TTLA: Vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tĩnh)

Thứ sáu - 05/02/2021 04:35

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Hữu Công          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:   26/01/1972                                           4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV dated 13/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tĩnh)

8. Chuyên ngành: Chính trị học ;                             9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Lê Minh Quân

Hướng dẫn 2: TS. Lưu Minh Văn

11. Tóm tắt các kết quả mới luận án:

Một là, i) Làm rõ hơn những vấn đề lý luận có liên quan về nhà nước kiến tạo, phát triển bền vững và vai trò của nhà nước kiến tạo trong phát triển kinh tế; ii) Góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới trong khoa học chính trị nói chung, Chính trị học nói riêng về Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững hay là vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước hiện nay và trong tương lai; theo đó, nhà nước không chỉ kiến tạo sự phát triển xã hội (với nghĩa rộng), nhất là phát triển kinh tế như những nghiên cứu cho đến nay, mà còn kiến tạo sự phát triển bền vững (vấn đề còn rộng rãi và sâu sắc hơn, mới mẻ và khó khăn hơn); iii) Ở bình diện lý luận, luận án lần đầu tiên làm rõ: Khái niệm Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững, Đặc trưng của Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững, Vai trò của Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững, trong đó có các phương thức (kênh) tác động của nhà nước và tiêu chí đánh giá sự tác động ấy vào sự phát triển xã hội để tạo ra được sự phát triển bền vững ở Việt Nam; iv) Do vậy, làm rõ những đặc trưng cơ bản (thể hiện ở chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động) của Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam nói riêng.

Hai là, i) Căn cứ vào các cơ sở lý luận, các tiêu chí đánh giá đã được xác lập ở phần lý thuyết, luận án lần đầu tiên đánh giá thực trạng (kết quả, hạn chế và vấn đề đặt ra) trong việc thực hiện vai trò kiến tạo phát triển bền vững của chính quyền ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay (với tính cách là trường hợp thực tế nghiên cứu); ii) Từ thực tế của Hà Tĩnh để tìm ra những liên hệ, gợi mở đối với Việt Nam (đối với cả nước); iii) Những liên hệ, gợi mở, định hướng này được triển khai theo lô-gíc của những thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức, rào cản và hướng tháo gỡ để hình thành Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Ba là, i) Xác định rõ ràng và khả thi những quan điểm và giải pháp (về nhận thức, thể chế và nguồn lực) nhằm thực hiện có hiệu quả vai trò kiến tạo phát triển bền vững của Nhà nước ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, ở Việt Nam nói chung hiện nay và những năm tới; ii) Những quan điểm, giải pháp thể hiện không chỉ những vấn đề, biện pháp trước mắt, mà còn thể hiện quan điểm, tầm nhìn kết hợp lý thuyết và hiện thực, lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện một trong những nhiệm vụ lâu dài, cơ bản về xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn (nếu có):

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phát triển lý luận về nhà nước kiến tạo phát triển và Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững từ góc độ của khoa học chính trị, nhất là Chính trị học ở Việt Nam hiện nay; có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập liên quan đến nhà nước kiến tạo phát triển và Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững, v.v. trong các cơ sở nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp những luận cứ lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam nói chung và ở các địa phương (trong đó có tỉnh Hà Tĩnh) nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

- Tiếp tục nghiên cứu để xác định hệ thống tiêu chí cụ thể nhằm đánh giá việc thực hiện vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

- Nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn thực hiện vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1. Đinh Hữu Công (8/2019), “Nhà nước kiến tạo phát triển: Quan niệm và vấn đề ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 5 (4), tr.431-446.
  2. Đinh Hữu Công (4/2020), “Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển bền vững - Từ quan niệm của quốc tế đến những gợi mở đối với Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức nhà nước (4/2020), tr.20-23.
  3. Đinh Hữu Công (6/2020), “Vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước: Từ thực trạng tỉnh Hà Tĩnh và những gợi mở cho Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 6 (3), tr.336-353.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: DINH HUU CONG                          2. Sex: Male

3. Date of birth:  January 26, 1972                         4. Place of birth: Lam Trung Thuy commune, Duc Tho district, Ha Tinh province.

5. Admission decision number: 2416/2015/QĐ-XHNV dated 13/10/2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The role of creating the sustainable development of the state in Vietnam (Case study of Ha Tinh province)

8. Major:  Politics.                                     9. Code: 62 31 02 0 1                           

10. Supervisors:

Supervisors 1. Assoc. Prof. Le Minh Quan         

Supervisors 2. Dr. Luu Minh Van

11. Summary of the new findings of the thesis:

Firstly, i) To clarify more relevant theoretical issues about the tectonic state, sustainable development and the role of the tectonic state in economic development; ii) Contribute to the development of a new research direction in political science in general, Politics in particular about the State to create sustainable development or the role of the current state to create sustainable development and in future; Accordingly, the state not only creates social development (in a broad sense), especially economic development as studied up to now, but also creates sustainable development (the problem is still widespread and deeper, new and more difficult); iii) In the theoretical aspect, the thesis clarifies for the first time: The concept of the State to create sustainable development, Characteristics of the State to create sustainable development, The role of the State to create sustainable development including the modes (channels) of the state's impact and the criteria for assessing that impact on the social development to create sustainable development in Vietnam; iv) Therefore, clarify the basic characteristics (expressed in functions, tasks and modes of operation) of the State for sustainable development in Vietnam in particular.

Second, i) Based on the theoretical basis, the evaluation criteria established in the theoretical part, the thesis first assesses the current situation (results, limitations and problems) in the implementation of the role of government authorities in sustainable development in Ha Tinh today (as a case study); ii) From Ha Tinh's reality to find out the connections, suggestive to Vietnam (to the whole country); iii) These connections, suggestions and orientations are implemented logically of advantages and opportunities, difficulties and challenges, barriers and directions to remove to form a tectonic state for sustainable development. in Ha Tinh province in particular and in Vietnam in general.

Thirdly, i) Define clear and feasible viewpoints and solutions (on awareness, institutions and resources) to effectively implement the role of the State's sustainable development in Ha Tinh province. in particular, in Vietnam in general nowadays and in the coming years; ii) Perspectives and solutions present not only immediate problems and measures, but also viewpoints and visions that combine theory and reality, theory and practice for the implementation of one of the long-term and fundamental tasks on building the State for sustainable development in Vietnam.

12. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis contribute to the development of theories of the constructivist state for development and the sustainable development of the state from the perspective of political science, especially Politics in Vietnam today; can be used as reference in research, teaching and learning related to the tectonic state of development and the constructivist state of sustainable development, etc. in scientific research and teaching institutions in Vietnam.

The dissertation's research results contribute to providing theoretical and practical arguments for the formulation, completion and effective implementation of the Party and State's policies and policies on the State for sustainable development. stable in Vietnam in general and in localities (including Ha Tinh province) in particular.

13. Further research directions, if any:

- Continuing research to identify a specific system of criteria to evaluate the implementation of the role of the state's sustainable development in Vietnam in general and in Ha Tinh province in particular.

- Researching, discovering and solving new problems arising from the practice of implementing the role of sustainable development of the state in Vietnam in general, in Ha Tinh province in particular.

14. Thesis-related publications:

  1. Dinh Huu Cong (8/2019), "The State of Tectonic Development: Concepts and Issues in Current Vietnam", Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5 (4), pp.431-446 .
  2. Dinh Huu Cong (4/2020), "Model state tectonic sustainable development - From international conception to suggestive to Vietnam", State Organization Magazine (4/2020), pp.20-23.
  3. Dinh Huu Cong (6/2020), "The role of creating sustainable development of the state: From the current situation of Ha Tinh province and implications for Vietnam today", Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 6 (3), pp.336-353.                                                                      

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây