TTLA: Giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ năm - 14/01/2021 02:53
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Văn Bắc                          2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20 - 7 - 1982                                                            4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 849/QĐ-XHNV ngày 2/6/2020 từ “Giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan Quân đội khu vực phía Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” thành “Giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng hiên nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”
7. Tên đề tài luận án: Giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                   9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Chương
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Một là, luận chứng một cách sâu sắc, toàn diện những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Hai là, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trang hoạt động giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ba là, nhận định những vấn đề tác động đến công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng trong tình hình hiện nay.
Bốn là, kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là những cung cấp luận cứ khoa học về lý luận cho việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Những vấn đề thuộc giải pháp tạo thành một chỉnh thể thống nhất hướng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và nếu được thực hiện đến nơi đến chốn sẽ nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Quân ủy trung ương lãnh đạo giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
1. Trương Văn Bắc (2020), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị”, Tạp chí Thông tin Khoa học lý luận chính trị (3), tr.35-41.
2. Trương Văn Bắc (2020), “Giáo dục lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu trong các trường sĩ quan binh chủng hiện nay”, Tạp chí Dạy và học ngày nay (6), tr.67-68.
3. Trương Văn Bắc (2020), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay”, Tạp chí giáo dục lý luận (317), tr.1-5.

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: TRUONG VAN BAC           2. Sex: Men
3. Date of birth: 20 - 7 - 1982                     4. Place of birth: Bac Ninh
5. Admission decision process: Admission decision number: 1745/2017/QĐ-XHNV dated July 13, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: Decision number 849/QĐ-XHNV on 2/06/2020 on modifying the topic from “Educating political theory at Northern military schools based on Ho Chi Minh's thoughts nowadays” to “Education of political theory in current army officers’colleges based on Ho Chi Minh ideology”.
7. Official thesis title: Education of political theory in current army officers’colleges based on Ho Chi Minh ideology
8. Major: Ho Chi Minh thoughts                          9. Code : 62 31 02 04
10. Supervisor: Associate Professor Ph.D Pham Hong Chuong
11. Summary of the new findings of the thesis
irstly, a thorough and comprehensive demonstration of the basic contents of Ho Chi Minh's thought on political theory education for cadres and party members. Secondly, evaluate objectively and comprehensively the real page of political theory education in the current army officers schools according to Ho Chi Minh ideology. Thirdly, identify the issues affecting political theory education in the army officers schools in the current situation. Fourthly, propose solutions to improve the quality of political theory education in military army officers schools according to Ho Chi Minh's thought in the coming time.
12. Practical applicability The research results of the dissertation will provide scientific arguments for the improvement of the quality of political theory education in military officer schools in the Vietnam People's Army according to Ho Chi Minh ideology. The problems of the solution form a unified whole aimed at improving the quality of educational activities and, if implemented to a place, will significantly improve the quality of political reasoning education in schools. military officer according to Ho Chi Minh thought in the coming time.
13. Further research directions The Central Military Commission leads the political theory education for cadres and party members in the Vietnam People's Army
14. Thesis - related publications
1. Truong Van Bac (2020): “Ho Chi Minh's thought on political theory education”, Information Journal of Political Theory Science (3), pp.35-41.
2. Truong Van Bac (2020): “The role and solutions to implement Ho Chi Minh ideological political education for cadre training officers in the army's current colleges”, Journal Teaching and learning today (6), pp.67-68.
3. Truong Van Bac (2020): “Applying Ho Chi Minh's ideology in the work of educating political theory for cadres and party members today”, Journal of theoretical education (317), pp.1-5.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây