hường

 

3/2015-3/2017

300

- Thực trạng vai trò của báo chí với BĐKH - Vai trò của Báo chí Việt Nam với vấn đề Biến đổi Khí hậu.

- Nội dung và hình thức thông tin của Báo chí về BĐKH cho công chúng Việt Nam.

 - Giải pháp để báo chí nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về vấn đề này  

- 03 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành

- 02 báo cáo khoa học tại HT khoa học trong nước

- 01 sách chuyên khảo

- Hỗ trợ đào tạo 02 ThS

 1.  

QG.15.58

Ngiên cứu đánh giá các nguyên lý văn học dưới góc nhìn của chủ nghĩa cấu trúc và hậu cấu trúc.

TS. Diêu Thị Lan Phương

 

3/2015-3/2017

120

- nghiên cứu mối quan hệ của tác phẩm ăn học với các hình thái ý thức xã hội

- Nghiên cứu cấu trúc tác phẩm nghệ thuật ngôn từ, vấn đề ngôn ngữ văn học, hư cấu nghệ thuật, vấn đề đọc hiểu văn bản văn học

- 02 bài báo chuyên ngành

- Đào tạo 01 THS

 1.  

QG.15.59

Nghiên cứu trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội hiện nay

PGS.TS. Trịnh Cẩm Lan

 

3/2015-3/2017

200

- Tổng quan các nghiên cứu lý thuyết liên quan đến phương ngữ xã hội, các phương ngữ đô thị.

 - Mô tả cảnh huống ngôn ngữ - xã hội của thủ đô, phân tích đánh giá vai trò của cảnh huốngối với việc sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng cư dân Hà Nội.

- Mô tả đặc điểm của các biến thể ngôn ngữ đặc thù đang được sử dụng ở Hà Nội.

- Phác thảo trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội, chỉ ra hiện trạng tranh chấp về phạm vi sử dụng giữa các biến thể khác biệt về cả mặt ngôn ngữ và mặt xã hội.

- Sự khác biệt trong sử dụng ngôn ngữ giữa nông thôn và đô thị Hà Nội

 - Những nhân tố cấu thành trạng thái đa phương ngữ xã hội Hà Nội hiện nay

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành: - 01 sách chuyên khảo

 - Hỗ trợ 01 ThS, 01 TS

 1.  

QG.15.60

Tiến trình phát triển và đổi mới ngôn ngữ thơ Việt Nam từ 1986 đến nay

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

 

3/2015-3/2017

150

- Tổng quan về bối cảnh xã hội, văn học có liên quan đến tiến trình phát triển và đổi mới ngôn ngữ thơ.

- Kết quả điều tra, phân loại hệ thống vốn từ cơ bản trong thơ từ 1930 đến nay theo từng giai đoạn.

 - Kết quả khảo sát, miêu tả các hiện tượng ngữ pháp đặc trưng được sử dụng - Những tác động của lịch sử, xã hội và chính sách của Đảng và Nhà nước với sự phát triển, hiện đại hóa ngôn ngữ

 - Con đường phát triển hệ thống từ vựng trong ngôn ngữ thơ Việt Nam từ 1930 đến 1954
- Khuynh hướng phát triển của ngữ pháp thơ Việt Nam sau thời kỳ Đổi mới 2

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

- 01 sách chuyên khảo

- Hỗ trợ đào tạo 01 TS, 01 ThS

 1.  

Đông phương học và Việt ngữ học qua các vấn đề Từ pháp học Tiếng Việt

PGS.TS. Nguyễn Văn Chính

 

1/2016-1/2018

180

- Hệ thống các vấn đề lý thuyết và khái niệm Đông phương học ngôn ngữ.
- Hệ thống luận cứ, luận chứng làm rõ mối liên hệ giữa bản ngữ và việc tiếp cận các lý luận Đông phương học.
- Thống kê những thành quả của Từ pháp học Tiếng Việt dưới ảnh hưởng của các tuyến Đông phương học.
- Định hướng giải quyết một số vấn đề quan yếu của Từ pháp học tiếng Việt theo lý luận Đông phương học
 

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc hội thảo quốc tế.
- 01 sách chuyên khảo (hợp đồng xuất bản)
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS; 02 thạc sĩ.

 

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây