Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012

Thứ năm - 19/07/2012 00:21
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012. Các chuyên ngành tuyển sinh:
TT Tên chuyên ngành Mã số
I. Đào tạo cao học
1 Lí luận văn học 60 22 01 20
2 Văn học Việt Nam 60 22 01 21
3 Văn học nước ngoài 60 22 02 45
4 Văn học dân gian 60 22 01 25
5 Hán - Nôm 60 22 01 04
6 Ngôn ngữ học 60 22 02 40
7 Lịch sử thế giới 60 22 03 11
8 Lịch sử Việt Nam 60 22 03 13
9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 60 22 03 15
10 Lịch sử sử học và sử liệu học 60 22 03 16
11 Khảo cổ học 60 22 03 17
12 Dân tộc học 60 31 03 10
13 Triết học 60 22 03 01
14 Chủ nghĩa xã hội khoa học 60 22 03 08
15 Tôn giáo học 60 22 03 09
16 Xã hội học 60 31 03 01
17 Báo chí học 60 32 01 01
18 Lưu trữ học 60 32 03 01
19 Tâm lí học 60 31 04 01
20 Quản lí khoa học và công nghệ 60 34 04 12
21 Châu Á học 60 31 06 01
22 Du lịch
23 Quan hệ quốc tế 60 31 02 06
24 Chính trị học 60 31 02 01
25 Hồ Chí Minh học 60 31 02 04
26 Khoa học thông tin-thư viện 60 32 02 03
27 Khoa học quản lí
28 Công tác xã hội 60 90 01 01
II. Đào tạo NCS
1. Lí luận văn học 62 22 01 20
2. Văn học Việt Nam 62 22 01 21
3. Văn học dân gian 62 22 01 25
4. Văn học nước ngoài 62 22 02 45
5. Ngôn ngữ học 62 22 02 40
6. Ngôn ngữ Việt Nam 62 22 01 02
7. Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 62 22 01 09
8. Ngôn ngữ học so sánh-đối chiếu 62 22 02 41
9. Lịch sử thế giới 62 22 03 11
10. Lịch sử Việt Nam 62 22 03 13
11. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 62 22 03 15
12. Lịch sử sử học và sử liệu học 62 22 03 16
13. Khảo cổ học 62 22 03 17
14. Dân tộc học 62 31 03 10
15. CNDVBC và CNDVLS 62 22 03 02
16. Chủ nghĩa xã hội khoa học 62 22 03 08
17. Xã hội học 62 31 03 01
18. Báo chí học 62 32 01 01
19. Chính trị học 62 31 02 01
20. Hồ Chí Minh học 62 31 02 04
21. Tâm lí học 62 31 04 01
22. Trung Quốc học 62 31 06 02
23. Đông Nam Á học 62 31 06 10
24. Hán Nôm 62 22 01 04
25. Lưu trữ học 62 32 03 01
Riêng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam chỉ tuyển theo đề án đào tạo theo nhiệm vụ chiến lược (đạt trình độ quốc tế)

I. Đối tượng dự thi

Công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện quy định trong Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

II. Điều kiện dự tuyển đào tạo thạc sĩ

1. Thí sinh dự tuyển vào chưong trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a, Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; b, Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi; hoặc có bằng đại học hệ chính quy ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi; c, Có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) trừ người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi; d, Có đủ sức khoẻ để học tập; 2. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội, ngoài ra còn phải: a, Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định. Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi; b, Có cam kết tham gia khoá học theo hình thức tập trung.

III. Những chuyên ngành có một số lưu ý riêng

1. Chuyên ngành Chính trị học/Hồ Chí Minh học * Về văn bằng - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học hoặc phù hợp với ngành Chính trị học; - Hoặc có bằng tốt nghiệp hệ chính quy các ngành: Triết học, Lịch sử, Quốc tế học, Giáo dục chính trị (Giáo dục công dân), Khoa học quản lí (Quản lí xã hội), Báo chí, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Luật học, Xã hội học, Kinh tế chính trị, Kinh tế đối ngoại sau khi đã học bổ túc kiến thức (31 tín chỉ) để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành chính trị học; - Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác sau khi đã học bổ túc kiến thức (51 tín chỉ) để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành chính trị học. * Thâm niên công tác - Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. - Người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi hoặc tốt nghiệp ngành gần với chuyên ngành dự thi, phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi). - Người có bằng tốt nghiệp ngành khác phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm công tác trong trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi). 2. Chuyên ngành Khoa học thông tin-thư viện * Về văn bằng - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành Thông tin Thư viện; - Hoặc có bằng đại học hệ chính quy ngành gần với ngành Thông tin Thư viện, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Thông tin Thư viện; - Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức. * Thâm niên công tác - Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. - Những người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi hoặc tốt nghiệp ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi, phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi). - Có bằng tốt nghiệp ngành khác phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi). 3. Chuyên ngành Quản lí KH&CN * Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu hoặc tại chức và có chứng chỉ bổ túc kiến thức của chuyên ngành dự thi * Thâm niên công tác và đối tượng dự thi. Có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), tại một trong các vị trí công tác sau: lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị quản lí khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị xã hội; tổ chức xã hội-nghề nghiệp; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau; các tổ chức phí chính phủ. 4. Chuyên ngành Du lịch * Về văn bằng - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch; - Hoặc có bằng tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành kinh tế du lịch, địa lí du lịch, văn hoá du lịch; - Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác. * Về thâm niên công tác - Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. - Người có bằng tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành kinh tế du lịch, địa lí du lịch, văn hoá du lịch phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch. - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác song đã có ít nhất ba năm làm việc liên tục trong lĩnh vực du lịch (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch. 5. Chuyên ngành Báo chí học * Về văn bằng - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành Báo chí; - Hoặc có bằng đại học hệ chính quy ngành gần với ngành Báo chí, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí; - Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức. * Thâm niên công tác - Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. - Những người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi hoặc tốt nghiệp ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi, phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi). - Có bằng tốt nghiệp ngành khác phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi).

IV. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ

1. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a, Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. b, Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau: - Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp, hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển; - Có bằng thạc sĩ theo định hướng thực hành chuyên ngành đúng hoặc phù hợp hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự tuyển và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển; - Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải dự thi theo chế độ đối với người chưa có bằng thạc sĩ; - Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển; - Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại khá và có ít nhất hai bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức. c, Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sự, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án; d, Có đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ; e, Người dự thi NCS cần có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học), trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh; h, Có đủ sức khoẻ để học tập. 2. Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội, ngoài ra còn phải: a, Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5, TOEFL 450 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định. Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi; b, Có cam kết tham gia khoá học theo hình thức tập trung.

V. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau: a, Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ. b, Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh; c, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công với cách mạng; d, Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi. 3. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm mười điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

VI. Các môn thi

Môn cơ bản, môn cơ sở, môn ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng: Nga, Đức, Anh, Pháp, Trung theo hình thức trắc nghiệm, một đề chung cho cả hai trình độ đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ).

VII. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ được phát hành tại trường, gồm: 1. Đơn xin đăng kí dự thi theo mẫu của Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lí hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người không làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước hoặc những người làm việc ở cơ quan nhưng không được cơ quan cử đi học). 3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của một bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). 4. Bản sao có xác nhận của công chứng Nhà nước các văn bằng chứng chỉ sau: - Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khoá có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng (đối với người dự thi đào tạo thạc sĩ hoặc dự tuyển đào tạo tiến sĩ nhưng chưa có bằng thạc sĩ); bằng thạc sĩ và bẳng điểm thạc sĩ (đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ đã có bằng thạc sĩ) - Giấy chứng nhận bổ túc kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ túc kiến thức); - Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (nếu là cán bộ nhà nước) hoặc hợp đồng lao động dài hạn và giấy xác nhận chứng nhận thâm niên công tác. - Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) - Giấy tờ hợp pháp về trình độ ngoại ngữ (nếu có) 5. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lí đối với người đang làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước. 6. Ba phong bì ghi sẵn địa chỉ thí sinh, có dán tem và bốn ảnh cỡ 3x4. 7. Đề cương nghiên cứu sinh, lí lịch khoa học cùng bản chụp các công trình nghiên cứu đã công bố (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ). 8. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học GS, PGS, hoặc học vị TSKH, TS cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án. Trong thư giới thiệu cần có nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh dự tuyển (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ).

VIII. Đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ

1. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; 2. Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập và nghiên cứu là một trong năm thứ tiếng nêu trên; 3. Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0 điểm, TOEFL 400 điểm hoặc trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định (đối với người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ); IELTS 4.5 điểm, TOEFL 450 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định (đối với người dự tuyển đào tạo bậc tiến sĩ). Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi. 4. Có bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp còn giá trị tương ứng với trình độ đào tạo đăng kí dự thi.

IX. Kế hoạch tuyển sinh

Bán hồ sơ: từ 04/06 đến hết 13/07/2012 (trừ thứ 7, chủ nhật). Nhận hồ sơ: Từ 16/07 đến hết 27/07/2012(trừ thứ 7, chủ nhật).

Hướng dẫn ôn tập: Dự kiến từ 02/07 đến 31/08/2012

Thời gian thi tuyển: Ngày 08 và ngày 09/09/2012

X. Kinh phí tuyển sinh

1. Lệ phí đăng kí dự thi: 50.000đ. 2. Lệ phí thi: 2.1. Cao học: 300.000đ 2.2. NCS: + Từ cử nhân: 500.000đ + Từ thạc sĩ: 300.000đ Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Đào tạo sau đại học phòng 609 nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội . Điện thoại : (04) 38 585 239.

Tác giả bài viết: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây