TTLA: Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ sáu - 05/02/2021 04:38

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20 - 10 - 1982                                                          4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV, ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần xây dựng khái niệm cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Làm rõ thêm một số yếu tố khách quan và chủ quan cơ bản tác động đến cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phân tích thực trạng, xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với một số loại hình cơ cấu cơ bản của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hợp lý hóa cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Cung cấp một số luận cứ khoa học có giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách liên quan đến phát triển giai cấp công nhân và hợp lý hóa cơ cấu giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham cho việc nghiên cứu, giảng dạy những nội dung có liên quan đến giai cấp công nhân và cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam, trí thức hóa giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình công nhân hóa nông dân.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1). Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Phân hóa thu nhập trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay - thực trạng và một số giải pháp”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (632), tr. 8-9.

(2). Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Những nhân tố tác động đến cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (639), tr. 16-18.

(3). Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Cách mạng 4.0 và những thách thức đặt ra đối với giai cấp công nhân Việt Nam”, Tạp chí Công thương (16), tr. 114-118.

(4). Nguyễn Thị Thu Hà (2019), “Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (2), tr. 41-50.

(5). Nguyễn Thị Thu Hà (2019), “Cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội phát triển cho giai cấp công nhân Việt Nam”, Tạp chí giáo dục và xã hội (2), tr. 216-220.

(6). Nguyễn Thị Thu Hà (2019), “Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Tập 5 (2b), tr. 262-272.

(7). Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam”, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Kỳ 2 (4), tr. 18-19.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thu Ha                                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 20 - 10 - 1982                                          4. Place of birth: Thai Binh

5. Admission decision number: 4618/2016/QD-XHNV on December 29, 2016 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Vietnamese working class structure in the period of accelerating industrialization and modernization of the country

8. Major: Dialectical materialism and historical materialism 

9. Code: 62.22.03.02

10. Supervisors: Prof.PhD. Pham Ngoc Thanh     

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Contribute to building the concept of Vietnamese working class structure in the period of accelerating industrialization and modernization of the country.

- Clarifying some basic objective and subjective factors affecting the Vietnamese working class structure in the period of accelerating national industrialization and modernization.

- Analyzing the current situation, changing trends and the problems posed to some basic types of Vietnamese working class structure in the period of accelerating industrialization and modernization of the country.

- Propose a number of solutions in order to rationalize the Vietnamese working class structure in the period of accelerating industrialization and modernization of the country.

12. Practical applicability, if any:

- Provide a number of scientific arguments with reference value in the process of building and planning policies related to working-class development and rationalizing the working class structure in the period of accelerating industrialization and modernization of the country.

 - The thesis can be used as a reference for researching and teaching the contents related to the working class and the Vietnamese working class structure.

13. Further research directions, if any: stratified the Vietnamese working class, intellectualized the Vietnamese working class in the context of the fourth industrial revolution, the process of industrialization of peasants.

14. Thesis-related publications:

(1). Nguyen Thi Thu Ha (2018), “Income differentiation among the current Vietnamese working class - situation and some solutions”, Labor and Trade Union Magazine (632), page 8-9.

(2). Nguyen Thi Thu Ha (2018), “Factors affecting the current Vietnamese working class structure”, Labor and Trade Union Magazine (639), pp. 16-18.

(3). Nguyen Thi Thu Ha (2018), “Revolution 4.0 and challenges posed to Vietnamese working class”, Industry and Trade Magazine (16), pp. 114-118.

(4). Nguyen Thi Thu Ha (2019), “Stratification in the current Vietnamese working class”, Vietnam Social Science Magazine (2), pp. 41-50.

(5). Nguyen Thi Thu Ha (2019), “Industrial Revolution 4.0 and development opportunities for the Vietnamese working class”, Education and Society Magazine (2), pp. 216-220.

(6). Nguyen Thi Thu Ha (2019), “Vietnamese working class structure in the period of industrialization and modernization”, Social Science and Humanities Magazine, Volume 1 (2b), pp. 262-272.

(7). Nguyen Thi Thu Ha (2020), “Ho Chi Minh President's view on the Vietnamese working class”, Today Teaching and Learning Magazine, Term 2 (4), pp. 18-19.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây